Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

95. Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

96. Budget 2017 - forberedelse af budgetkonference

Sagsnr.: 00.30.10-P19-3-15 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Budget 2017 - forberedelse af budgetkonference

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Jævnfør budgetproceduren for budget 2017-2020 gennemføres budgetkonference den 25 april.

 

Der vil på mødet ske en gennemgang af programmet.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at program for budgetkonferencen gennemgås.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Programmet for budgetkonferencen er drøftet.

 

Jørgen Krogh var til stede ved sagens behandling.

 

97. Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2015

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1824-10 Sagsbehandler: Maria Laibach Halskov Christiansen  

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ifølge Herning Kommunes finansielle politik skal Økonomi- og Erhvervsudvalget have forlagt en samlet årlig rapportering om udviklingen på det finansielle område.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et notat om udviklingen på det finansielle område i 2015 for Herning Kommune. Notatet er vedlagt som bilag.

 

Notatet udgør en kort redegørelse for afkastet af kommunens likvide aktiver på aktivsiden og renteudgifterne for passivsiden.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2015 tages til efterretning.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

 Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2015 er taget til efterretning.

Bilag

 • Notat - Finansiel afrapportering 2015
 

98. Økonomi- og Erhvervsudvalgets årsregnskab 2015 samt overførsel fra 2015 til 2016

Sagsnr.: 00.00.00-Ø00-3-16 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Økonomi- og Erhvervsudvalgets årsregnskab 2015 samt overførsel fra 2015 til 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Herskind

Sagsresume

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015 er der for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder udarbejdet en opgørelse over forbrug og restbeløb med tilhørende bemærkninger.

 

I henhold til bevillingsreglerne har de enkelte fagudvalg mulighed for, efter ansøgning til Byrådet, at overføre uforbrugte budgetbeløb for såvel drift som restrådighedsbeløb vedrørende anlæg til det nye regnskabsår.

 

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsområder er der et samlet mindre forbrug på 100,8 mio. kr. Afvigelserne findes primært på Serviceområde 20 Administration, som viser et mindreforbrug på 98,5 mio. kr., heraf kan kr. 33,0 mio. kr. henføres til de generelle reserver. Ses der bort fra de generelle reserver har der været et mindreforbrug 67,8 mio. kr. Der søges overført 57,2 mio. kr., mens ca. 10,5 mio. kr. tilgår de likvide aktiver i forbindelse med overførselssagen.

 

Beløbet på 10,5 mio. kr. som tilgår de likvide aktiver består blandt andet af mindre overførsler på fælles udgifter og indtægter på 7,7 mio. kr., som skyldes mindreudgifter til tryghedsaftaler, forskel i pensionsforsikringspræmie og revision. Den resterende del skyldes blandt andet vakante stillinger og mindre afvigelser på forskellige konti.  

 

På anlægsområdet er der tale om en merindtægt/mindreudgift på 4,7 mio. kr. Der søges overført 15,7 mio. kr. Forskellen mellem merindtægten og den ønskede overførsel skyldes, at Byrådet den 22. juni 2015 meddelte en indtægtsbevilling på 11,9 mio. kr. i forbindelse med forventet salg af areal i Herning. Handlen er dog ikke blevet til noget, hvorfor den manglende indtægt søges løst i overførselssagen.

 

På finansieringsområdet søges overført en mindreindtægt på 4,4 mio. kr., som vedrører indskud i Landsbyggefonden samt forskudt låneoptagelse.

Sagsfremstilling

I henhold til bevillingsreglerne skal der foreligge en redegørelse for, hvad overførslen konkret skal anvendes til, idet overførslerne ikke må omfatte almindelige saldooverførsler. Som hovedprincip kan der ikke overføres mere, end der er tilbage af bevillingen/budgettet for serviceområdet, ligesom der som hovedprincip skal ske overførsel af et eventuelt merforbrug. Sanktionslovgivningen gælder også for 2016 og begrænser/påvirker dermed den frie forbrugsmulighed. Det betyder med andre ord, at der skal være fokus på, at forbrug af overførsler ikke medfører, at det vedtagne driftsbudget bliver overskredet.

Økonomi

DRIFT:

Som det fremgår af tabel 1, er der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder et samlet mindreforbrug på 100,8 mio. kr., hvoraf 57,2 mio. kr. søges overført til 2016. Til sammenligning blev der overført 54,4 mio. kr. fra 2014 til 2015. Når der ses bort fra de generelle reserver på 33,0 mio. kr. tilgår der ca. 10,5 mio. kr. til de likvide aktiver i forbindelse med overførselssagen.

 

Der knytter sig følgende kommentarer til regnskabsresultatet/de ønskede overførsler:

 

Tabel 1:

+ = mindreudgifter / - = merudgifter

 

Serviceområde 08 Driftsselskaber: I forbindelse med organisationsændringerne flyttes Driftsselskabet fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets området til Teknik- og Miljøudvalgets områder. I forbindelse med flytninger er der forbundet nogle meromkostninger, hvorfor det ikke forbrugte beløb på 0,6 mio. kr. søges overført til 2016.

 

Serviceområde 15 Kultur: Der er mindreudgifter på 1,7 mio. kr. som hovedsagelig vedrører forskydninger i udbetalinger for køb af ydelser i MCH og søges derfor overført til 2016.

 

Serviceområde 20 Administration: Mindreforbruget udgør 98,5 mio. kr., hvoraf pulje til generelle reserver udgør 33,0 mio. kr.

 

Der ønskes overført 55,0 mio. kr. til 2016, herunder:

·         22,3 mio. kr. vedrører selvforsikringspuljen,

·         5,7 mio. kr. søges overført til færdiggørelse af diverse projekter på turisme og erhvervsudviklingsområdet, herunder LAG og landdistriktpuljer med ca. 1,5 mio. kr., væksthus m.m. ca. 1,1 mio. kr., uddannelsesnetværk m.m. 1,3 mio. kr. samt 1,5 mio. kr. vedrørende turismeområdet

·         5,9 mio. kr. søges overført til generel vedligeholdelse og nye tiltag på IT-området,

·         4,5 mio. kr. søges overført til barselspuljen,

·         12,7 mio. kr. søges overført til kompetenceudvikling, konsulentstøtte ifm. refusionsomlægning, konsulentstøtte fundraising, indkøb af biler, innovationsprojekter, risikostyring, projektmidler vedrørende den gl. sygehusgrund m.v. Af overførslen søges der overført 0,2 mio. kr. direkte til 2017 og 2018 samt 0,6 mio. kr. direkte til 2019,

·         2,1 mio. kr. søges overført til Serviceområde 26 – Indskud i Landsbyggefonden til medfinansiering af helhedsplaner i almene boliger

·         1,8 mio. kr. søges overført til grundvandsbeskyttelsesområdet – ordningen skal hvile i sig selv.

 

ANLÆG:

Som det fremgår af tabel 2, er der på Økonomi- og Erhvervsudvalget områder en samlet merindtægt/mindreudgift på 4,7 mio. kr. Der søges overført 15,7 mio. kr. til 2016.

 

Tabel 2:

 

+ = mindreudgifter / - = merudgifter

 

Serviceområde 01 Byggemodning: Der er tale om en mindreindtægt på 6,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket skyldes overførsel fra 2014 på -16,8 mio. kr. Der er således solgt flere grunde end forudsat i vedtaget budget.

 

Serviceområde 02 Arealerhvervelser: Området omfatter køb og salg af arealer og bygninger. Der er tale om en mindreindtægt på 2,4 mio. kr. som kan henføres til tidsforskydninger i betalinger.

Begrundelse for at der ønskes overført væsentligt mere end restbevillingen udgør skyldes, at Byrådet den 22. juni 2015 meddelte en indtægtsbevilling på 11,9 mio. kr. i forbindelse med forventet salg af areal i Herning midtby. Salget gennemføres ikke som planlagt, og som følge heraf nedskrives indtægtsbevillingen og den manglende indtægt søges løst i overførselssagen.

 

Serviceområde 15 Kultur: Der er mindreudgifter på 1,7 mio. kr. som dels vedrører Fremtidens MCH – TimeWorld og renovering af ELIA, og søges overført til 2016.

 

Serviceområde 20 Administration: Der er mindreudgifter på 11,9 mio. kr., hvoraf 10,9 søges overført til 2016. Der søges overført 5,1 mio. kr. til diverse rådhusrenoveringer samt 5,8 mio. kr. som er et rådighedsløb vedr. Den Digitale Styregruppe (4,1 mio. kr.) og udskiftning af PC-er.

 

FINANSIERING:

Som det fremgår af tabel 3, er der tale om en samlet mindreindtægt på 4,4 mio. kr.

 

Tabel 3: 

 

+ = mindreudgifter / - = merudgifter

 

Serviceområde 26 Udlån – langfristede tilgodehavender: Der søges overført 10,5 mio. kr. vedrørende Landsbyggefonden. Det resterende beløb på 1,5 mio. kr. vedrører rådighedsbeløb til helhedsplaner.

 

Serviceområde 28 Optagne lån: Der søges om overførsel af en mindreindtægt på 7,6 mio. kr., som vedrører ikke optagne lån til energirenoveringer.

 

ØVRIGT:

Af overførslen på serviceområde 20 Administration søges der overført 4,4 mio. kr. til anlæg til udskiftning af Notes. Samtidig søges der til samme projekt overført 4,3 mio. kr. fra driften i 2016 til anlæg.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at de indstillede forslag til overførselsbeløb på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder godkendes,

 

at der af den samlede overførsel på serviceområde 20 Administration på 55,0 mio. kr. overføres 0,2 mio. kr. til 2017 og 2018 samt 0,6 mio. kr. til 2019,

 

at anlægsindtægtsbevilling  og rådighedsbeløb på stednummer 013078 nedskrives med 11,923 mio. kr.  
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Overførsel fra 2015 til 2016 - FINANSIERING
 • Overførsel fra 2015-2016 - DRIFT
 • Overførsel fra 2015 til 2016 - ANLÆG
 

99. Årsregnskab 2015

Sagsnr.: 00.32.10-S55-1-15 Sagsbehandler: Jan Märcher  

Årsregnskab 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Herning Kommunes årsregnskab 2015 fremsendes til godkendelse til afgivelse til revisionen.

 

Derudover er medtaget en opfølgning på udgifter (særtilskud) til modtagelse og integration af flygtninge i 2015, jf. Byrådets beslutning på møde den 15. september 2015 om, at der skal ske en opfølgning ved årsafslutningen for 2015.

Sagsfremstilling

Det fremgår af "Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen mv." §8, at årsregnskabet aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. maj.

 

Årsregnskabet for Herning Kommune for 2015 består af regnskabsopgørelse, regnskabsoversigt, balancen samt bemærkninger til de enkelte bevillingsområder.

Herudover indeholder regnskabet et antal bilag opstillet i henhold til kravene fra Social- og Indenrigsministeriet.

 

Følgende hovedtal fra regnskabsresultatet kan fremhæves, jf. nedenstående tabel:

 

 

 

Skattefinansieret drift

Resultatet af skattefinansieret drift viser et overskud på 220,1 mio. kr., hvilket er 16,8 mio. kr. bedre end det oprindelige budget. Afvigelsen skyldes primært mindreforbrug på driftsudgifterne. Resultatet betyder samtidig, at Herning Kommune holder sig inden for den aftalte ramme for driftsudgifter for 2015.

Det skal bemærkes, at i budgetbeløbene indgår puljen vedrørende generelle reserver på 33 mio. kr.

