Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. januar 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

6. Ansøgning fra Center for Energiteknologi, AU-Herning om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

Sagsnr.: 24.10.05-P27-762-06 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Ansøgning fra Center for Energiteknologi, AU-Herning om tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Center for Energiteknologi, AU-Herning søger om 750.000 kr. til erhvervsudviklingsaktiviteter i 2015.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har fra 2007 – 2011 ydet driftstilskud til Brintvidencentret HIRC og i 2012, 2013 og 2014 til efterfølgeren "Center for Energiteknologier". Dette er sket i henhold til lov om erhvervsfremme § 13, hvorefter kommunerne kan iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter, blandt andet inden for a) innovation, videndeling og videnopbygning og b) anvendelse af ny teknologi forudsat, at aktiviteterne er åbne for alle virksomheder i relevante brancher i kommunen.  
 
Der søges nu om tilskud til følgende aktiviteter i 2015:

 

1. Opsøgende virksomhedskontakt
-  AU HERNING opsøger i 2015 minimum 30 virksomheder for at undersøge muligheder for samarbejde omkring udvikling og forretningsmodning af Cleantech teknologier.

 

2. AUHE Greenhouse (opstartet i 2014 , hvor der var 9 studerende status juni)
- 5 nye studerende starter i AUHE Greenhouse i 2015
- kontakt til 4 virksomheder, som får støtte og vejledning til fremme af deres ide/ideer indenfor energiteknologi.
- at der etableres netværk mellem flere af de deltagende virksomheder og der beskrives mindst 2 projekter, hvori virksomheder fra netværket indgår.

 

3. Ansøgninger til projektmidler
- Der udarbejdes projektansøgninger på erhvervsudviklingsaktiviteter inden for forretningsudvikling af energiteknologier.
- Der indsendes mindst 5 ansøgninger til nationale og internationale fonde, med en succesrate på min. 2 tilsagn.

 

Derudover indskrives en række gensidige hensigtserklæringer. Der har fokus på, at flere kommuner kan støtte op om AU-GreenHouse, at relevante erhvervsfremmeaktører inviteres til projektsamarbejde, hvor det giver mening. At der årligt afholdes et café-seminar i regi af AU-Herning for virksomheder, studerende og vejledere og at der etableres kontakt til Region Midts administration.

 

Administrationen i Herning Kommune finder, at Centrets aktiviteter er med på at sætte fokus på de fremtidsudfordringer i relation til klima og miljø, hvor der vurderes at være et væsentligt erhvervsudviklingspotentiale, samtidigt finder administrationen, at de konkrete aktiviteter herunder virksomhedsbesøgene og de deraf afledte forretningsmuligheder har gode muligheder for at fremme vækst og beskæftigelse.

 

Såfremt der bevilges midler til aktiviteterne i Center for Energiteknologi skal der indgås en resultatkontrakt. Det anbefales, at administrationen bevilges kompetence til at indgå denne.

Økonomi

 

Udgifter  2015.

 

 
Virksomheds-besøg
Aktiviteter i Greenhouse
Ansøgninger- fonde etc.
Øvrige aktiviteter - hensigtserklæring
I alt
Løn incl. overhead. 600 kr. pr. time
350.000
350.000
240.000
130.000
1.070.000
Øvrige projektomkostninger
120.000
120.000
90.000
100.000
430.000
I alt
470.000
470.000
330.000
230.000
1.500.000

 

Finansiering/indtægter:

Aarhus Universitet : 750.000 kr.

Herning Kommune: 750.000 kr.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der bevilges 750.000 kr. i 2015 til AU-Herning til Center for Energiteknologi fra Serviceområde 20 Administration, funktion 6.48.66 Erhvervsudvikling, Innovation og ny teknologi,

 

at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt med Center for Energiteknologi på bevillingsområdet.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.