Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 19. januar 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

4. Medlemsskab af foreningen MedTech Innovation Consortium

Sagsnr.: 29.30.04-A00-1-14 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Medlemsskab af foreningen MedTech Innovation Consortium

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup og Steen Dahl Pedersen

 

 

Sagsresume

Region Midtjylland ønsker i samarbejde med Aarhus Universitet, VIA University College og midtjyske kommuner at etablere en forening 'MedTech Innovation Consortium' (MTIC), som en komplementering af fonden MTIC, der har til formål at fremme sundhedsinnovation og erhvervsudvikling. Målet er dog på sigt, at foreningen bliver en videreførsel af fonden, når der ikke er flere midler i fonden.  
 
Foreningen finansieres ved medlemskontingenter – for de deltagende kommuner med 2 kr. pr. indbygger i årene 2015 – 2017, hvilket for Herning Kommune vil være ca. 174.000 kr. om året.

 

Sagsfremstilling

Region Midtjylland har i samarbejde med Aarhus Universitet, VIA, MTIC og repræsentanter fra kommunerne (Århus og Struer kommuner) arbejdet på et forretningskoncept for et samarbejde, der skal sikre opretholdelsen og videreførelsen af de kompetencer og resultater, der er opbygget i de seks år fonden MTIC har eksisteret.
 
Initiativet om at etablere et forpligtende regionalt samarbejde omkring sundhedsinnovation og erhvervsudvikling er igangsat ud fra en erkendelse af, at der er behov for et langt bredere perspektiv på sundhedsvæsenet, hvis den store omstilling, der sker i disse år på sundhedsområdet, skal lykkes.
 
Det forpligtende samarbejde etableres gennem en nystiftet forening ”Foreningen MedTech Innovation Consortium”. Foreningen blev oprettet den 17. december 2014, hvor der blev afholdt stiftende generalforsamling  i MedTech Innovation Consortium. Aarhus Universitet, VIA University College og Region Midt er stiftere, sammen med følgende kommuner: Aarhus, Favrskov, Struer, Holstebro, Norddjurs, Syddjurs, Silkeborg, Ringkøbing-Skjern, Viborg og Skanderborg

 

Foreningens formål er:

  1. at skabe et ”klynge”- fundament i Region Midtjylland og herved medvirke til at udviklingen af nye perspektivrige produkter, processer og services til sundhedssektoren sker i tæt samarbejde mellem kommuner, region, viden-institutioner og private virksomheder.

  2. at bidrage til i Region Midtjylland at understøtte udviklingen og implementeringen af nye løsninger i sundhedssektoren, der kan bidrage til forbedret forebyggelse, forbedret pleje- og behandlingsmetoder og mere effektiv udnyttelse af ressourcerne.

  3. at medvirke til at opbygge relevante kompetencer indenfor sundhedsinnovation i Region Midtjylland. Det kan eksempelvis være ved at medvirke til uddannelse inden for sundhedsinnovation, eller ved at bringe studerende i kontakt med sundhedssektoren og private virksomheder.

  4. at støtte ideer og projekter, der udvikles og/eller sker i samarbejde mellem det offentlige og private virksomheder/organisationer i Region Midtjylland (OPI, OPP og OPV). Støtte kan ydes i forskellige former, herunder ved leverance af ydelser og tildeling af midler.

  5. bestyrelsen kan efter sit frie skøn foretage uddelinger til almennyttige fonde, foreninger og personer, der studerer, forsker eller arbejder med opgaver/projekter inden for foreningens formål og sundhedsinnovation generelt.

  6. foreningen kan betinge sine støttetilsagn, herunder betinge disse af hvorledes, der skal forholdes med immaterielle rettigheder, som udvikles i et støttet projekt.

  7. foreningen finansieres gennem kontingenter fra sine medlemmer og tilskud/donationer fra sine medlemmer eller andre. Foreningen kan indgå resultatkontrakter og/eller acceptere andre vilkår for at modtage tilskud/donationer til projekter.

 

Foreningen forventes i det væsentligste at benytte sig af Fonden MedTech Innovation Center (MTIC) i det udførende arbejde.
 
Kommuner, der ønsker at blive medlem af foreningen, forpligter sig til at betale 2 kr. pr. indbygger i medlemskontingent i 2015 – 2017, hvorefter samarbejdet evalueres.

 

Region Midtjylland og Aarhus Universitet betaler årligt hver 2 mio. kr. VIA University College betaler forholdsmæssigt i forhold til Aarhus Universitet opgjort pr. studerende.
 
De midtjyske kommuner skal indstille 1 – 3 kandidater til bestyrelsen, da antallet er afhængig af, hvor mange kommuner, der søger optagelse i foreningen. Aarhus Kommune og Holstebro Kommuner er udpeget til bestyrelsen. Endvidere har

KD-netværket indstillet Silkeborg Kommune til at sidde i bestyrelsen.

Jævnfør vedtægternes 11.2 hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser og har ikke andel i foreningens formue.

 

Jævnfør  5.4. kan medlemmer til enhver tid melde sig ud af foreningen med øjeblikkeligt varsel. Kontingent skal betales for hele det pågældende kalenderår, hvor udmeldelsen finder sted.

 

Bevillingen til foreningen kan ske i henhold til Lov om Erhvervsfremme § 13, 1) og 2) , der siger, at kommunerne kan iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter, blandt andet inden for 1) Innovation, videndeling og videnopbygning og 2) anvendelse af ny teknologi. Bevilling i henhold til lov om erhvervsfremme fordrer, at der indgås en samarbejdsaftale/resultatkontrakt. Det anbefales, at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt.

Økonomi

Udgiften er 2 kr. pr. indbygger i årene 2015-2017. Seneste indbyggertal (4. kvartal 2014) er 86.793, hvilket giver en udgift på 173.586 kr. pr. år. Udgiften må forventes at være stigende, idet indbyggertallet er stigende.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at Herning Kommune melder sig ind i foreningen,

 

at der bevilges 2 kr. pr. indbygger i perioden 2015 til 2017 - ca. 174.000 kr. fra Service område 20, Administration, Funktion 6.48.66 Erhvervsudvikling, Innovation og ny teknologi til Foreningen MedTech Innovation Consortium.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1 - Vedtægter
  • MTICs opgaver for Vækstforum v2