 

Skattefinansieret område

Under det skattefinansierede område indgår anlægsudgifter på 213,2 mio. kr., samt nettoindtægter på jordforsyning på 11,3 mio. kr. Efter afholdelse af disse udgifter ender resultatet på 18,2 mio. kr.

 

Resultat af drift og anlæg

Efter indregning af et overskud på forsyningsområdet på 17,3 mio. kr., ender det samlede resultat på 35,5 mio. kr.

 

Finansiering

I finansieringen indgår nettolåneoptagelse på -23,7 mio. kr., frigivelse af deponerede midler på 50,1 mio. kr. samt en nettoforøgelse af kortfristede gældsposter på 66,1 mio. kr.  Da resultatet viste et overskud på 35,5 mio. kr., giver dette således en tilgang til den bogførte ultimolikviditet på 128,0 mio. kr.

 

Likviditet

Den bogførte likviditet var ved årets begyndelse 322,5 mio. kr. Efter tilgangen på den nævnte 128,0 mio. kr. og en kursregulering af obligationsbeholdningerne på -22,0 mio. kr., ender denne ultimo 2015 på 428,5 mio. kr.

 

På mødet skal regnskabet afgives til revisionen. Herefter skal revisionen senest 15. juni afgive beretning til Byrådet, som herefter skal godkende regnskabet endeligt inden udgangen af august 2016.

 

Regnskabet er ikke vedhæftet som elektronisk bilag, men er udleveret til mødedeltagerne.

 

Modtagelse og integration af flygtninge – opfølgning på udgifter (særtilskud) i 2015

Byrådet har den 15. september 2015, pkt. 232 besluttet, at der ved årsafslutningen for 2015 skal ske en opfølgning på, hvordan særtilskuddet fra staten til flygtningeområdet på 5,54 mio. kr. er anvendt.

 

Samlet set viser opgørelsen nedenfor, at der er anvendt 280.000 kr. mindre, end der er tilført. Det kan primært forklares med, at ansættelse af sagsbehandlerne til specialindsatsen er blevet forsinket i 2015, hvorfor restbeløbet søges overført til 2016.

 

Børne- og Ungeområdet fik i september tilført 2,34 mio.kr. og har opgjort merudgifterne til 2,5 mio. kr. Social, Sund og Beskæftigelse fik tilført 3,2 mio. kr. og har anvendt 2,76 mio. kr.

 

 

Opfølgningen er baseret på følgende oplysninger om antal flygtninge og familiesammenførte:

*)Opgørelsen viser udelukkende de unikke personer, der har en sag med startdato i 2015, og hvor der er re-

gistreret korrekt opholdsgrundlag i systemet.

 

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Årsregnskab 2015 godkendes til afgivelse til revisionen,

 

at Opfølgning på udgifter (særtilskud) til modtagelse og integration af flygtninge i 2015 tages til efterretning.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

100. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til 2016 - for det samlede kommunale område

Sagsnr.: 00.32.00-S00-1-16 Sagsbehandler: Freja Nanna Riishøj  

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til 2016 - for det samlede kommunale område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Den samlede overførselssag fremsendes til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 18. april og herefter Byrådet d. 26. april 2016.

Sagsfremstilling

I henhold til bevillingsreglerne har de enkelte fagudvalg mulighed for, at søge Byrådet om, at overføre budgetbeløb for drift og restrådighedsbeløb vedrørende anlæg til det nye regnskabsår.

 

Sagsfremstillingen er delt i to afsnit. Første afsnit beskriver principperne for overførsel af uforbrugte midler mellem årene. Andet afsnit er en gennemgang af overførslerne på drift, anlæg og finansiering.

 

Principperne for overførsel af uforbrugte midler mellem årene

De overordnede regler for overførselsadgangen fremgår af henholdsvis bevillingsreglerne samt af de generelle retningslinjer for selvforvaltning. Heraf fremgår det, at der er fri overførselsadgang for enheder/institutioner omfattet af regler om økonomisk decentralisering (dvs. skoler, daginstitutioner, plejehjem m.fl.).

 

For den øvrige del (herunder puljer, projekter og centrale konti) er hovedprincippet, at merforbrug overføres, således at serviceområdet selv opsamler merforbruget i det følgende års forbrug.

 

Hvad angår mindreforbrug, der ønskes overført, er der ikke en afgrænset liste over, hvad der kan overføres. I praksis overføres fx til følgende:

 • Projekter eller andre opgaver, som er godkendt iværksat, og hvor projektet/opgaven fortsætter i efterfølgende budgetår, herunder projekter med ekstern medfinansiering.
 • Aktiviteter hvor mindreforbruget ønskes anvendt til at udvikle / forbedre den fortsatte drift. Fx investeringer som fører til effektiviseringer, kompetenceudvikling m.v.

 

Det ligger således implicit i principperne, at der i udgangspunktet ikke overføres mindreforbrug til almindelig drift eller til at øge et politisk godkendt aktivitets-/serviceniveau.

 

Der overføres uforbrugte anlægsmidler (restrådighedsbeløb) til efterfølgende år på anlægsprojekter, der endnu ikke er afsluttet.

 

Sanktionslovgivningens udfordringer for overførselsadgangen

Udover retningslinjerne for overførselsadgangen gælder endvidere det rammevilkår, at kommunerne også i 2016 er underlagt sanktionslovgivningen. Med andre ord skal vores servicedriftsramme også i 2016 overholdes - overførsler eller ej. Sanktionslovgivningen udstiller dermed det paradoks, der eksisterer mellem budgetoverholdelse og de budgetansvarliges reelle frihed til at råde over de overførte midler.

 

I Herning Kommune forsøger vi at imødekomme dette paradoks med "kollegiemodellen", som har til hensigt at "handle af" for så vidt angår de overførte beløb. Det vil sige en model for, hvordan de opsparede midler kan tages i anvendelse på nogle områder, når der på andre områder bruges mindre af budgetrammen.

 

Overførsler for 2015

Drift

Afsnittet indeholder en gennemgang af de ønskede overførsler på driften. Opdeling af overførslerne i rammestyrede områder, selvforvaltning og projekter kan findes i det vedlagte bilag. For yderligere detaljeringer henvises til fagudvalgenes behandling af overførselssagerne, herunder også hvad overførselsønskerne på rammestyrede områder søges overført til.

 

Tabel 1 viser resultatet for 2015 for det samlede skattefinansierede drift. Der er i tabel 1 ikke korrigeret for områder udenfor rammestyring; herunder overførselsudgifter, aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger, vintertjeneste m.v. Der er dog taget højde for disse områder i forbindelse med udfærdigelsen af ønskerne til overførsler.

 

Tabel 1: Overførsler 2015, drift

 

Af tabel 1 fremgår det, at der har været et mindreforbrug på 113,0 mio. kr., heraf søges om overførsel af 87,8 mio. kr. på driften.

Der er ført 109,4 mio. kr. ind i 2015 som genbevillinger, hvilket svarer nogenlunde overens med mindreforbruget.

 

Overførselsønskerne fordeler sig således:

72,1 mio. kr. søges overført til 2016

6,8 mio. kr. søges overført til 2017

0,2 mio. kr. søges overført til 2018

0,6 mio. kr. søges overført til 2019

8,1 mio. kr. søges overført fra drift til anlæg

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Der er et mindreforbrug på 100,8 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, hvoraf 57,2 mio. kr. søges overført.

Overførslerne kan primært henføres til Serviceområde 20, Administration med 55,0 mio. kr.

Området er omfattet af rammestyring.

 

Af overførslerne søges 0,2 mio. kr. overført til 2017, 0,2 mio. kr. overført til 2018 og yderligere 0,6 mio. kr. til 2019 til blandt andet kompetenceudvikling.

 

Teknik- og Miljøudvalget

På Teknik- og Miljøudvalgets område er der et mindreforbrug på 11,8 mio. kr., hvoraf 9,3 mio. kr. søges overført.

Området er omfattet af rammestyring, dog således at 0,3 mio. kr. vedrører takstfinansierede områder og 2,1 mio. kr. vedrører gebyrfinansierede områder.

 

Af overførslerne søges 5,7 mio. kr. overført til anlæg. Heraf 0,7 mio. kr. til forskellige projekter under anlæg og 5,0 mio. kr. overført til asfaltarbejder ifbm. vej/kloakrenoveringsprojekter.

 

Byplanudvalget

Intet at bemærke.

 

Børne- og Familieudvalget

Der er et samlet mindreforbrug på 20,4 mio. kr. på Børne- og Familieudvalgets område, heraf søges 19,6 mio. kr. overført.

 

Overførslerne på Serviceområde 10, Dagtilbud for børn på 17,0 mio. kr. er fordelt med 11,4 mio. kr. vedrørende selvforvaltningsaftaler og 5,6 mio. kr. vedrørende rammestyring.

Heraf søges 2,0 mio. kr. overført til 2017 vedrørende selvforvaltningsaftaler.

Området har opsamlet 2,4 mio. kr. til at hjælpe Serviceområde 16, Børn og Familie med at dække deres merforbrug.

 

Overførslerne på Serviceområde 12, Folke- og ungdomsskoler på 11,4 mio. kr. er fordelt med 3,8 mio. kr. vedrørende selvforvaltningsaftaler, merforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende projekter og 7,8 mio. kr. vedrørende rammestyring.

Heraf søges 2,3 mio. kr. overført til 2017 vedrørende selvforvaltningsaftaler.

Området har opsamlet 0,8 mio. kr. til at hjælpe Serviceområde 16, Børn og Familie med at dække deres merforbrug.

 

Overførslerne på Serviceområde 16, Børn og familie på merforbrug på 8,8 mio. kr. er fordelt med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende selvforvaltningsaftaler, merforbrug på 10,3 mio. kr. vedrørende rammestyring.

 

Social- og Sundhedsudvalget

Der er et samlet merforbrug 23,2 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område, hvoraf der søges overført et merforbrug på 22,2 mio. kr.

 

Overførslerne af merforbrug på Serviceområde 13, Handicap og psykiatri på 9,0 mio. kr. er fordelt med et merforbrug på 1,1 mio. kr. på selvforvaltningsaftaler, mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på projekter og et merforbrug på 9,2 mio. kr. på rammestyring.

 

Overførslerne af merforbrug på Serviceområde 18, Sundhed og ældre på 13,3 mio. kr. er fordelt med et merforbrug på 5,7 mio. kr. på selvforvaltningsaftaler, mindreforbrug på 2,8 mio. kr. på projekter og et merforbrug på 10,3 mio. kr. på rammestyring.

 

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget udviser et merforbrug på 2,4 mio. kr., hvor der søges overført et mindreforbrug 8,6 mio. kr.

Overførslerne er fordelt med et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. på selvforvaltningsaftaler, et merforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende projekter og et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende rammestyring.

 

Af overførslerne søges 1,4 mio. kr. overført til 2017. Heraf 0,8 mio. kr. vedr. selvforvaltning og 0,6 mio. kr. vedr. rammestyring.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

Der er et samlet mindreforbrug på 12,8 mio. kr., hvoraf 11,5 mio. kr. søges overført.

 

Overførslerne er fordelt med 5,6 mio. kr. vedrørende Serviceområde 11, Idræt og fritid, 1,7 mio. kr. vedrørende Serviceområde 14, Biblioteker og 4,3 mio. kr. vedrørende Serviceområde 15, Kultur.

 

Af overførslerne vedrører 6,6 mio. kr. selvforvaltningsaftaler og 5,0 mio. kr. vedrører rammestyring.

