Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. januar 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

27. Frigivelse af anlægsbevilling til Alpi-Hallerne i Lind

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-8-14 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Alpi-Hallerne i Lind

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 X
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Alpi-Hallerne (Lind Hallen) v/ fmd. Erling Mikkelsen søger om endelig godkendelse af haludvidelsesprojekt og frigivelse af anlægsbevilling.  

Sagsfremstilling

Jf. budgetforlig for 2012-2015 er der i 2014 afsat et anlægstilskud på 10,278 mio. kr. til etablering af ny multihal i Lind, på betingelse af at hallen selv indsamler 4 mio. kr. Der er afsat et årligt supplerende driftstilskud på 155.000 kr. ifm. haludvidelsesprojektet.

 

Udvidelse og opgradering af Alpi-hallerne sker i tæt samspil og synergi med udvidelsen af Lind Skole med afsæt i et fælles programoplæg. Skole- og haldelen opføres dog som to selvstændige byggeprojekter, hvor den samlede beløbsramme til om- og tilbygning af Lind Hallen udgør 14,278 mio. kr.

 

Alpi-Hallerne er bygherre på halprojektet, og hallens bestyrelse supplerer selv kommunens tilskud, hvor indsamlingen pt. har rundet de 3,950 mio. kr.

 

Jf. vedlagte projektforslag består projektet af en ny mutihal/samlingssal på 1.188 m2 i forbindelse med musiklokale med scene og tilhørende depot samt fitnessrum og foyer/ ophold. Haludvidelsen skaber gode muligheder for synergi og gensidig udnyttelse af lokaler i henholdsvis skole og hal, mere fleksibel haltid og mangfoldige anvendelsesmuligheder.
 

Hallen placeres nord for tennisbanerne med forbindelsesgang til skolen, så byggeriet hænger godt sammen og åbner sig mod og knytter an til omgivelserne med bl.a. nyt indgangsparti/ foyer og udendørs ophold.


Placering af hallen inddrager petanquebaner, som retableres inden for den samlede projektøkonomi,
 
Tilbygning til Alpi-Hallerne går hen over matrikelgrænser, hvorfor der er behov for arealoverførsel/erhvervelse af yderligere jord fra Herning Kommune.

Vilkår for erhvervelse af jord skal aftales ved sædvanligt gaveskøde, der udfærdiges af Juridisk Kontor.

Jorden skal værdisættes efter sædvanlige prisfastsættelsesprincipper. I forbindelse med overdragelse af areal skal der afholdes handelsomkostninger.

Samlede udgifter i forbindelse med arealerhvervelsessagen vurderes at udgøre ca. 50.000 kr., som afholdes inden for det samlede skole-hal projekts budgetramme.

Samlet anlægsbudget for udvidelsen af Alpi-Hallerne udgør anslået 14,278 mio. kr. ex. moms. Herning Kommune har bevilget 10,278 mio. kr. mod at hallen selv indsamler 4 mio. kr.

Alpi-Hallerne er så godt som i hus med alle indsamlede midler og anmoder om godkendelse af skitseprojekt og frigivelse af anlægstilskud ifm. ønske om byggestart primo 2015.
 
Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller:

at fremsendte projektforslag til udvidelse af Alpi-Hallerne i Lind godkendes,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 10,278 mio. kr. i 2015 til Serviceområde 11, Idræt og Fritid, nyt stednr.,

 

at anlægsudgiften på 10,278 mio. kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,278 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio kr. i 2015 på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318099 01, Haludvidelsesprojekt i Lind. Rådighedsbeløbet på 2,278 mio. kr. i 2014 overføres til 2015 (nyt stednr.) i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015,

 

at udgifter ifm. arealerhvervelsessagen på anslået 50.000 kr. afholdes inden for det samlede skole-hal projekts budgetramme.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalget ser gerne, at der skabes mere plads i gennemgangen ved indgangspartiet.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller:

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

  • Skitsetegninger Alpi Hallerne