Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. januar 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

18. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Præstehaven i Gjellerup

Sagsnr.: 01.02.05-P16-27-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Præstehaven i Gjellerup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Ved budgetforliget for 2015 besluttede Byrådet, at der skal udbydes byggegrunde nord for Præstehaven i Gjellerup. Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for området.

 

Der er udarbejdet lokalplanforslag med mulighed for udstykning af 30 grunde.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 32.B9.1 udlægger et område nord for etagebolig bebyggelsen ved Præstehaven til åben-lav og tæt-lav bolig bebyggelse.
 
Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre åben-lav bolig bebyggelse som fritliggende boliger i delområde I. Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund er fastsat til 30.


I delområde II kan der enten opføres bebyggelse til åben-lav eller tæt-lav bolig bebyggelse. Ved tæt-lav bebyggelse er bebyggelsesprocenten ved bebyggelse i 1 etage 30 og ved 2 etager er bebyggelsesprocenten 40.
Bebyggelse inden for lokalplanområdet må opføres i op til 2 etager og med en maksimum bygningshøjde på op til 8,5 meter.
 
Lokalplanområdet er disponeret ud fra en stamvej gennem bebyggelsen Stamvejen skal etableres med tilslutning til Kirkebyvej. Ud fra stamvejen etableres 4 boligveje, som bl.a. betyder, at det vil være muligt at udvikle området i etaper. Boligvejenes udlæg er brede således, at der er mulighed for beplantning langs vejene.

 
Regnvand fra tage og belægninger skal nedsives på den enkelte ejendom.
 
For at minimere mængden af afstrømmende overfladevand, for eksempel ved kraftige regnskyl, og for at sikre, at der for fremtiden dannes tilstrækkeligt grundvand, indeholder lokalplanen bestemmelser om, at befæstelsesgraden for den enkelte grund maksimalt må være 40 %.
 
Området ligger umiddelbart nord for etagehusbebyggelsen Præstehaven, men får vejadgang fra Kirkebyvej. Der skal etableres stiadgang gennem den eksisterende etagehusbebyggelse.

 

Området for som nøvnt adgang via Kirkebyvej og skal derfor have ny adresse. Forvaltningen forslår følgende navne:
Kirkebakken, som er et gammelt stednavn i området.
Præstehøj, flere vejnavne i området ender på "høj"
Kirkebyvej, vejen er "facadeløs" hvorfor det nye kvarter kan opnå samme adresse uden, at andre ejendomme skal skifte adresse eller hus. nr.
Byplanudvalget besluttede ved sagens behandling, at den nye udstykning får postadresse Kirkebyvej.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 32.B9.1 for boligområde ved Præstehaven i Gjellerup foreløbigt vedtages.

 

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

  • Lokalplanforslag 32.B9.1