 

Der søges 2,4 mio. kr. overført til anlæg, henholdsvis 1,6 mio. kr. vedr. fremtidig vedligeholdese af svømmeanlæg og 0,8 mio. kr. til fremtidig vedligeholdelse af Kousgaards Plads.

 

Derudover søges 0,5 mio. kr. vedr. Serviceområde 14, Biblioteker overført til 2017 samt 0,5 mio. kr. vedrørende Serviceområde 15, Kultur søges overført til 2017.

 

I det foreliggende samlede forslag til driftsoverførsler er der taget afsæt i anbefalingen fra Kultur- og Fritidsudvalget. Det indebærer i forhold til administrationens oplæg til udvalget en større overførsel, nemlig med 0,5 mio. kr. som vedrører drift af Time Line. Beløbet ønskes set i sammenhæng med et ønske om at arbejdet med selvbetjent bibliotek i Kibæk igangsættes så hurtigt som muligt.

 

 

Forebyggelsesudvalget

Der er et merforbrug på 7,4 mio. kr. på Forebyggelsesudvalget, heraf søges et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. overført.

Overførslerne er fordelt med 3,4 mio kr. vedrørende selvforvaltningsaftaler og 0,3 mio. kr. vedrørende projekter.

 

Anlæg

Afsnittet indeholder en gennemgang af de ønskede overførsler på anlæg. For yderligere detaljeringer henvises i fagudvalgenes behandling af overførselssagerne.

 

Tabel 2: Overførsler 2015, anlæg

 

Som det fremgår af tabel 2 er der på det skattefinansierede anlæg et samlet mindreforbrug på 153,0 mio. kr., hvoraf 149,8 mio. kr. søges overført.

Der er ført 127,3 mio. kr. ind i 2015 som genbevillinger. Dette er en forøgelse af genbevillingerne på 22,6 mio. kr.

Overførslerne søges til anlægsregnskaber som endnu ikke er afsluttet.

 

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område har der været et mindreforbrug på 4,7 mio. kr., hvor der søges 15,7 mio. kr. overført.

Afvigelsen skyldes primært en indtægtsbevilling på 11,9 mio. kr. i forbindelse med et forventet salg af areal i Herning midtby, som ikke blev gennemført. Indtægtsbevillingen søges korrigeret i overførselssagen.

 

På Social- og Sundhedsudvalget har der været et mindreforbrug på 19,4 mio. kr., hvoraf der søges overført 9,8 mio. kr. Forskellen skyldes primært lukningen af anlægsregnskabet vedrørende Fuglsang Sø Centret.

 

Kultur- og Fritidsudvalget udviser et mindreforbrug på 8,7 mio. kr., hvoraf 5,5 mio. kr. søges overført.

Afvigelsen skyldes afslutningen af anlægsregnskabet vedrørende det nye hovedbibliotek i Herning.

 

Serviceområde 07, Renovation udviser et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., hvoraf 2,7 mio. kr. søges overført.

 

Finansiering

 

Som det fremgår af tabel 3, søges der samlet overført en mindreforbrug og mindreindtægt på 4,4 mio. kr.

 

Tabel 3: Overførsler, finansiering

 

 

Serviceområde 26 Udlån – langfristede tilgodehavender: Der søges overført 10,5 mio. kr. til godkendte men ikke udbetalte projekter i Landsbyggefonden. Det resterende beløb på 1,5 mio. kr. vedrører rådighedsbeløb til helhedsplaner.

 

Serviceområde 28 Optagne lån: Der søges om overførsel af en mindreindtægt på 7,6 mio. kr., som vedrører ikke optagne lån til energirenoveringer.  

Økonomi

Bevillingsmæssige ændringer

I forbindelse med overførselssagen indstilles det, at der foretages en række bevillingsmæssige ændringer.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget

 • Anlægsindtægtsbevilling på stednr. 013078 nedskrives med 11,923 mio. kr.
 • På Serviceområde 20, Administration søges der overført 0,2 mio. kr. fra 2015 til 2017, 0,2 mio. kr. fra 2015 til 2018 og 0,6 mio. kr. fra 2015 til 2019 vedrørende blandt andet kompetenceudvikling.

 

Teknik- og Miljøudvalget

 • Overførsel af 0,654 mio. kr. fra drift til anlæg på Serviceområde 04, Grønne områder. Pengene søges overført til tre forskellige projekter, hvor der samtidig meldes anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2016;
  • 0,109 mio. kr. til igansat genslyngning af del af Tranholm Bæk, Vildbjerg, nyt stednr.
  • 0,430 mio. kr. til opkøb af vandvindings- og stemmeret, Sdr. Green Dambrug, nyt stednr.
  • 0,115 mio. kr. til fjernelse af ulovligt opfyld på kommunalt areal i beskyttet natur, nyt stednr.
 • Overførsel af 4,962 mio. kr. fra drift til anlæg på Serviceområde 09, Trafik. Pengene søges overført til to forskellige projekter, hvor der samtidig meldes anlægsudgiftsbevilling og rådighedsbeløb i 2016;
  • 2,962 mio. kr. til asfaltarbejder ifbm. vej/kloakrenoveringsprojekt, Park Allé, Vildbjerg, nyt stednr.
  • 2,0 mio. kr. til asfaltarbejder ifbm. vej/kloakrenoveringsprojekt, Kollundvej, Lind, nyt stednr.
 •  

Børne- og Familieudvalget

 • På Serviceområde 10, Dagtilbud for børn søges der 2,0 mio. kr. overført fra 2015 til 2017 vedr. selvforvaltningsaftaler
 • På Serviceområde 12, Folke- og ungdomsskoler søges der 2,250 mio. kr. overført fra 2015 til 2017 vedr. selvforvaltningsaftaler
 • At der meldes negativ anlægsudgiftsbevilling på 1,0 mio. kr. vedr. stednr. 301053 Skolefond, som finansierer merforbrug på driftsudgifter i 2015

 

Beskæftigelsesudvalget

 • Overførsel af 0,607 mio. kr. søges overført fra 2015 til 2017 til udviklingstiltag inden for beskæftigelsesområdet.
 • Overførsel af 0,785 mio. kr. vedr. Ungeenheden søges overført fra 2015 til 2017 til implementering af Sverigesprogrammet

 

Kultur- og Fritidsudvalget

 • På Serviceområde 14, Biblioteker søges 0,515 mio. kr. overført fra 2015 til 2017 vedr. selvforvaltningsaftaler
 • På Serviceområde 15, Kultur søges 0,481 mio. kr. overført fra 2015 til 2017 vedr. selvforvaltningsaftaler
 • På Serviceområde 11, Idræt og Fritid søges 1,6 mio. kr. overført fra drift til anlæg vedr. fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg, stednr. 035094
 • På Serviceområde 11, Idræt og Fritid søges 0,839 mio. kr. overført fra drift til anlæg vedr. fremtidig vedligeholdelse af Kousgaards Plads, nyt stednr.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at overførselsønsker fra 2015 godkendes som indstillet af fagudvalgene,
at de bevillingsmæssige ændringer, jf. økonomiafsnittet, godkendes.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 • Samlet skema til regnskabsbemærkninger og overførsler - drift
 • Samlet skema til regnskabsbemærkninger og overførsler - anlæg
 

101. Restancestatistik

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1824-10 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Restancestatistik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Direktionens Stab fremlægger restancestatistik.

Sagsfremstilling

Direktionens Stab fremlægger restancestatistik. Statistikken viser udviklingen i den kommunale restancer belyst fra forskellige vinkler. Herudover er der en redegørelse for hvilke nye initiativer, der er taget som følge af suspensionen af statens inddrivelsessystem EFI siden september 2015.Her præsenteres udviklingen og initiativerne. For yderligere henvises til bilag.

 

Udviklingen

Den samlede restance ligger på et niveau på ca. 50 mio. kr. Som det fremgår af oversigten nedenfor har der været et fald fra 2013 til 2014 og herefter stabilitet frem mod 31.12.2015. Udviklingen dækker over forskellige træk afhængig af type, jvf. nedenfor, hvor restancerne er fordelt på typer.

 

Type

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

Ejendomsskat

3.589

3.553

4.737

Forældrebetaling

2.856

4.040

3.831

Kontanthjælp

15.505

16.564

15.674

Husleje

997

1.579

935

Boligstøtte

4.830

4.084

3.586

Boliglån

7.286

7.589

7.923

RDB - Teknik og Miljø

1.804

1.568

1.876

RDB - Børn og Kultur

319

664

562

RDB - Socialforvaltningen

2.376

2.550

2.565

By, Erhverv og Kultur

80

100

250

RDB - OPB

1.300

998

959

Billån

1.099

1.554

2.499

Mellemkommunal Ref. (AS 2007)

7365

1663

1354

Madservice

179

414

482

CEB

223

286

395

Fleksydelse

0

2

0

RDB - Handicapafdelingen

99

122

104

Omkostninger*

539

507

442

Forbrugsafgifter

166

152

144

Total

50.610

47.990

48.320

*Gebyr og renter

 

Ud over opdeling i restancetype er det også interessant og nuancerende at se restancen opdelt i alder for hermed at få et indblik i det man kan kalde omsætningshastigheden.

 

Nedenstående graf viser udviklingen i Herning Kommunes restancer fra 01.01.2013 til 31.12.2015 fordelt på alder. Der er en tendens til at en stor andel af vores restancer tilbagebetales over 2 – 3 år. Hvorefter inddrivelsen / ”kursværdien” af gælden er stagnerende. Dette kan eks. Illustreres ved 2013-tilfældet. Pr. 31.12.2013 udgjorde ”2013” ca. 23 mio. kr. af den samlede restance. Pr. 31.12.2014 var tallet godt 10 mio. Kr. mens det pr. 31.12.2015 var faldet til knap 6 mio. kr.

 

 

 

Udvikling i inddrivelse og modregning

Nedenfor ses en oversigt over udviklingen i indbetalinger fra SKAT. Hermed er der en pejling på nedlukningen af EFI's betydning for på likviditeten i Herning Kommune. Tidligere modtog vi ca. 11 – 12 mio. kr. i indbetalinger fra SKAT vedr. inddrivelse samt modregning i overskydende skat og børn og ungeydelsen siden EFI nedlukning i september 2015 modtager vi så godt som ingen penge. Pr. den 01.03.2016 har vi modtaget i alt 95.000 kr. Jf. udmeldingerne fra SKAT skal vi ikke forvente at modtage indbetalinger fra inddrivelse i 2016, ligesom det fortsat er tvivlsomt om vi vil modtage penge fra modregning. Inddrivelsesindsatsen er således stærkt reduceret, og det forventes at være situationen, indtil en midlertidig systemløsning er på plads - en midlertidig løsning, der først forventes klar i 2019.

 

Indbetalinger fra SKAT vedr. inddrivelse samt modregning i overskydende skat og børn og ungeydelsen

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

01.03.2016

11.810

11.550

10.217

95

 

Nye initiativer

Opkrævningsarbejdet i Regnskabsservice foregår med henblik på at sikre effektiv opkrævning. Det indebærer fokus på at udnytte de tekniske muligheder i Opus Debitor og EFI. Nedenfor er oplistet eksempler på en række supplerende initiativer, der er sat i værk i relation til den særlige situation med nedlukning af automatisk inddrivelse og modregning. Regnskabsservice er i løbende dialog med andre kommuner omkring initiativer, bl.a. 6-by kommuner – KMD’s fokus gruppe kunder på OPUS Debitor mv.   Initiativerne tager som Skatteministeriet anbefaler primært udgangspunkt i nye restancer.

