Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. januar 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

28. Frigivelse af anlægsbevilling til Uhre Motorsportscenter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1258-11 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Uhre Motorsportscenter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Uhre Motorsportscenter søger om godkendelse af skitseprojekt og frigivelse af anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Uhre Motorsportscenter har i de senere år været i dialog med hhv. Herning og Viborg Kommuner om tilskud til etablering af nyt klubhus, som har resulteret i et anlægstilskud på 1,5 mio. kr. fra Viborg Kommune og 0,5 mio. kr. fra Herning Kommune. Reserverede tilskud er afsat i anlægsinvesteringsoversigten for 2014 og 2015.

 

Tilrettet anlægsbudget for nyt klubhusbyggeri udgør 2,463 mio. kr.:

 

Klubhus
1,850 mio. kr
Arkitekt og byggetilladelse mm
0,270 mio. kr.
Køkken, inventar og tilslutning til forsyningsnet mv
0,343 mio. kr.
I alt
2,463 mio. kr.

 

Finansieringsplan:

 

Viborg Kommune
1,500 mio. kr
Herning Kommune
0,513 mio. kr
LAG Herning
0,200 mio. kr
Maersk
0,250 mio. kr
I alt
2,463 mio. kr

 

Hertil kommer eget arbejde på anslået 350.000 kr.:

 

Nedbrydning og bortskaffelse af gl. klubhus
120.000 kr.
Retablering af veje og p-pladser mv
180.000 kr.
Reetablering af gl. grund
50.000 kr.
I alt
350.000 kr.  

 

Jf. vedlagte skitseprojekt etableres 256 m2 klubhusbyggeri plus 79 m2 overdækket terrasse. Klubhuset indrettes med 96,5 m2 klublokale med tilstødende kantine, bad, omklædning og depot.

 Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller:

at fremsendte skitseprojekt godkendes,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,513 mio kr. i 2015 til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, nyt stednr.

 

at 0,513 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb med 0,213 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i 2015 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 035099 01, Klubhusbyggeri i Uhre. Rådighedsbeløbet i 2014 på 0,213 mio. kr. overføres til 2015 (nyt stednr.) i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015.
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller:

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

  • Skitseprojekt klubhusbyggeri
  • Oversigtskort Uhre Motorsportscenter