Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. marts 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

133. Endelig vedtagelse af lokalplan for Vindmølleområde ved Pårupvej vest for Assing

Sagsnr.: 01.02.05-P00-27-11 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Vindmølleområde ved Pårupvej vest for Assing

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
      X
 
     X
     X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til lokalplan 99.T21.1 – Vindmølleområde ved Pårupvej vest for Assing blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 20. september 2011.
 
På grund af terrænforskel giver lokalplanforslaget mulighed for opstilling af tre vindmøller med en maksimal totalhøjde på 125 meter for de to østligste vindmøller og en maksimal højde på 135 meter for den vestligste vindmølle, således at de synsmæssigt ser lige høje ud.
 
Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt fra den 23. november 2011 til den 18.
januar 2012, og der indkommet 8 indsigelser og bemærkninger (se bilag 1). I offentlighedsperioden har der været afholdt et borgermøde d.12. december i Kibæk Krydsfelt om vindmølleprojektet og planerne.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan 2009-2020, da lokalplanens anvendelse omhandler et VVM-pligtigt anlæg.
 
De indkomne indsigelser og bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg nr. 65 og lokalplanforslaget er opsamlet i et selvstændigt notat med forvaltningens kommentarer (bilag 2). 

 

Bemærkninger og indsigelser omhandler blandt andet visuel påvirkning samt forhold til det større uforstyrrede landskab sydvest for mølleområdet og er behandlet under forrige punkt vedrørende endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 65. De indsendte bemærkninger og forvaltningens kommentarer hertil giver ikke anledning til forslag til ændringer i lokalplanen.
 
Planafdelingen vurderer, at ordlyden i §8.8 skal ændres fra: ”Vindmøllerne kan af hensyn til lufttrafikken markeres med lavintensivt, fast rødt lys…” til ”Vindmøllerne skal af hensyn til lufttrafikken markeres med lavintensivt, fast rødt lys…”, da Trafikstyrelsen tidligere har oplyst, at lysmarkering af vindmøllerne er påkrævet af hensyn til flysikkerheden.  

 

VVM-redegørelse og miljøvurdering
Der er udarbejdet en VVM-redegørelse og miljørapport, som er samlet i et dokument:
”Vindmølleområde ved Pårupvej vest for Assing, VVM-redegørelse og miljørapport, December
2011”. I forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget og lokalplanen er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse (bilag 3).

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan 99.T21.1 – Vindmølleområde ved Pårupvej vest for Assing endeligt vedtages, idet lokalplanen tilføjes følgende ændringer:

 

at lokalplanforslagets § 8.8 ændres til ”Vindmøllerne skal af hensyn til lufttrafikken markeres med lavintensivt, fast rødt lys på minimum 10 candela monteret øverst på møllehatten.”


Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.