Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. marts 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

138. Endelig vedtagelse af lokalplan for Pleje- og Aktivitetscenter ved Fuglsang Toft

Sagsnr.: 00.01.10-G01-3-11 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Pleje- og Aktivitetscenter ved Fuglsang Toft

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
      X
 
      X
     X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til lokalplan 41.OF12.1 – Pleje- og aktivitetscenter ved Fuglsang Toft blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 13. december 2011.
 
Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af et pleje- og aktivitetscenter med tilhørende faciliteter ved Fuglsang Sø og en dagligvarebutik til områdets daglige forsyning på maximalt 1000 m2.
 
Forslaget har været offentlig fremlagt fra den 14. december til den 8. februar 2012, og der
er indkommet syv indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag (bilag 1).
 
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2009-2020. Der er
derfor udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2009-2020.

Sagsfremstilling

De indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag er opsamlet i et selvstændigt notat med forvaltningens kommentarer (bilag 2).
 
Indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag går på mulighed for dagligvarebutik og størrelse, etablering af vognly, arkitektonisk udtryk, facadeskærm, maksimum og minimum etageantal, etablering af plejeboliger i delområde II og plejeboligers placering i byggeriet samt etablering af vandrette sollameller.
 
Planafdelingen har modtaget flere indsigelser, hvor der ikke ønskes mulighed for etablering af en dagligvarebutik i området. Planafdelingen har vurderet, at muligheden for etablering af en dagligvarebutik i lokalplanområdet på maksimalt på 1000 m2 skal bibeholdes, da der ikke er mulighed for at placere dagligvarebutikken andre steder i nærhed til Fuglsang Sø. Dette skal endvidere sammenholdes med, at når området er fuldt udbygget kan komme op på 550 boliger, som ca. vil svare 1500 nye beboere. Lokalplanforslaget åbner op for, at der i delområde II kan etableres pleje- og aktivitetscenter, hvis det vurderes at være nødvendigt for projektet.
 
Intentionen med lokalplanen er, at pleje- og aktivitetscentret skal danne ryg mod Vesterholmvej og forøge afstanden mellem Vesterholmvej og plejeboliger og tilhørende udendørs opholdsarealer i forhold til trafikstøj. Planafdelingen har på baggrund af det foreslået ændringsforslag vedr. mulighed for etablering af plejeboliger i delområde II revurderet, om der kan etableres plejeboliger i delområde II. Byggefeltet B3 i delområde II ligger længst væk fra Vesterholmvej og vil dermed være mindre støjbelastet af trafikken fra Vesterholmvej end det resterende pleje- og aktivitetscenter. Planafdelingen vurderer, at ændringsforslaget kan imødekommes og der i §3.5 tilføjes ”… og plejeboliger..”, så ordlyden i §3.5 bliver: ” I delområdet kan der etableres pleje- og aktivitetscenter og plejeboliger eller en dagligvarebutik til lokalområdets forsyning. Ved etablering af dagligvarebutik kan det maksimale bruttoetageareal være 1000 m2.”
 
Planafdelingen skønner, at det vil være hensigtsmæssigt, at der i lokalplanens bestemmelser er beskrevet, at der kan etableres et vognly i tilknytning til dagligvarebutik i delområde II og at der kan etableres et mindre vognly i delområde III. Planafdelingen anbefaler derfor, at der i § 3 og 7 gældende for delområde II tilføjes en ny § med følgende ordlyd: ”Der kan etableres et vognly i tilknytning til dagligvarebutikken.” og at der i lokalplanens §3.7 og §7.12 tilføjes: ”.. og et mindre vognly.”, så ordlyden i §3.7 gældende for delormåde III bliver: ”Delområdet må kun anvendes til parkering og veje for både pleje- og aktivitetscenter og dagligvarebutik. Dog kan der opføres mindre bygninger, som f.eks. skure til cykler eller affald og et mindre vognly mv.” og ordlyden i §7.12 bliver: ”Der kan inden for lokalplanens delområde III etableres mindre skure til cykler, affald og et mindre vognly mv.”
 
Planafdelingen kan anbefale ændringsforslaget vedr. overskridelse af byggefelter med op til 1,8 meter. Planafdelingen anbefaler dog, at det kun er ved etablering af vandrette sollameller, at byggefelterne kan overskrides med 1,8 meter og der derfor tilføjes i §7.1: ”.. Dog kan byggefeltet fraviges med op til 1,8 meter ved opsætning af vandrette sollameller.”, så ordlyden bliver: ”Bebyggelse skal opføres inde for de på kortbilag 2 viste byggefelter. Byggefeltet kan fraviges med op til 1,2 meter ved f.eks. altaner, indgangsparti eller lignende. Dog kan byggefeltet fraviges med op til 1,8 meter ved opsætning af vandrette sollameller.” Til sikring af det arkitektoniske udtryk foreskriver lokalplanen, at afskærmning i forhold til sol skal tilpasses bygningens arkitektur.
 
Planafdelingen skønner, at minimum 2 etager i stedet for 3 i byggefelt B2 vil være med at markere bebyggelsens stigning og vil harmonerer med muligheden for pleje- og aktivitetscenter i to etager i delområde II. Planafdelingen anbefaler derfor, at §7.9 ændres til: ” Bebyggelse inden for byggefelt B2 kan opføres i højst 5 etager og minimum 2, hvor det højeste skal placeres mod vest. Bebyggelsesn skal udformes som etagebebyggelse og kan udformes som stangbebyggelse i forlængelse af byggefelt B1. Det bebyggede areal må dog maksimalt udgøre 50% inden for byggefelt B2. Resten af arealet skal bruges til opholdsareal eller lignende.”

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan 41.OF12.1 – Pleje- og aktivitetscenter ved Fuglsang Toft endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at der i lokalplanens § 3.5 tilføjes: ”.. og plejeboliger..”,

 

at der tilføjes i § 3 og 7 gældende for delområde II en ny § med følgende ordlyd: ”Der kan etableres et vognly i tilknytning til dagligvarebutikken.”,

 

at der tilføjes i §3.7 og §7.12 tilføjes: ”.. og et mindre vognly.”,

 

at der tilføjes i §7.1: ”.. Dog kan byggefeltet fraviges med op til 1,8 meter ved opsætning af vandrette sollameller.”,

 

at §7.9 ændres til: ” Bebyggelse inden for byggefelt B2 kan opføres i højst 5 etager og minimum 2, hvor det højeste skal placeres mod vest. Bebyggelsen skal udformes som etagebebyggelse og kan udformes som stangbebyggelse i forlængelse af byggefelt B1. Det bebyggede areal må dog maksimalt udgøre 50% inden for byggefelt B2. Resten af arealet skal bruges til opholdsareal eller lignende.”  
at Planmæssigt opretholdes muligheden for dagligvarebutik, dog således at endelig stillingtagen til evt. dagligvarebutik afventer samlet arkitektonisk bearbejdning af det samlede projekt. Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.