 

 • Udviklingen i restancer over kr. 25.000 overvåges mere intenst. Restancen modregnes hvis muligt i regninger til Herning Kommune. Forud for modretningen fremendes en skriftlig orientering. Alle større restanter kontaktes personligt pr. telefon eller skriftlig. 
 • Der indgås (også) betalingsaftaler vedr. daginstitution og ejendomsskat ligesom længden af betalingsaftaler efter individuelle vurderinger kan overstige 6 måneder.
 • I april og juni måned vil vi løbende udsende restanceopgørelser til alle restanter. Restanceopgørelsen vedhæftes et girokort som de opfordres til at benytte til indfrielse af deres gæld.
 • Gennemgang af ejendomsskatterestancer. Alle restanter som ikke har betalt 1. rate 2016 kontaktes så vidt muligt personligt via telefon og eller brev, med henblik på at opfordre dem til at betale .
 • I forbindelse med udbetalingen af Børn og Ungeydelsen i oktober og januar md. er der foretaget en manuel vurdering af nye restancer og der er sendt nye girokort og personlige brev til restanter. Vi vil fortætte med denne praksis i forhold til fripladsreguleringer indtil der igen kan ske automatisk modregning via SKAT i Børn og Ungeydelsen. Pr. 1 april sender vi manuelt alle restancer vedr. Daginstitution fra og med 1. januar 2016 til modregning hos UDK.
 • Husleje. Alle rykkerskrivelser gennemgås manuelt inden oversendelse til Advokat. Herudover sendes et brev til vores lejere inden oversendelsen til Advokat. Udover at restancen er faldende har det også nedsat udgifterne til advokatbistand.
 • Boliglån. Siden september 2015 sendes alle restancer på krav som boligkontoret har fastsat til afdrag sendes manuelt til modregning i boligstøtten hos UDK.
 • Dialoger og opfølgning via fagforvaltningerne. Den løbende dialog med fagforvaltningerne, fortsætter og der vil være ekstra fokus på hvilke indsatser vi selv kan gøre for at minimere restancerne. Vi kan bl.a. på baggrund af restancelister yde vores borgere støtte og vejledning til betaling af regninger.  Ligesom vi pt. undersøger mulighederne for at sende enkelte restancer til modregning i pensionsudbetalingen hos UDK. Dette kræver bl.a. fuldmagter fra vores borgere
 • Borgerne kan få et styrket overblik gennem ”Mit betalingsoverblik”, som bliver tilgængelig på borger.dk inden udgangen af maj 2016.

 

Opkrævningsindsatsen er således intensiveret siden suspensionen og ressourcer er omprioriteret til opkrævningsarbejdet. Som bilaget viser er det vanskeligt på nuværende tidspunkt konkret at opgøre effekten, idet der er indikationer på, at det er hjælpsomt. Det er samtidig en generel erfaring, at krav, der udvikler sig til en egentlig restance under inddrivelse, er vanskeligere at få dækket, så det er under alle omstændigheder en fordel med en effektiv og aktiv opkrævningsindsats.

 

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at restancestatistikken tages til orientering.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Restancestatistikken er taget til orientering.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker en supplerende sag med oplysninger om eventuelle uudnyttede potentialer samt en tættere gennemgang af de enkelte gældsposter.  

Bilag

 • Restancestatistik, Bilag
 

102. Garantistillelse for lån til solvarmeanlæg 2. etape til Vildbjerg Varmeværk

Sagsnr.: 13.03.02-Ø60-1-14 Sagsbehandler: Maria Laibach Halskov Christiansen  

Garantistillelse for lån til solvarmeanlæg 2. etape til Vildbjerg Varmeværk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a har fremsendt en anmodning til Herning Kommune om godkendelse af optagelse af nyt lån på 5,5 mio. kr. ved KommuneKredit og beder samtidig om en kommunal garantistillelse. Lånet skal anvendes til finansiering af en udvidelse af solvarmeanlæg.

Anlægget kan etableres indenfor et område, der er omfattet af godkendt lokalplan nr. 81.T1.1 "solfangeranlæg nord for Vildbjerg" samt lokalplantillæg nr. 7.

Sagsfremstilling

Vildbjerg Varmeværk ønsker at optage et nyt lån på 5,5 mio. kr., der skal anvendes til investering i udvidelse af solvarmanlæg.

 

1. april 2014 fik Vildbjerg Varmeværk tilsagn om optagelse af og kommunal garantistillelse af et lån på 38 mio. kr. ved KommuneKredit til opførelse af et solvarmeanlæg. Varmeværket oplyser, at de nu er klar til at iværksætte 2. etape af solvarmeanlægget.

 

Vildbjerg Varmeværk har søgt om godkendelse af projektforslag og byggetilladelse ved Herning Kommune, begge ansøgning er godkendt og projektet er klar til igangsætning.

 

2. etape af solvarmeanlægget omfatter etablering af 4.939 m2 solfangere samt tekniske installationer. Det er forudsat i projektforslaget, at varmeværket anvender den eksisterende transmissionsledning og lagertank. Udgifter til disse er derfor ikke indregnet i projektet. Det forventes, at udvidelsen af solvarmeanlægget vil betyde, at dækningsgraden af solvarme vil øges fra ca 20 % til 25 %. Udvidelsen vil således bidrage med ca. 5 % af den samlede varmeproduktion.

 

Projektet forventes igangsat primo 2016 og forventes installeret og i drift inden udgangen af 2016.

 

Garantistillelsen

 

Der er hjemtaget et låneforslag fra KommuneKredit med et låneprovenu på 5,5 mio. kr.

Løbetiden på lånet i låneforslaget er 25 år. Varmeværket har fået et låneforslag på et fastforrentet aftalelån med en effektiv rente på 2,02 %.

 

I henhold til lånebekendtgørelsen  § 3 stk. 1 nr. 5 kan kommunen meddele garanti for lån, der anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave.

 

Låntagningen vedrører investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas og varme i henhold til lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 3.

 

Herning Kommune har tidligere stillet garanti for lån til investering i solvarmeanlæg. Heriblandt Vildbjerg Varmeværk, der etablerede solvarmeanlæg til 38 mio. kr. i april 2014.

Senest har Herning Kommune stillet garanti for lån til etablering af solvarmeanlæg på 9,5 mio. kr til Haderup Kraftvarmeværk i oktober 2014 og på 30 mio. kr. til Aulum Fjernvarmeværk i marts 2015.

 

Det anbefales, at Herning Kommune giver tilsagn om kommunegaranti for optagelse af lån med et provenu på 5,5 mio. kr. og en løbetid på maksimalt 25 år.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.'s optagelse af et aftalelån på 5,5 mio. kr. med fast rente og en løbetid på 25 år i KommuneKredit godkendes,

 

at Der opkræves provision for garantistillelsen på 1% af lånets hovedstol svarende til 55.000 kr. og en årlig provision på 0,5% af lånets restgæld. Beløbet indtægtsføres på Garantiprovision funktion 07.58.79

 

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

103. Vedtægtsændringer og ejerstrategi for Brand & Redning MidtVest

Sagsnr.: 14.00.05-A00-1-16 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Vedtægtsændringer og ejerstrategi for Brand & Redning MidtVest

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Brand & Redning MidtVest anmoder om godkendelse af vedtægtsændringer og ejerstrategi for selskabet.  

Sagsfremstilling

Vedtægterne for Brand & Redning MidtVest er blevet behandlet hos Statsforvaltningen, som er fremkommet med bemærkninger til vedtægterne. Statsforvaltningen kan ikke godkende vedtægternes punkt 6.4 i sin fulde udstrækning. Punkt 6.4 vedrører valgperioden for et medlem af beredskabskommissionen.  

 

Ifølge vedtægternes punkt 6.4., 1. pkt. er perioden for hvervet som medlem af beredskabskommissionen 4 år, og perioden følger den kommunale valgperiode. I vedtægternes punkt 6.4, 2. pkt. fremgår, at en interessentkommune har mulighed for i perioden at udskifte et medlem af beredskabskommissionen. Vedtægternes punkt 6.4, 2. pkt. er ikke overensstemmende med kommunestyrelseslovens § 17, stk. 3, jf. stk. 2. Beredskabskommissionen indstiller derfor, at punkt 6.4 fremover får følgende ordlyd: ”Perioden for hvervet som medlem af beredskabskommissionen er 4 år og ophører den 31. december i år for valg til de kommunale råd, dog ikke før beredskabskommissionen har konstitueret sig.”

 

Beredskabskommissionen indstiller endvidere, at de steder i vedtægterne hvor der er anført ”fælles beredskabskommission" i stedet anføres ”beredskabskommission”, og at beslutninger der kræver godkendelse af interessentkommunernes kommunalbestyrelser behandles efter indstilling fra beredskabskommissionen jf. vedtægternes punkt 6.11.  

 

De nye vedtægter med de foreslåede ændringer er vedlagt som bilag 1. Statsforvaltningen skal godkende vedtægtsændringerne, når ændringerne er godkendt af interessentkommunerne.  

 

Brand & Redning MidtVest har udarbejdet forslag til ejerstrategi for selskabet, som er godkendt af beredskabskommissionen. Ejerstrategien er vedlagt som bilag 2. Ejerstrategien fastsætter rammerne for etableringen og udviklingen af Brand og Redning MidtVest. I ejerstrategien beskrives bl.a. Brand & Redning MidtVest’s organisatoriske, aktivitetsmæssige, økonomiske og personalepolitiske udvikling for den kommende periode. Ejerstrategien for selskabet revideres mindst hver 4. år i det første halvår efter kommunalvalget.      

 

Forvaltningen anbefaler, at vedtægtsændringerne og ejerstrategien godkendes.  

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at vedtægtsændringerne for Brand & Redning MidtVest godkendes,

 

at ejerstrategi for Brand & Redning MidtVest godkendes.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 • Bilag1.Vedtægter
 • Bilag2.Ejerstrategi
 

104. Brand og Redning Midtjylland anmoder om ændret betalingsplan

Sagsnr.: 00.30.14-P19-2-06 Sagsbehandler: Kim Bjerg Wemmelund  

Brand og Redning Midtjylland anmoder om ændret betalingsplan

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Beredskabskommissionen for Brand & Redning Midtvest har fremsendt ønske om ændret a´conto-betaling i 2016. Beredskabskommissionen har fremsendt sag til godkendelse i de tre ejerkommuner.

