Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. marts 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

132. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 65 vedr. vindmølleprojekt ved Pårupvej vest for Assing

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-11 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 65 vedr. vindmølleprojekt ved Pårupvej vest for Assing

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan 2009-2020 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering har været i offentlig høring.


På baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne bemærkninger indstiller forvaltningen kommuneplantillæg nr. 65 for et vindmølleprojekt ved Assing til endelig vedtagelse, således at der gives mulighed for at realisere et projekt med tre vindmøller med en totalhøjde på 125-135 meter.

Sagsfremstilling

Byrådet har på mødet d. 15. november 2011 foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan 2009-2020 med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering for et vindmølleprojekt ved Pårupvej vest for Assing.


Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen har været i offentlig høring i perioden 23. november 2011 til og med 18. januar 2012. Der blev afholdt et borgermøde om planerne i Kibæk Krydsfelt den 12. december 2011 med deltagelse af projektmager, konsulent, forvaltning og formanden for Byplanudvalget. Omkring 30 borgere deltog i mødet.

 

Der er indkommet 8 bemærkninger i høringsperioden, se bilag 1. Bemærkningerne omhandler blandt andet visuel påvirkning, forholdet til det større uforstyrrede landskab sydvest for mølleområdet, information til naboer, procedure for visualiseringer samt samspil med støjkonsekvensområdet for planlagte vindmøller ved Troldhede i Ringkøbing-Skjern Kommune. Bemærkningerne er behandlet i bilag 2.


Bilag 3 indeholder en sammenfattende redegørelse, der redegør for, hvorledes der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger fra vindmøllerne samt baggrunden for, at det valgte forslag indstilles til vedtagelse.


VVM-redegørelsen behandler et hovedforslag med tre vindmøller på 125-135 meter i totalhøjde. Der er ikke undersøgt andre alternativer end 0-alternativet, der omfatter tre eksisterende mindre vindmøller.

 

Vindmøllebekendtgørelsen fastlægger, hvor meget vindmøller må støje ved naboer. En nabobolig, Pårupvej 38, er omfattet af undtagelsesbestemmelserne for støj, da han har betydende interesser i projektet. Projektet skal således ikke overholde støjkravene for denne bolig. Projektet overholder dermed de gældende regler på området.

 

Forvaltningen indstiller hovedforslaget til endelig vedtagelse med følgende begrundelse:

 

- Landskabet er i forvejen påvirket af de eksisterende møller.

 

- Sammenlignet med de eksisterende møller vil de nye vindmøller bidrage med yderligere 11 % af Herning Kommunes mål om ny vindenergi.


På den baggrund har forvaltningen vurderet, at hovedforslaget samlet set er det bedste forslag.


Bilag 4 indeholder et udkast til VVM-tilladelse for projektet. Heri fremgår de vilkår som Herning Kommune vil stille i forbindelse med tilladelse til projektets opførelse.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at tillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan 2009-2020 endeligt vedtages, således at VVM’ens hovedforslag med tre vindmøller med en totalhøjde på 125-135 meter kan realiseres, dog således

 

at opstillingen af disse møller må dog ikke give anledning til en fremtidig indskrænkning af større uforstyrrende områder.


Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.