Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. marts 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

126. Forslag om videreførelse af Foreningen ELIA

Sagsnr.: 20.00.00-A00-1-12 Sagsbehandler: Kurt Lauritsen  

Forslag om videreførelse af Foreningen ELIA

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Kristina Gaardsted, Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Foreningen ELIA fremsætter forslag om, at foreningen fortsat skal varetage administration, drift og vedligeholdelse af Ingvar Cronhammars skulptur "ELIA".

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelsen af Ingvar Cronhammars skulptur "ELIA" blev "Foreningen ELIA" stiftet til at administrere selve opførelsen, og Byrådet besluttede samtidig at afsætte kr. 390.000 årligt til drift og vedligeholdelse af skulpturen.

Herning Kommunes budgetbeløb til drift og vedligeholdelse er i dag fremskrevet til kr. 466.000.

 

ELIA blev indviet den 27. september 2001, og Foreningen ELIA har i den efterfølgende 10 års periode udlejet skulpturen til Herning Kommune for kr. 200.000 årligt (kr. 250.000 netto i 2012-priser).

Foreningen har af denne indtægt afholdt de løbende udgifter til tilsyn, markedsføring, pasning af arealer, forbrugsafgifter, administration samt den almindelige vedligeholdelse af ELIA.

Herning Kommune har herudover, af det resterende budgetbeløb, opsparet midler til ekstraordinære vedligeholdelses-/renoveringsopgaver. Byrådet har af disse midler givet en bevilling til overfladebehandling af ELIA i 2012.

Det vurderes, at en sådan overfladebehandling m.m. skal foretages hvert 10. år, og at der således bør afsættes kr. 100.000 årligt til vedligeholdelse.

 

Fortsættelse af foreningens virke har været drøftet, idet det oprindeligt var meningen, at foreningen skulle opløses efter 10 år, og skulpturen overdrages til Herning Kommune. Ingvar Cronhammar har imidlertid ønsket, at driften af skulpturen skulle fortsætte i foreningsregi, og bestyrelsens medlemmer har erklæret sig villige til at fortsætte.

 

Bestyrelsen har forespurgt om retningslinierne for revision af foreningsregnskaber, og det kan oplyses, at ifølge Herning Kommunes retningslinier skal der ved kommunalt tilskud på mindre end kr. 300.000 årligt ikke stilles krav om, at regnskabet skal være revideret af et autoriseret revisionsfirma.

 

Det skal oplyses, at Forening ELIA's momsforpligtigelse nu udløber efter 10 års forløb, og Foreningen opnår dermed en forbedring af budgettet på netto kr. 38.000.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at drift og administration vedr skulpturen ELIA fortsat varetages af Foreningen ELIA,

 

at den gældende aftale videreføres,

 

at Herning Kommune fortsat betaler en årlig leje på kr. 250.000 fremskrevet med kommunens vedtagne pris- og lønfremskrivningsprocent,

 

at Herning Kommune årligt afsætter kr. 100.000 til ekstraordinære renoverings- og vedligehold på investeringsoversigten på Serviceområde 15 Kultur,

 

at foreningens regnskab kan revideres af en folkevalgt revisor i henhold til Herning Kommunes revisionsregler for foreningsområdet,

 

at ovennævnte årlige udgifter kr. 350.000 finansieres af det til formålet afsatte budgetbeløb på serviceområde 15, kultur, andre kulturelle opgaver,

 

at det resternede budgetbeløb kr. 116.000 årligt tilgår kassen fra og med regnskabsår 2013, idet der er foretaget en reduktion af budgettet i 2012.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.