 

Sagsfremstilling

I selskabets vedtægter § 4.3 beskrives at:

”Fællesskabet opkræver a conto betalinger fra interessentkommunerne til betaling den 1. i januar, april, juli og oktober. I forbindelse med aflæggelse af årsregnskab opgøres eventuelle differencer, som indregnes i a conto betalingerne i året efter det pågældende regnskabsår”

 

Da der kan opnås en rabat på Falck kontrakten på ca. 200.000 ved helårlig forudbetaling, ønskes en differentieret a conto betaling således, at 1. rate i januar udgør 70 % af den årlige betaling efter fordelingsnøglen og de øvrige 3 a conto rater hver 10%.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at á conto raterne udbetales som ønsket af Beredskabskommissionen.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

 

105. Frigivelse af anlægsbevilling til udvikling af å-turisme 2016 og 2017 i Herning Kommune

Sagsnr.: 24.05.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Mathias Utoft Jørgensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til udvikling af å-turisme 2016 og 2017 i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Lotta Sandsgaard, Merete Woltmann, Pia Colstrup

Sagsresume

Byrådet har besluttet at afsætte i alt 5,030 mio. kr. til fremme og udvikling af å-turismen, hvoraf 1 mio. kr. er disponeret til medfinansiering af et forskningsprojekt om laks i Skjern Å.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede, på mødet den 22. februar 2016, at der arbejdes videre med å-turismen i 2 spor. Det ene spor har fokus på indsatser, der kan sættes i gang her og nu. Det andet spor har et lidt længere sigte, og skal sikre at åerne, i størst muligt omfang, bidrager til turist- og erhvervsudviklingen i Herning Kommune.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til indsatser i 2016. Indsatserne har generelt til formål at igangsætte initiativer, der giver effekt her og nu, og som bidrager til at belyse, hvordan Herning Kommune, på et lidt længere sigt, bedst udnytter det store potentiale åerne indeholder. Der arbejdes blandt andet på at belyse mulighederne for etablering af ”Laksens Hus” ved Skjern Å og ”Havørredens Hus” ved Karup Å. Evaluering af årets indsatser, med anbefalinger til udmøntning af puljen for 2017, vil blive præsenteret for Økonomi- og Erhvervsudvalget primo 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at indsatserne godkendes, og at der meddeles en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2016.  

Sagsfremstilling

Forvaltningen har, i et tæt samarbejde med bl.a. de lokale sammenslutninger af lystfiskerforeningerne, udarbejdet et forslag til udvikling af lystfiskerturismen i 2016. Forslaget er vedlagt som bilag. Det overordnede formål er at øge kendskabet til lystfiskermulighederne i Herning Kommune samt at tiltrække flere lystfiskerturister. Projektforslaget igangsætter en række aktiviteter, som skal skabe en effekt her og nu, og som skal være med til at samle erfaringer frem mod 2017, hvilket er nødvendigt for at kunne afdække, hvor de største effekter findes. Primo 2017 vil forvaltningen fremlægge et samlet forslag til, hvordan det fulde potentiale for å-turismen kan løftes, sådan at den lokale erhvervsudvikling og turismen styrkes.

 

Forvaltningen lægger i høj grad op til at efterkomme ønsker fra lystfiskerforeninger og lodsejere. Det drejer sig f.eks. om:

 

 • En fælles/central koordinering af indsatserne, hvor lodsejere, foreninger mv. udgør ”arbejdsstyrken”, der i høj grad inddrages i projektudviklingen.

 

 • Udvikling og forbedring af den digitale formidling om åerne.

 

 • Afholdelse af en række aktiviteter og arrangementer, som skaber opmærksomhed omkring lystfiskerturismen.

 

 • At udviklingen sker på en måde, så der ikke overfiskes, og bestanden af fisk dermed bevares eller forbedres.

 

 • At udviklingsmidlerne deles ligeligt mellem åerne.

 

 • At der arbejdes med et langsigtet perspektiv, der kan sikre en permanent turist- og erhvervsudvikling, som gør lokalsamfundene omkring åerne til bedre steder at leve og bo. Konkret er der ønske om at undersøge samarbejdsmuligheder med nabokommunerne nærmere, og om etablering af ”Laksens Hus” ved Skjern Å samt ”Havørredens Hus” ved Karup Å.

 

 

Projektet arbejder videre med de 5 aktivitetskasser, som blev fremlagt på møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. februar 2016. Konkrete eksempler på aktiviteter til udmøntning i 2016 er:

 

 • Udvikling af en lystfiskerhjemmeside i samarbejde med VisitHerning og lystfiskerforeningerne. Formålet er, at samle alt relevant materiale omkring lystfiskerturismen i Herning Kommune ét sted.

 

 • Nedsætte en redaktion ved hver å bestående af lokalkendte lystfiskere. Redaktionerne skal fungere som "motoren" ved åerne i arbejdet med øge omtalen og informationen om fiskeriet. Redaktionerne skal være centrum for markedsføringsaktiviteter som eksempelvis; artikler og historier om lystfiskermulighederne, arrangementer, kortlægning etc.

 

 • Uddanne et antal lystfiskerguider for at kunne servicere lystfiskerturisterne på en professionel måde. Fiskeguiderne skal tilknyttes redaktionerne og være med til at understøtte den lokale udvikling med konkrete aktiviteter. Samtidig udbygges mulighederne for differentierede fiskemuligheder, hvor det eksklusive lystfiskeri tilgodeses, mens den brede gruppe af lystfiskere stadig har adgang til fiskeriet gennem lystfiskerforeningerne.

 

 • Afdække mulige samarbejder med øvrige kommuner, projektudvikling, fundraising mv. 

Økonomi

I budgetforliget for 2015 og 2016 er der afsat i alt 5,030 mio. kr. (2016-prisniveau) i 2015 - 2017 til å-turisme i tilknytning til Herning Kommunes større vandløb.

Der er på Byrådsmøde den 1. marts 2016, pkt. 39, frigivet anlægsbevilling på 1 mio. kr. til medfinansiering af et forsknings- og formidlingsprojekt om laks i Skjern Å.

Projektets budget til aktiviteter for 2016 er 1 mio. kr, hvilket giver 3,030 mio. kr. til budget 2017 inkl. overførsler fra 2016.

Anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2015 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020064 Å-turisme, som flyttes til Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 Å-turisme i 2016. Beløbet overføres fra 2015 til 2016 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til 2016.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at   projektbeskrivelsen godkendes,

 

at

der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1 mio. kr. til Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 Å-turisme,

at 

 

 

at

anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1 mio. kr. på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020064 Å-turisme i 2015, som flyttes til Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 Å-turisme i 2016. Beløbet overføres fra 2015 til 2016 i den samlede overførselssag,

 

der også arbejdes målrettet mod at realisere ønsker om etablering af ”Havørredens Hus” ved Karup Å og ”Laksens Hus” ved Skjern Å. I budget 2017 reserveres derfor allerede nu 1 mio. kr. til hver af de 2 projekter under forudsætning af, at der kan opnås ekstern medfinansiering.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Bilag

 • Projektoversigt
 

106. Smidiggørelse af praksis vedrørende grundsalg

Sagsnr.: 82.02.00-G10-10-15 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Smidiggørelse af praksis vedrørende grundsalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der har været enkelte højtprofilerede sager vedrørende salg af kommunens faste ejendomme, hvor udbuddene har skullet gå om. Dette skyldes, at der efter tilbudsfristens udløb, men inden endelig beslutning om salg var indkommet et væsentligt højere tilbud end de rettidigt indkomne tilbud.

 

Med henblik på en generel smidiggørelse af Herning Kommunes salg af fast ejendom og for at undgå nye sager med "om"-udbud foreslås det, at kompetencen vedrørende salg af kommunens faste ejendomme samt erstatningsfastsættelse for tinglysning af deklarationer delegeres til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Efter kommunestyrelseslovens § 68 kan kommunerne kun sælge fast ejendom efter at have foretaget et offentligt udbud. Det fremgår videre af bestemmelsen, at Social- og Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere retningslinjer.  

 

Grundlæggende er reglerne om offentligt udbud af kommunens faste ejendomme reguleret med kommunestyrelseslovens § 68 samt bekendtgørelse nr. 799 fra 2011. Disse er suppleret med vejledning nr. 60 fra 2004. I henhold til bekendtgørelsen skal en udbudsannonce som minimum angive (§3)

 

 • ejendommens beliggenhed og størrelse samt oplysning om, hvortil der kan rettes henvendelse om udbudsvilkår,
 • at købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb,
 • udbydes ejendommen til en fastsat pris, skal det ved annonceringen angives, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris, samt at tilbudsgiver ikke er afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte pris.

 

Det er ikke efter bekendtgørelsen et krav, at der skal fastsættes en frist for afgivelse af tilbud. I henhold til vejledningen pkt. 6.3 kan kommunen vælge at fastsætte en frist, der dog ikke må være mindre end 14 dage (bkg. §5) efter annoncering.

 

Hvis kommunen har fastsat en tidsfrist for afgivelse af tilbud, og modtager et tilbud efter fristen, som ikke blot ubetydeligt overstiger (eller på anden måde afviger fra) det højeste (eller på anden måde bedste) rettidigt indkomne tilbud, skal kommunen forkaste de indkomne tilbud. Hvis kommunen fortsat ønsker at afhænde ejendommen, må ejendommen herefter på ny udbydes offentligt (vejledningen pkt. 7.3.4).

 

Herning Kommunes faste praksis har altid været, at der fastsættes tidsfrist i forbindelse med udbud af fast ejendom. Dette skyldes, at tilbudsfrister efterspørges af de ”professionelle” ejendomsudviklere, altså dem kommunen sædvanligvis samarbejder med. Frister er kendte størrelser i denne verden, idet de er en fast bestanddel ved licitationer mv.

 

I forbindelse med enkelte udbud med fastsat tilbudsfrist er der opstået den uheldige situation, at der efter tilbudsfristens udløb, men inden kommunens beslutning om salg er fremkommet et væsentligt højere tilbud end de rettidigt indkomne tilbud.

 

I denne situation siger udbudsreglerne som ovenfor nævnt, at udbuddet så skal gå om, idet man ikke kan se bort fra det for sent indkomne tilbud.

 

Der er ikke tale om mange sager, men til gengæld sager som altid giver uheldig offentlig omtale.

 

Administrationen har derfor undersøgt dels om andre kommuner oplever lignende sager samt hvordan andre kommuner håndterer sine udbud af fast ejendom. Der er ikke tale om en landsdækkende undersøgelse, men Hernings nabokommuner er undersøgt, ligesom Horsens, Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns Kommuner.

 

Der tegner sig et noget forskelligt billede af praksis. Nogle kommuner har samme praksis som Herning kommune, mens andre ikke sender salgssager til byrådet. Enkelte kommuner har oplevet samme situation som Herning Kommune, hvor der efter tilbudsfristens udløb, men inden kommunens beslutning om salg er fremkommet et væsentligt højere tilbud end de rettidigt indkomne tilbud. De kommuner som har oplevet situationen oplyser, at der er tale om enkeltsager.

 

For at gøre Herning Kommunes sagsbehandling vedrørende salg af fast ejendom mere fleksibel foreslår administrationen derfor, at salgskompetencen flyttes fra byrådet til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Det samme for så vidt angår deklarationer.

 

Forslaget skal ses i henhold til Herning Kommunes styrelsesvedtægt § 10, stk. 5. Efter den har Økonomi- og Erhvervsudvalget ansvaret for kommunens køb og salg af fast ejendom. Byrådet skal behandle de bevillingsmæssige forhold i en salgssag. Traditionelt har salget og bevillingen været beskrevet i samme sag, dermed har Byrådet formelt taget beslutningen om sag.

 

Konsekvensen af praksis er, at sagerne får en "karenstid" på mindst 14. dage fra frist for tilbud til beslutning om salg. Den lange periode skyldes afleveringsfrister for dagsordner til behandling i det politiske system samt den periode som går mellem behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byråd (8 dage).

 

Dette skyldes også til dels koblingen fra reglerne om udbud til Styrelseslovens § 8, stk. 4. Efter § 8, stk. 4 sørger borgmesteren for, at en dagsorden og det fornødne materiale, herunder eventuelle udvalgserklæringer, til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen, udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsens møder.

