Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. marts 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

127. Herning-Nordea Løbet 2012

Sagsnr.: 18.20.04-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Herning-Nordea Løbet 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere:  Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

HGF Atletik og Motion v/ fmd. Kirsten Bergmann søger om tilskud til afholdelse af den årlige byevent Herning-Nordea Løbet, som i år er planlagt til lørdag den 15. september 2012.  

Sagsfremstilling

Formålet med Herning-Nordea Løbet er gennem en årligt tilbagevendende motionsevent, at videreudvikle en idrætsbegivenhed, som samler borgere, arbejdspladser, skoler/ institutioner og foreninger mv. og sætter fokus på glæden ved fysisk aktivitet og livsglæde. 

Projektet har gennem årene haft særlig fokus på

  • at skabe en større involvering, samhørighed og synlighed omkring løbet

  • at sikre et mangfoldigt, differentieret og attraktivt motionstilbud til borgere i alle aldre

  • at understøtte løbet med en social og kulturel ramme

 

Det fælles initiativ har haft stort fokus på, hvordan man kan skabe gode rammer for socialt samvær gennem motion og bevægelse. Gennem planlægning og udførelsen af byeventen er skoler, institutioner, foreninger, arbejdspladser mv. søgt inddraget mhp at skabe en bred forankring og styrke netværkssamarbejdet mellem lokale aktører og kontinuerligt udvikle og opkvalificere de fælles bevægelsestilbud. Samtidig er løbet blevet understøttet af en kulturfest, som løbende er blevet tilpasset og udbygget med en bred vifte af kreative, musiske og idrætslige tilbud, hvor byløbet har udviklet sig til en årligt tilbagevende idræts- og kulturevent i mange borgeres bevidsthed og handling.


Herning Kommune har i en opstartsperiode (2007-2009) været en aktiv bidragende del af planlægning og gennemførelse af byeventen.

Fra 2010 er eventen med HGF Atletik og Motion som entreprenør blevet mere og mere selvkørende. I takt hermed er Herning Kommunes ressourceforbrug og støtte til arrangementet blevet gradvist reduceret.

Løbsdeltagelsen har gennem årene været støt stigende fra 750 deltager i 2007 til 1377 i 2010. I 2011 faldt deltagelsen til knap 1200 deltagere. Målet er fortsat at nå de 1.500 deltagere.

 
Ansøgning 2012


Jf. fremsendt ansøgning bygger eventen videre på det etablerede grundlag.
Eventen fortsættes i samme ånd som hidtil, dog udelades formiddags-aktiviteterne i den sociale og kulturelle ramme grundet beskedent deltagerantal. Ligesom sidste år tilbydes deltagere med startnr. adgang til DGI Huset Herning for beskeden entre. Traditionen tro vil der være afterrunning party med levende musik på Torvet.


Budgetterede udgifter ifm. Herning-Nordea løbet/ den samlede byevent udgør anslået 255.000 kr. excl. torveudgifter.

Eventen forventes finansieret med 110.000 kr. i deltagerbetaling, tilskud fra Nordea på 75.000 kr. og diverse sponsorater på ca. 20.000 kr. Hertil kommer ansøgt tilskud fra Herning Kommune på 50.000 kr.

 
HGF Atletik og Motion bidrager med frivillig arbejdskraft i forbindelse med afholdelse af arrangementet.  


Nordea støtter projektet med 75.000 kr. i 2012. 

 

Herning Kommune støttede sidste år eventen med 75.000 kr.+ afledte udgifter på Torvekontoen. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede ved sagens behandling den 14. juni 2011, at tilskuddet gradvis reduceres fremover mhp., at arrangementet i højere grad bliver selvkørende.

 

Grundet nye regler for "Brug Byen" må HGF Atletik og Motion i år påregne udgifter ifm. benyttelse af Torvet.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at HGF A/M bevilges et tilskud på 50.000 kr. i 2012 under forudsætning af, at eventen afholdes som hidtil, og at skoler og institutioner fortsat kan deltage på de hidtil gældende vilkår (5 kr. pr. elev),

 

at tilskuddet finansieres af Økonomi- og Erhvervsudvalgets del af Serviceområde 20, Erhvervsudvikling, turisme og oplevelsesprojekter,

 

at arrangementet forventes at være økonomisk selvkørende fra og med 2013.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt, således at der forventes en aftrapningsmodel med tilskud på 25.000 kr. i 2013, hvorefter arrangementet er økonomisk selvkørende fra og med 2014.