Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. marts 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

136. Endelig vedtagelse af lokalplan for Hammerum Fri- og Efterskole

Sagsnr.: 01.02.05-P00-11-11 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Hammerum Fri- og Efterskole

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til lokalplan 31.OF1.1 – Hammerum Fri- og Efterskole blev foreløbig vedtaget på Byrådets møde den 13. december 2011.
 
Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af en ny friskolebygning, en udvidelse af den eksisterende administrationsbygning samt en ny idrætshal. Lokalplanen skal sikre overordnet disponering af området, samt angive retningslinjer for bebyggelsens udformning, adgangsforhold samt opholds- og parkeringsarealer.
 
Forslaget har været offentlig fremlagt fra den 14. december 2011 til den 8. februar 2012, og der er indkommet 3 bemærkninger.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2009-2020. Der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 82.

Sagsfremstilling

De indkomne bemærkninger går på formuleringer i afsnittet om jordforurening, ønske om forøgelse af bygningsmassen i delområde V samt oplysninger om elanlæg og/eller fiberbredbåndsrør.
 
Planafdelingen anbefaler, som følge af indkomne kommentarer fra Region Midtjylland, at formuleringen rettes, således at følgende tekst fjernes fra redegørelsen: ”…og olietanken menes opgravet i 1982” samt ”Hvis anvendelse af grunden ændres eller hvis der foretages grave- og anlægsarbejde skal der søges herom, for evt. kortlægning på vidensniveau 2 (forurenet)”.
Sætningen vedr. olietanken kan misforstås i retning af, at det er en skærpelse, at tankene er opgravet. Sætningen om ændret anvendelse kan virke upræcist og har samme betydning som det efterfølgende afsnit og er dermed ikke nødvendigt.
 
Hammerum Fri- og Efterskole har fremsendt en bemærkning om ønsket ændringsforslag i § 7.7 og 7.8 vedr. forøgelse af bygningsmassen og af det samlede maksimale etageareal i delområde V. Planafdelingen anbefaler ikke, at bygningsmassen kan øges i delområde V, da bygningen ligger tæt på naboskel samt at vigtige stiforbindelser og udearealer ønskes bibeholdt i nuværende omfang.
 
Energi Midt gør opmærksom på, at de har elanlæg og/eller fiberbredbåndsrør i området. Lokalplanen giver ikke mulighed for at bygge de steder hvor Energi Midt har anlæg, og det har derfor ikke indflydelse på lokalplanens retningslinjer.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at  lokalplan nr. 31.OF1.1 endeligt vedtages, idet lokalplanen tilføjes følgende ændringer:

 

at der i lokalplanens redegørelse fjernes: ”…og olietanken menes opgravet i 1982” samt ”Hvis anvendelse af grunden ændres eller hvis der foretages grave- og anlægsarbejde skal der søges herom, for evt. kortlægning på vidensniveau 2 (forurenet)”.


Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.