 

Det er en almindelig kommunalretlig grundsætning, at en sag skal være sådan oplyst, at der foreligger et forsvarligt beslutningsgrundlag. Til det fornødne materiale til en sags oplysning hører normalt, at der indhentes en erklæring fra det eller de ansvarlige stående udvalg, inden kommunalbestyrelsen træffer beslutning i sagen, jf. Styrelseslovens § 20, stk. 1, 3. pkt. Det fremhæves derfor, at eventuelle udvalgserklæringer udgør en del af det til sagernes bedømmelse fornødne materiale.

 

I henhold til § 20 skal udvalgsdagsordner sendes til udvalgsmedlemmerne inden udvalgsmøderne. Der er ikke i § 20 et krav om udsendelse senest 4 hverdage inden møderne i modsætning til §8, stk. 4 vedr. byråd.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget kan efter styrelsesvedtægten i dag allerede indgå aftaler om salg af kommunens faste ejendomme. Det betyder, at sagerne ikke behøver vente 8 dage fra Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøderne indtil byrådsbehandlingen for, at der kan laves en aftale. Den samlede ”karensperiode” for salgssager fra tilbudsfrist til beslutning om salg vil derfor ikke længere være over 14 dage, som tilfældet er i dag, men 5-6 dage for de sager som skal behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Sager vedrørende prisfastsættelse af udstykningsområder til parcelhuse og erhverv skal stadig behandles i Byrådet, idet der her gives bevilling samtidigt med prisfastsættelsen.

Bevillinger vedrørende salgs- og erstatningsindtægter vil fremover blive givet i forbindelse med behandling af budgetopfølgninger.

 

Det foreslås, at praksis i forbindelse med salg af kommunens faste ejendomme og tinglysning af deklarationer ændres til i henhold til vedhæftede bilag. Økonomi- og Erhvervsudvalget vil fremover tage stilling salg.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at kompetencen i forbindelse med salg af kommunens faste ejendomme og tinglysning af deklarationer delegeres i henhold til vedhæftede bilag,

 

at der i forbindelse med de politiske budgetopfølgninger gives bevillinger i Byrådet vedrørende kommunens indtægter ved salg af fast ejendom samt erstatningsindtægter for tinglysning af deklarationer på kommunale arealer.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Bilag

 • Delegationsplan for grundsalg
 

107. Overdragelse af Fasterholt Skole til Udviklingsselskabet Fasterholt ApS

Sagsnr.: 00.00.00-P19-658-10 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Overdragelse af Fasterholt Skole til Udviklingsselskabet Fasterholt ApS

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde i september 2010, at de tidligere skolebygninger i Fasterholt og Vind kunne overdrages til friskoleformål, og hvis det ikke var aktuelt til den forening, som bedst tegnede den respektive by.

 

Bygningerne i Vind blev i 2012 overdraget til en forening.

 

Der er som bekendt ikke startet friskole i Fasterholt. Borgerforeningen har ikke ønsket at overtage bygningerne, og har overdraget opgaven med at finde anvendelse for bygningerne til Udviklingsselskabet Fasterholt ApS. Udviklingsselskabet har et formål som Herning Kommune lovligt kan støtte.

 

Sagen blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. februar 2016, men blev der udsat med henblik på afklaring af visse usikkerhedspunkter. Disse er besvaret i sagsfremstillingen.

 

Udviklingsselskabet har arbejdet med et projekt for anvendelse af skolen og ønsker nu, at skolen overdrages til selskabet. Der anmodes samtidigt om et anlægstilskud.

 

Det anbefales, at skolen overdrages, samt at der gives tilskud.

Sagsfremstilling

Skolerne i Fasterholt og Vind blev besluttet lukket af Byrådet i juni 2010. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde i september 2010, at bygningerne kunne overdrages til evt. friskoleforeninger på et gaveskøde, hvis der blev oprettet sådanne, og hvis de måtte ønske at benytte bygningerne. Det blev samtidigt drøftet, at bygningere kunne overdrages til den forening som bedst tegnede de respektive byer, hvis der ikke blev stiftet friskoler.

 

I ingen af byerne er der stiftet friskoler.

 

De gamle skolebygninger i Vind blev derfor i august 2012 overdraget til VindKRAFTEN Natur- og Aktivitetscenter Vind, der har indrettet et natur- og aktivitetscenter i bygningerne, som er placeret uden for Vind by.

 

I Fasterholt er skolebygningerne placeret i udkanten af byen på Brandevej 4, som vist herunder. Daginstitutionen Tusindfryd er placeret i skolebygningernes nordlige fløj.

 

Det har i forbindelse med nærværende sag været undersøgt, om Fasterholt Skole er relevant for indkvartering af flygtninge. Det oplyses fra Beskæftigelsesafdelingen, at skolen ikke er relevant som mulig beboelse.

 

 

 

I Fasterholt har administrationen været i dialog med Fasterholt Borgerforening. Borgerforeningen meldte imidlertid allerede i 2011-2012 ud, at man ikke i borgerforeningens regi havde mulighed for at overtage bygningerne. Man overgav derfor opgaven med at finde en anvendelse til bygningerne til Udviklingsselskabet Fasterholt ApS.

 

Udviklingsselskabet er stiftet af lokale anpartshavere fra Fasterholt. Selskabets formål er efter vedtægternes §2 at drive udviklingsvirksomhed i Fasterholt og udføre erhvervsfremmende aktiviteter med henblik på at styrke erhvervslivet i Fasterholt. Selskabet har endvidere til formål at styrke boligforholdene og landsbymiljøet i Fasterholt. Selskabet kan købe, udleje, pantsætte og sælge fast ejendom.

 

Formålet ligger indenfor, hvad Herning Kommune kan yde støtte til.

 

Selskabet har tilrettet vedtægterne, så der ikke kan ske udlodning af overskud. Et evt. overskud skal nu forblive i selskabet og benyttes i henhold til selskabets formål i §2. Herudover fremgår det nu af vedtægterne, at midler ud over de oprindeligt indskudte anparter ved selskabets evt. opløsning skal anvendes i overensstemmelse med selskabets formål. Herning Kommune kan derfor lovligt overdrage bygningerne på et gaveskøde.

 

Selskabets vedtægter er vedhæftet sagen som bilag.

 

Selskabet har ultimo 2015 rettet henvendelse til administrationen med en projektbeskrivelse, der er vedhæftet som bilag.

 

Selskabet oplyser, at det har været en vanskelig øvelse at finde anvendelse til den gamle skole i Fasterholt, simpelthen fordi Selskabet ikke har kunnet finde en bæredygtig idé, rent økonomisk. Det har aldrig været meningen, at selskabet skulle tjene penge på at overtage skolen, men projektet skal på den anden side også kunne hvile i sig selv. Nu har Selskabet fundet en idé det tror på og med den fornødne hjælp fra Herning Kommune, mener selskabet, at det også kan få det til at hænge sammen økonomisk.

 

Planen er at få den gamle skole til at blomstre, og de penge Selskabet kan tjene skal bruges på at sætte endnu mere i gang, men Selskabet er nødt til at starte i det små. Der er i første omgang fundet en lejer, der vil leje nogle af lokalerne hvilket gør, at Selskabet godt tør gå i gang.

 

Selskabet har i sit budget regnet med, at Herning Kommune vil levere startkapital. I sagen vedrørende lukning af skolerne i Vind og Fasterholt blev det samlet anslået, at nedrivning af de to skoler ville koste ca. 750.000 kr. Projektet i Vind fik et kommunalt anlægstilskud på 400.000 kr. Under henvisning til projektet i Vind søger Udviklingsselskabet Fasterholt i forbindelse med den eventuelle overtagelse af bygningerne i Fasterholt Herning Kommune om et anlægstilskud på 350.000 kr.

 

Selskabet har også regnet med, at børneinstitutionen ABC-Tusindfryd (Læringscenter syd) bliver i bygningen og betaler en husleje, der svarer til det aktuelle forbrug. Dette er af selskabet anslået til 100.000 kr. pr. år. Administrationen vurderer, at denne leje for så vidt er rimelig. Dette skal også ses i lyset af, at driftsomkostningerne til forbrug på hele skolen i dag er ca. 126.000 kr. pr. år. Kun ca. 300 m2 ud af 1.318 m2 er i drift, resten er tomgangsdrift.

 

En lejeaftale med institutionen i de nuværende lokaler vil imidlertid blive betragtet som sale/lease back og kræver godkendelse fra Social- og Indenrigsministeriet. Ministeriet er ansøgt om tilladelse, men har pga. en sagsbehandlingstid på 5-6 måneder ikke svaret endnu.

 

Såfremt ministeriet godkender sale/lease back i denne situation skal der ikke deponeres for det lejedes værdi ved dette lejemål. Det skyldes, at Børne- og Familieudvalget på sit møde den 10. februar besluttede, at lejemålet maksimalt skal løbe i 3 år uden mulighed for forlængelse. I henhold til lånebekendtgørelsen er lejemålet herefter midlertidigt, og der skal ikke deponeres.

 

Børne- og Familieudvalget har som nævnt behandlet sagen vedrørende indgåelse af et lejemål på sit møde den 10. februar.

 

Der er et selvstændigt punkt vedrørende lejekontrakt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden.

 

Alternativet til at leje lokalerne tilbage fra Udviklingsselskabet er, at der laves en ejerlejlighedskonstruktion for institutionens lokaler. Det kan oplyses, at de bygningsmæssige ændringer på overslagsniveau udgør 120.000 kr. ekskl. moms. Derudover vil omkostningerne til de matrikulære arbejderinklusiv ejerforeningsvedtægter koste 40.000 eksl. moms. En samlet udgift på 160.000 ekskl. moms.

Udviklingsselskabet har oplyst, at de ikke er interesseret i skolen, hvis lejemålet med institutionen ikke følger med.

 

Ifølge Udviklingsselskabets projektbeskrivelse ønsker man at lave et multihus. Projektselskabet skriver bl. a.:

 

"Fasterholt er en landsby, som som alle andre landsbyer var glad for sin skole, og der blev kæmpet for at beholde den. Nu har vi børneinstitutionen tilbage, og den er vi også meget glade for, og vi vil kæmpe om end endnu hårdere for at beholde den. Ved at skabe liv i bygningerne omkring institutionen, og ved som landsby selv at overtage institiutionens bygninger, føler vi at det bliver nemmere at holde på denne institiuton.

 

Et multihus vil skabe liv i byen. Tanken med huset er at mindre virksomheder kan leje sig ind i bygningerne og være fælles om kantine og andre ting. Herudover vil gymnastiksal, sløjdlokale mm. Kunne bruges af byens borgere til gymnastik, aftenskole etc. Det er også planen at lave sommerferiearrangementer, hvor man kan bo på området og lave forskellige aktiviteter i og omkring bygningerne.

 

Relevans
Fasterholt har på trods af sin beskedne størrelse mange arbejdspladser, hvilket kan give et godt netværk for nye mindre virksomheder. For at nævne de store har vi DOT, Grandit, Aqua´dor, Jysk mos og Fasterholt Maskinfabrik. Herudover ligger vi tæt på Brande og hermed Siemens og Bestseller.

 

Målgruppe
Iværksættere og mindre erhvervsdrivende der søger et fællesskab og et billigt lejemål. Herudover vil målgruppen for de øvrige aktiviteter være familier i området. Her tænkes også familier fra Herning, Ikast og Brande."

 

Projektet vil ifølge projektbeskrivelsen kræve begrænsede ombygninger, herunder nye toiletfaciliteter.

 

Man vil markedsføre projektet via egen hjemmeside samt avisannoncer.

