Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. januar 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

20. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for erhvervsområde ved Svanekevej og Gudhjemvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-31-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for erhvervsområde ved Svanekevej og Gudhjemvej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget principgodkendte på mødet den 6. januar (pkt. 10), at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for et område mellem Svanekevej og Gudhjemvej i Herning, med henblik på at give mulighed for at området kan anvendes til erhvervs- og undervisningsformål.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 12.E5.1 for erhvervsområde ved Svanekevej og Gudhjemvej i Herning udlægger området til erhvervs- og undervisningsformål.


Der kan inden for lokalplanens område etableres virksomheder, inden for virksomhedsklasserne 2-3. Eksisterende lovlige virksomheder, der falder uden for disse virksomhedsklasser kan fortsætte som hidtil. Der kan etableres bebyggelse til undervisningsformål. Der kan ikke etableres boliger i lokalplanområdet.
 
Bebyggelse kan opføres med en bygningshøjde på op til 8,5 meter og med en bebyggelsesprocent på 50.
 
Lokalplanområdet er disponeret over den eksisterende bebyggelse i området. Med en facadelinie mod Svankevej som gør det muligt at skabe en grøn sammenhængende profil mod vejen. Det samme sker mod Gudhjemvej, her kan dog etableres parkering ud mod vejen, men i sammenhæng med det grønne forareal. Forarealet mod Vesterholmvej reserveres til at skabe en grøn sammenhængende profil langs hele vejen.


Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag 12.E5.1 for erhvervsområde ved Svanekevej og Gudhjemvej i Herning foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

  • Lokalplanforslag 12.E5.1