Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. marts 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

137. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 76 for Pleje- og Aktivitetscenter ved Fuglsang Toft

Sagsnr.: 01.02.03-P16-408-11 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 76 for Pleje- og Aktivitetscenter ved Fuglsang Toft

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
     X
 
     X
     X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2009-2020 blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 13. december 2011.
 
Forslaget til kommuneplantillæg nr. 76 er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag
41.OF12.1 – Pleje- og aktivitetscenter ved Fuglsang Toft.
 
Forslag til kommuneplantillæg har været i offentlig høring fra den 14. december 2011 til den 8. februar 2012.
 
Der er i perioden indkommet syv indsigelser og bemærkninger til forslag til kommuneplantillægget og lokalplanforslaget (se bilag 1).

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 76 ændrer og justerer bestemmelser for anvendelse, etageantal, bygningshøjde, bebyggelsesprocent, parkeringskrav og tilføjer krav om etablering af opholdsareal.
 
Der er kommet indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til forslaget til kommuneplantillægget. Indkomne bemærkninger og indsigelser er opsamlet i et selvstændigt notat med forvaltningens kommentarer (se bilag 2).
 
Indsigelser og ændringsforslag til kommuneplantillægget går på mulighed for etablering af en dagligvarebutik, herunder størrelse på denne samt det maksimale etageantal.
 
Planafdelingen har modtager flere indsigelser, hvor der ikke ønskes mulighed for etablering af en dagligvarebutik i området. Planafdelingen har vurderet, at muligheden for etablering af en dagligvarebutik i lokalplanområdet på maksimalt 1000 m2 skal bibeholdes, da der ikke er mulighed for at placere dagligvarebutikken andre steder i nærhed til Fuglsang Sø. Dette skal endvidere sammenholdes med, at når området er fuldt udbygget kan komme op på 550 boliger, som ca. vil svare 1500 nye beboere. Lokalplanforslaget åbner op for, at der i delområde II kan etableres pleje- og aktivitetscenter, hvis det vurderes at være nødvendigt for projektet.
 
En indsigelse går på, at der ikke ønskes opført bebyggelse i 5 etager. Planafdelingen anbefaler, at det maksimale etageantal skal fastholdes til 5 etager i kommuneplanrammen, da det skal ses i sammenhæng med bygningshøjderne omkring Fuglsang Sø, hvor noget af det eksisterende byggeri er opført i fem etager. Den endelige udformning af pleje- og aktivitetscentret kan have lavere etageantal end de 5 etager.
 
Der er indkommet et ændringsforslag, hvor der ønskes en ændring af butiksstørrelsen. Planafdelingen gør opmærksom, at dagligvarebutikken er til lokalområdets forsyning. Jf. planloven. Derfor er butikker til ”lokalområdets forsyning” begrænset til at være maksimalt 1000 m2. Det er derfor ikke muligt at imødekomme forslaget om ændring af butiksstørrelsen til op til 1200 m2.
 
Planafdelingen vurderer derfor, at der ikke er nogen af de indkomne bemærkninger og indsigelser, der giver anledning til ændringer i kommuneplantillægget.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2009-2020 endeligt vedtages.Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.