Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. januar 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

41. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans tillæg nr. 28 for nyt lokalplanområde i Gjellerup

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-13 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans tillæg nr. 28 for nyt lokalplanområde i Gjellerup

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

 

Sagsresume

Tillæg 28 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 udarbejdes på baggrund
af en ny lokalplan i Gjellerup: Lokalplan nr. 32.B19.1 for boligområde ved Præstehaven. Lokalplanen giver mulighed for at området kan anvendes til boligformål.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 28 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig
vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Med lokalplan 32.B19.1 for boligområde ved Præstehaven, som forventes foreløbigt vedtaget i Byplanudvalget den 5. januar 2015, bliver det muligt at etablere boliger som åben-lav bebyggelse i lokalplanområdet i den nordlige del af Gjellerup. En forudsætning herfor er, at området er optaget i Herning Kommunes spildevandsplan.

 

Området er for nuværende til dels medtaget i Spildevandsplanen som opland X01.P (separatkloak) på 3,4 ha. Med dette tillæg udvides oplandet svarende til lokalplanområdet (matr. 13r, Gjellerup By, Gjellerup). Samtidig ændres kloakeringsformen til "Separatkloak med nedsivning af tagvand, vejvand til recipient" og oplandsnavnet ændres til X07.P (bilag 1). Oplandet bliver på ca. 4,2 ha efter udvidelsen. Heraf forventes vejarealet at udgøre ca. 11 % (0,45 ha).

 

Tagvand skal nedsives lokalt enten ved overfladisk infiltration eller i faskiner, hvilket vil bidrage til grundvandsdannelsen. Vejvand må ikke nedsives pga drikkevandsinteresser i området, men skal ledes til eksisterende regnvandsbassin med udløb i Hammerum Bæk (udløb X01RUL1). Bassinet skal evt. udvides for at kunne rumme den ekstra vandmængde. Dette vil blive nærmere vurderet og planlagt i forbindelse med den nært forestående revision af Kommunes Spildevandsplan.  

 

Spildevand ledes til Herning Renseanlæg.

 

Forslag til tillæg nr. 22 skal fremlægges i en høringsperiode på 8 uger, hvorefter det fremsendes til endelig godkendelse med de eventuelle ændringer, som høringen giver anledning til.
Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at tillæg nr. 28 til Herning Kommunes spildevandsplan 2009-2020 foreløbig vedtages
og offentliggøres i 8 uger.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

  • Tillaeg nr 28 Bilag 2 - Udløbsskema
  • Tillaeg nr 28 Bilag 3 - Oplandsslema
  • Tillaeg nr 28 Bilag 1 - Oplandskort