 

Det kan oplyses, at Udviklingssselskabet har fundet sin første lejer til nogle af lokalerne på skolen. Der er tale om en erhvervsvirksomhed fra Ikast, som flytter til Fasterholt for at drive erhverv fra skolen.

 

Der er ikke planmæssige forhold til hinder for dette.

 

Det kan videre oplyses, at der planmæssigt arbejdes med at lave en kommuneplanramme og lokalplan for udstykning af boliggrunde på en del af skolens friarealer. Dette er afstemt med Udviklingsselskabet og Borgerforeningen.

 

Udviklingsselskabet afstår de relevante friarealer, når udstykning bliver relevant. Udstykningen skal erstatte den nuværende kommunale udstykningsplan øst for Brandevej.

 

Det planmæssige vil indgå som en del af arbejde med ny kommuneplan.

 

Det kan anbefales, at de tidligere skolebygninger overdrages selskabet på et gaveskøde og at selskabet meddeles tilskud på 350.000 kr. Overdragelsen bør, som for skolerne i Skibbild-Nøvling og Feldborg ske, således at Udviklingsselskabet afholder handelsomkostningerne.

 

Selskabet har i sin ansøgning oplyst, at man med de lagte budgetter forventer at kunne drive Multihuset uden tilskud fra Herning Kommune.  

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Fasterholt Skole overdrages til anpartsselskabet "Udviklingsselskabet Fasterholt ApS" på gaveskøde,

 

at Udviklingsselskabet Fasterholt Aps afholder alle handelsomkostninger,

 

at der til anlægstilskuddet meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 350.000 kr. i 2016 på Serviceområde 15 Kultur (ØKE), nyt stednr. Anlægstilskuddet finansieres midlertidigt af de likvide aktiver,

 

at finansiering af anlægstilskuddet findes ved budgetopfølgningen i 2016.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Bilag

 • Tilrettede vedtægter 1 2
 • Projektbeskrivelse, Multihuset 261115 1
 

108. Endelig vedtagelse af Planstrategi 2015

Sagsnr.: 01.02.03-P15-2-14 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Endelig vedtagelse af Planstrategi 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Henriksen, Joan Berentzen

Sagsresume

Forslaget til Planstrategi 2015 og Agenda 21 strategi har været fremlagt til offentlig høring i perioden 21. oktober til 16. december. Der er indkommet i alt 19 forslag og bemærkninger. Forslaget fremsendes nu til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

I henhold til planloven skal byrådet inden udgangen af 2015 offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen samt for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede, en såkaldt Lokal Agenda 21.

 

Forslaget til Planstrategi 2015 er første led i udarbejdelsen af en ny kommuneplan.I planstrategien fastlægges, hvilken strategi Byrådet vil lægge for udarbejdelsenaf den kommende kommuneplan 2017-2028. Forslaget omfatter også en strategi for Agenda 21.

 

Med vedtagelsen af Planstrategi 2015 gives således startskuddet til igangsættelsen af revisionen af kommuneplanen med udgangspunkt i de visioner og rammer, der udstikkes i strategien.

 

Erhvervsstyrelsen har i december 2015 udmeldt statslige interesser for kommuneplanlægning 2017. Oversigten med de statslige interesser oplister de gældende krav - både i forhold til kommuneplanrevisionen i 2017 og den løbende kommunale planlægning.

 

På baggrund af et regeringsudspil arbejdes der pt. med ændringer af planloven. Eventuelle ændringer forventes vedtaget inden sommerferien 2016. Eventuelle ændringer af planloven vil derfor skulle indarbejdes som tillæg til kommuneplanen.

 

Der er indkommet følgende forslag og bemærkninger til forslaget til Planstrategi 2015:

1.  Inddragelse af areal til boliger, Hammerum Hovedgade 8.

2.  Udstykning af Stensbjergvej 33 i Lind i tre grunde.(Efter offentlighedsfasens udløb er forslaget suppleret med et nyt forslag, 2a).

3.  Areal til boliger på areal, der i dag er udlagt til camping i Sunds.

4.  Areal til boliger, matr. nr. 4d, Ørskov By, Snejbjerg, ved Langvadbjerg.

5.  Areal til sommerhuse og kolonihaver i Skarrild.

6.  Vindmølleprojekt ved Ørnhoved / Herning-Holstebro motorvejen.

7.  Vindmølleprojekt ved St. Soels / Herning-Holstebro motorvejen.

8.  Vindmølleprojekt øst for Sinding.

9.  Vindmøller ved Varhede, Aulum.

10.Vindmøller Bjørnkærvej 13, Haderup

11. Vindmølleområder specifikt til fjernvarmeproduktion.

12. Vindmølleprojekt ved Nybro.

13. Ændring af bolig/golfområde til boligområde i Snejbjerg.

14. Forslag fra Haderup Borgerforening.

15. Forslag om ændring af bebyggelsesprocent i rammeområde 31.B1 i Hammerum.

16. Vejdirektoratet.

17. Energistyrelsen henleder opmærksomheden på radiobølger i forbindelse med planlægning for vindmøller.

18. Vindmølleområde ved Fonvad.

19. Boligområde vest for Tjørring.

 

I Bilag 1 findes et resume af indkomne bemærkninger med forvaltningens kommentarer.

Bilag 2 indeholder de indkomne bemærkninger fra offentlighedsfasen i deres fulde længde.

Der er ikke taget stilling til om de indkomne projektforslag og forslag til ændringer kan realiseres.  

Dette vil først blive vurderet i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til kommuneplan.

 

Der er indkommet en protest mod et forslag til et specifikt vindmølleprojekt ved Sinding. Forvaltningen har dog ikke modtaget ansøgning til dette specifikke vindmølleprojekt, hvorfor protesten ikke indgår i behandlingen af planstrategi 2015.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Planstrategi 2015 og Agenda 21 strategi godkendes, idet planstrategien tilrettes i forhold til Vejdirektoratets bemærkninger. De indsendte forslag til fysiske ændringer af kommuneplanen vil blive drøftet i forbindelse med udarbejdelsen af det kommende forslag til kommuneplan. Her vil behovet for nye arealudlæg indgå i vurderingen,

 

atder laves selvstændig sag om vindmølleområder som en forberedelse til kommuneplanprocessen.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Jørgen Krogh og Marius Reese var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 • Bilag 1: Planstrategi 2015 - Resume
 • Planstrategi 2015 master_oktober2015_offentlig høring_bookmarks
 • Planstrategi 2015 - Bilag 2_19012016
 

109. Endelig vedtagelse af lokalplan for Engholm Søpark syd

Sagsnr.: 01.02.05-P16-16-15 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Engholm Søpark syd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 12.B7.3 for Engholm Søpark syd har været i offentlig høring fra den 17. december 2015 til den 10. februar 2016. Der er indkommet én bemærkning omkring vendeplads til lokalplanforslaget i den offentlige høring. Forvaltningen vurderer, at bemærkningen ikke bør give anledning til ændringer af lokalplanen ved den endelige vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 12.B7.3 giver mulighed for at udstykke 28 grunde til enfamiliehuse. Udstykningen er den sydligste del af Engholm Søpark i det nordøstlige Herning. I løbet af de senere år er der i den øvrige del af Engholm Søpark bygget en dagligvarebutik, rækkehuse samt enfamiliehuse, udgravet en mindre sø og opført et kontordomicil.

 

 

Luftfoto med lokalplangrænse (stiplet linje) og udstykningsplan

 

I den offentlige høring af lokalplanforslaget er der indkommet en bemærkning fra Midt- og Vestjyllands politi. Bemærkningen er vedhæftet som bilag. Politiet bemærker, at der på kortbilag 2 ikke er indtegnet en vendeplads på den sydligste boligvej E - F.

 

Herning Kommunes vejafdeling har vurderet, at boligvejen E - F er så kort, at der ikke er behov for at stille krav om en vendeplads. Derfor er der hverken i lokalplanens bestemmelser eller på kortbilag 2 stillet krav om en vendeplads. Bygherre kan vælge at anlægge en vendeplads som vist på lokalplanens illustrationsplan (side 12), hvis der er ønske om det.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller:

at lokalplan 12.B7.3 vedtages endeligt uden ændringer.
Byplanudvalget indstiller:

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Bemærkning fra Midt- og Vestjyllands politi
 

110. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 63 for boligområde ved Toustrupvej i Snejbjerg

Sagsnr.: 01.02.15-P16-4-16 Sagsbehandler: Kim Bak Kolstrup  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 63 for boligområde ved Toustrupvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

 X

TMU

ØKE

  X

BYR

  X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til tillæg nr. 63 til Herning Kommuneplan 2013-2024, for at sikre det kommuneplanmæssige grundlag for lokalplanforslag 51.B13.3 for boligområde ved Toustrupvej i Snejbjerg.

Sagsfremstilling

Baggrunden for lokalplanen er et konkret ønske om at udlægge et område til åben/lav boligbebyggelse i Snejbjerg ved Toustrupvej. Det gældende rammeområde 51.0F5 er i dag udlagt til offentlig anvendelse med mulighed for kirke, meningshus og parkeringsplads. Intentionen med kommuneplantillægget er, at udlægge området til boligformål med en åben/lav bebyggelse.  

  

Med tillægget åbnes mulighed for at opføre tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse i lokalplanområdet.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 63 for boligområde ved Toustrupvej i Snejbjerg forløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Kommuneplantillæg 63 for Boligområde ved Toustrupvej i Snejbjerg
 

111. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Toustrupvej i Snejbjerg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-26-15 Sagsbehandler: Kim Bak Kolstrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Toustrupvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanforslaget er et konkret ønske om at udlægge et område til åben-lav boligbebyggelse ved Toustrupvej i Snejbjerg.

 

Herning Byråd vedtogt i 2002 lokalplan nr. 51.OF8.1 for området ved Toustrupvej og Munkgårdkvarteret. Lokalplanen havde til formål at åbne mulighed for anvendelse at området til offentlig formål med henblik på etablering af menighedshus, kirkegård og parkering. Disse planer er opgivet. På baggrund af konkret henvendelse fra et privat byggemodningsselskab, er der udarbejdet forslag til ny lokalplan, som giver mulighed for anvendelse af området til åben-lav boligbebyggelse med i alt ca. 20 boliger. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet har et areal på ca. 1.9 ha og er beliggende i den sydlige del af Snejbjerg by. Området afgrænses mod nord og vest af vejene Munkgårdkvarteret og Toustrupvej. Mod syd og øst afgrænses lokalplanområdet af eksisterende boligbebyggelse i form af åben- og tæt-lav boligbebyggelse. Lokalplanområdet ligger i byzone.

 

 

 

 

 

 

Plangrundlag

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og der er derfor udarbejdet tillæg nr. 63 til Herning Kommuneplan 2013-2024. Kommuneplantillægget udvider eksisterende rammeområde 51.B13. De nye rammebestemmelser for området afløser eksisterende ramme 51.0F5, så det ændres til boliger.

 

Lokalplanområdet er omgivet af vejene Munkgårdkvarteret og Toustrupvej mod henholdsvis nord og vest. Munkgårdkvarteret fungerer i dag som fordelingsvej for et større antal boliger, hvorfor der inden for lokalplanområdet er udlagt et beplantningsbælte mod nord som afskærmning mellem vej og ny boligbebyggelse.

Mod syd og øst afgrænses lokalplanområdet af åben- og tæt-lav boligbebyggelse, hvorfor nærværende lokalplan skal ses som en udbygning af det eksisterende boligområde i den sydlige del at Snejbjerg by.  

