Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. januar 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

7. Ansøgning fra AU-Herning om støtte til erhvervsudviklings aktiviteter med fokus på virksomhedssamarbejde og iværksætteri

Sagsnr.: 24.10.05-P27-34-05 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Ansøgning fra AU-Herning om støtte til erhvervsudviklings aktiviteter med fokus på virksomhedssamarbejde og iværksætteri

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

AU Herning ansøger om 1.165.000 kr. til erhvervsudviklingsaktiviteter med fokus på mentorvirksomhedsordning (Company Connect Programmes), iværksætteri ved Business Factory og opsøgende arbejde i kommunerne. Det samlede budget er på 4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har siden 2006 ydet tilskud til konkrete erhvervsudviklingsaktiviteter på AU-Herning. Aktiviterne er ydet med hjemmel i Lov om Erhvervsfremme § 13, herunder kompetenceudvikling, iværksætteri og innovation.  

 

I ansøgningen for 2015 har aktiviteterne stadig hjemmel i Lov om Erhvervsfremme § 13. Fokus er primært innovation og iværksætteri.   De konkrete aktiviteter er Mentorordninger, Business Factory og opsøgende kommunekontakt. Det er aktiviteter, som medvirker til, at AU-Herning fortsat er et attraktivt sted at studere, og til at AU-Herning fremmer innovation og iværksætteri og dermed økonomisk vækst i lokale virksomheder.


Mentorordningen Company Connect Programmes -  giver mulighed for, at studerende på de tre uddannelser Global Management Manufacturing, cand.merc. i Marketing og Business Innovation og cand.polyt. i Teknologibaseret Forretningsudvikling for mulighed for at blive tilknyttet en mentorvirksomhed i løbet af deres studieforløb på AU HERNING. Studierelevante opgaver, projekter, problemstillinger mv., som den studerende skal arbejde med, tager udgangspunkt i mentorvirksomhedens udfordringer. Ordningen tilpasses til om det er bachelor eller kandidatstuderende.

Mentorordningen giver således de studerende en unik mulighed for at prøve de lærte teorier af på konkrete opgaver og samtidig få relevant erhvervserfaring i løbet af uddannelsen. Yderligere kan ordningen medvirke til at højne videns- og innovationsniveauet i de deltagende virksomheder. Erfaringer viser, at flere af de studerende som færdiguddannede får job i deres mentorvirksomhed. Ordningen er således med til at sikre højtuddannet arbejdskraft i vores område.

Målet er min. 40 studerende i mentorvirksomheder i de 5 kommuner.


Business Factory er et videncenter under AU HERNING og hører med sine iværksætteraktiviteter under området erhvervsfremme, anvendt forskning og udvikling. BusinessFactory arbejder på at fremme innovations- og iværksætterkulturen i den midt- og vestjyske region og gennem dette også være med til at skabe regional vækst. Dette sker bl.a. ved at hjælpe studerende med at opstarte egen virksomhed, holde foredrag, give råd og vejledning og meget andet. Business Factory arbejder tæt sammen med BDE-studiet (Business Development Engineer), og udbyder en lang række af meritgivende fag til samtlige studieretninger på AU-HERNING.
Der er forskellige måder, hvorpå de studerende optages. Fælles er at de skal udfylde en logbog, der beskriver såvel forretningside, som teamet bag.

 
Målet er, at min. 5 studerende opretter en egentlig virksomhed i 2015.

 

AU Herning vil minimum en gang i bevillingsperioden besøge de enkelte kommuner for at drøfte samarbejdsemner.
 
AU-Herning vil endvidere arbejde på, at Region Midtjylland bidrager til fremme af konkrete erhvervsudviklingsprojekter på AU-Herning.  
 
Udover de mere konkrete aktiviteter er der følgende gensidige hensigtserklæringer: 

  • AU HE retter specielt fokus mod små og mellemstore virksomheder i kommunerne.

  • Kommuner, Erhvervsråd, STARTvækst gør AU HE opmærksom på virksomheder i lokal- områderne, som kunne have behov for studerende til at løse aktuelle udfordringer.

  • AU HE åbner mulighed for, at der rettes fokus på styrkelse af erhvervsnetværk indenfor produktionserhverv m.v. Her er der tale om en udviklingsproces, hvor flere studerende og forskere samarbejder over længere tid. En sådan proces igangsættes efter konkret aftale med den enkelte kommune

  • AU HE afrapporterer såvel projekter for kandidat- som bachelorstuderende – for at give et retvisende billede af AU HE’s aktiviteter i de lokale kommuner

  • Business Factory inviterer kommuner, Erhvervsråd, STARTvækst, VIA, Erhvervsakademiet Herning/Holstebro m.fl. . samt lokale virksomheder til Business Catapult3 , ligesom Business Factory deltager i erfagruppemøder i de lokale erhvervscentre – efter konkret aftale.

  • Business Factory åbner mulighed for at lokale virksomheder kan komme på besøg og udveksle erfaringer vedr. aktuelle udfordringer. Herved skabes efterhånden et åbent og dynamisk miljø i Business Factory bestående af forskere, studerende og lokale små- og mellemstore virksomheder.

 

Resultatkontrakten er åben overfor andre kommuner, som måtte være interesserede.  

Administrationen anbefaler, at ansøgningen imødekommes, fordi det er væsentligt løbende at have fokus på AU-Hernings betydning for rekruttering af arbejdskraft, kompetenceniveau, iværksætteri og innovation i den midt- og vestjyske del af Region Midtjylland.

 

Eventuel bevilling skal følges af en resultatkontrakt, som det anbefales, at administrationen bemyndiges til at indgå.

Økonomi

Udgiftsbudget:

 

[image]

 

Finansieringsbudget:

 

[image]

Der til kommer en egenfinansiering fra AU-Herning på 2 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der bevilges 1.165.000 kr. fra Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.66 Erhvervsudvikling, Innovation og ny teknologi i 2015 til AU-Herning til Mentorordning (Company Connect Programmes), Businessfactory og kommunesamarbejde.

 

at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.