 

Lokalplans indhold

Lokalplanen åbner mulighed for opførelse af ca. 20 boligenheder i form af åben-lav boligbebyggelse. Vejadgang til området vil ske via Toustrupvej, der forbinder lokalplanområdet med det øvrige offentlige trafiknet. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en bebyggelse med en maks. højde på 2 etager. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må højest være 35%.

  

Delområder

Lokalplanen opdeles i 3 delområder. Delområde 1 skal anvendes til åben-lav boligbebyggelse. Boligområdet er beliggende i umiddelbar nærhed af eksisterende boligområder og i relation hertil er der arbejdet med et sammenhængende stisystem.

Delområde 2 anvendes til grønt areal, der kan fungere som et grønt samlingspunkt og et sted for leg og ophold for hele området.

Delområde 3 - den norlige del af området - fastlægges bestemmelser om et 5 meter bredt beplantningsbælte mod kommunevejen Munkgårdskvarteret. Det norlige beplantningsbælte etableres i arter og udtryk svarende til beplantningen ved naboudstykningen i Munkgårdkvarteret.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag nr. 51.B13.3 for boligområde ved Krogstrupvej i Snejbjerg forløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Lokalplanforslag nr 51.B13
 

112. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 31 for et boligområde ved Stensbjergvej i Lind

Sagsnr.: 01.02.15-P16-8-14 Sagsbehandler: Kim Bak Kolstrup  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 31 for et boligområde ved Stensbjergvej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose

Sagsresume

Byrådet har den 17. december 2013, pkt. 373, godkendt, at der udarbejdes forslag til tillæg til Herning Kommuneplanen 2013-2024 og forslag til lokalplan for et boligområde beliggende i Lind by, Rind på matr.nr 24a ved Stensbjergvej 25, Lind.

 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er henvendelser om køb af et areal i det pågældende område med henblik på at opføre boliger på grunden, som ligger i et rammeområde til offentligt formål. Der findes ikke lokalplan for området.

 

Da lokalplanforslag 61.B11.1 for boligområdet ved Stensbjergvej i Lind ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet forslag til tillæg nr.31 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024.

Sagsfremstilling

Området er omfattet af kommuneplan rammeområde 61.OF1 til offentligt formål.

 

Den sydlige og vestlige afgrænsning af rammeområde 61.OF1 bibeholdes, mens afgrænsningen af den nordvestlige del ændres således, at hele arealet, der er omfattet af matr. nr. 24a, adskilles fra rammeområdet 61.OF1 som et nyt, selvstændigt rammeområde til boligformål.

 

Det nye rammeområde bliver 61.B11.

 

Med tillægget åbnes mulighed for at opføre tæt/lav boligbebyggelse i lokalplanområdet.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 31 til Herning Kommuneplan 2013-2024 vedr. boligområde ved Stensbjergvej foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Kommuneplantillæg 31 for Stensbjergvej
 

113. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for et boligområde ved Stensbjergvej i Lind

Sagsnr.: 01.02.05-P16-14-14 Sagsbehandler: Kim Bak Kolstrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for et boligområde ved Stensbjergvej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 Øvrige sagsbehandlere Lars Ravnemose

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 17. december 2013, pkt. 373, godkendt, at der udarbejdes forslag til lokalplan samt tillæg til kommuneplanen for et område beliggende i Lind by, Rind på matr.nr 24a ved Stensbjergvej 25.

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er henvendelser om køb af et areal i det pågældende område. Der findes ikke lokalplan for området. Der er derfor udarbejdet forslag til lokalplan nr. 61.B11.1 for et boligområde ved Stensbjergvej i Lind og tillæg nr. 31 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024.
 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og der er derfor udarbejdet tillæg nr. 31 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Arealet forventes udbudt til salg, når lokalplanen er endeligt vedtaget. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er ca. 3,6 ha og beliggende i Lind, umiddelbart nord for Lind skole og syd for Knudmoseparken. Mod vest grænser området op til et nyt boligområde, Koustrup Mark.

 

Indtil sommeren 2014 har lokalplanområdet været ubenyttet landbrugsjord med landbrugsbebyggelse beliggende centralt i området. Lokalplanområdet har hidtil været reserveret til boldbaner for Lind skole. Lokalplanområdet er ved planens udarbejdelse kommunalt ejet.

 

 

 

Plangrundlag:

Det foreslås, at lokalplanområdet udvikles i to faser.

 

Fase 1

omfatter den nordlige del af del af lokalplanområdet. I den vestlige del af området ligger en ladebygning med middel bevaringsværdi på 4 efter SAVE-metoden. Lokaplanforslagets intention er, at bygningen skal bevares og integreres i lokalplanområdet.

 

Fase 2

Omfatter den sydlige del af lokalplanområdet med et større areal af ikke dyrket jord.

Arealerne forventes solgt af Herning Kommune etapevis i følge den beskrevne faseopdeling. 

Lokalplanområdet ligger i byzone.

 

I det sydlige område indenfor lokalplanområdet har foreningen KLG: Samvær og kammeratskab - fodbold for alle - haft et ønske om en ny fodboldbane.

 

KLG synes, at det kan være en fornuftig løsning hvis en del af provenuet bruges til udvikling af nye arealer til boldspil. KLG Vi vil dog ikke lægge skjul på, at den optimale placering for dem er inden for lokalplansområdet.

 

Lokalplanforslagets indhold:

Lokalplanområdet udlægges til boligformål i form af tæt/lav boligbebyggelse. Der kan i lokalplanområdet drives virksomhed til liberale erhverv af den, som bor på den pågældende ejendom.
Lokalplanområdet disponeres omkring et centralt fælles friareal omkring den bevaringsværdige ladebygning. Arealet kan fungere som et grønt samlingspunkt og et sted for leg og ophold for hele området.

 

Lokalplanområdet er opdelt i to delområder:

 

Delområde I udlægges til boligbebyggelse, vejanlæg og fælles grønne opholdsarealer. Der er udlagt et 6 meter bredt areal til støjafskærmning i den nordlige del af delområdet.

Bebyggelsen i delområde I må kun ske som tæt/lav bebyggelse og bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må højest være 40.

 

Delområde II omfatter eksisterende bevaringsværdigt byggeri og udlægges til fælles grønt opholdsareal. Der kan på dette areal opstilles borde, bænke, legeredskaber og lignende som understøtter anvendelsen.

Indenfor delområde II udlægges et areal til etablering af underjordiske anlæg til rensning og forsinkelse af regnvand i lokalplanområdet. Arealet udlægges samtidig til fælles grønt opholdsareal. Der må ikke bebygges eller plantes træer på arealet udlagt til underjordiske spildevandsanlæg

  

Bevaring
Lokalplanforslaget giver mulighed for nedrivning af ejendommen på matr. nr. 24a Lind By, Rind, der er registreret med middel bevaringsværdi i Herning Kommuneatlas.

Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser om bevaring af eksisterende ladebygning, der er registreret med middel bevaringsværdi på 4. Forvaltningen foreslår, at ladebygningen anvendes til fælleshus for områdets beboere. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 61.B11.1 for boligområdet ved Stensbjergvej i Lind foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • LP 61.B11.1 Boligområde ved Stensbjergvej i Lind_15.02.2016
 

114. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 47 for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-13-15 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 47 for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 14.E11.1 for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning og blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 17. november 2015.

 

Forslaget har efterfølgende været i offentlig høring fra den 19. november 2015 til den 14. januar 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Med tillægget overføres en del af det eksisterende rammeområde 14.E6 for Messecenter Herning til et nyt rammeområde 14.E11. Tillægget ændrer ikke på nuværende bestemmelser for rammeområde 14.E6.

 

De nuværende bestemmelser for rammeområde 14.E6, vedr. bygningshøjde, etageantal og anvendelse, stemmer ikke overens med eksisterende forhold i nyt rammeområde 14.E11. Derfor fastsætter kommuneplantillægget bestemmelser for rammeområdet, som kan muliggøre udvidelse af eksisterende virksomheder i området.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning endeligt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

115. Endelig vedtagelse af lokalplan for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-8-15 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 14.E11.1 for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 17. november 2015, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 19. november 2015 til den 14. januar 2016. Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til lokalplanforslaget.

 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske fra Midtjysk Betonvare- og Elementfabrik om udvidelse af virksomheden med nye produktionshaller og flytning af et kranspor med oplagsplads.

Sagsfremstilling

Det er lokalplanens formål, at sikre fortsat anvendelse af området til erhverv. Lokalplanen udlægger området til erhvervsformål med mulighed for at etablere virksomheder i miljøklasse 1-4 og fastlægger en zoneinddeling for placering af de enkelte typer virksomhedsklasser, samt muliggør samtidig udvidelse af en eksisterende virksomheder.

 

Lokalplanen har desuden til formål at fastsætte bestemmelser der sikrer, at omfang og fremtræden af ny bebyggelse harmonerer med nærområdets anvendelse, herunder afskærmende foranstaltninger, skiltning og arkitektoniske løsninger.

 

Den indkomne bemærkning omhandler at EnergiMidt har elanlæg og/eller fiberbredbåndsrør i området. Såfremt der skal udføres flytning/omlægning af elanlægget og eller fiberbredbåndsrørene, skal udstykkeren afholde de dermed forbundne omkostninger ved en eventuel byggemodning.

 

Forvaltningen vurderer ikke, at ledningerne er i strid med lokalplanens bestemmelser.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag nr. 14.E11.1 for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning endeligt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Sammenfattende redegørelse af miljørapport
 • Bemærkninger fra Energimidt
 

116. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 36 for udtagelse af vindmølleområde syd for Birk

Sagsnr.: 01.02.15-P16-12-14 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 36 for udtagelse af vindmølleområde syd for Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 26. august 2014 at vindmølleområde T20 syd for Birk skal udgå af kommuneplanen, da Byrådet ikke ønsker at udnytte området til vindmøller.

Sagsfremstilling

Byrådet har på mødet den 17. november 2015 foreløbigt vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 36 for udtagelse af rammeområde 39.T20 for vindmølleområde syd for Birk.

 

Forslag til tillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan 2013-2024 har været offentligt fremlagt i perioden fra den 19. november 2015 til den 14. januar 2016. Der er ikke indkommet nogle bemærkninger eller indsigelser til planforslaget.

 

Tillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan 2013-2024 fremsendes hermed til endelig vedtagelse.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 36 udtager rammeområde 39.T20 af Herning Kommuneplan 2013-2024 og ophæver dermed rammebestemmelserne for et vindmølleområde. Rammeområde 39.T20 er i kommuneplanen udlagt til vindmølleområde med mulighed for at opsætte maksimalt 4 vindmøller.

 

 

Rammeområde 39.T20 udtages, da Byrådet ikke ønsker at udnytte omådet til vindmøller på baggrund af de aspekter, der blev belyst i Vindmøller ved Haugevej syd for Birk, VVM-redegørelse og miljørapport, december 2013, der var i offentlig høring sammen med tilhørende plandokumenter i perioden fra den 19. marts 2014 til og med den 14. maj 2014. Byrådet begrunder henlæggelsen med vindmølleprojektets påvirkning af kulturmiljøet og de kulturhistoriske værdier ved Birk. Byrådet vurderer, at møllerne vil opleves som markante og meget synlige, særligt i forhold til Birk og Elia. Møllernes markante synlighed vil endvidere præge landskabet og øge indtrykket af tekniske anlæg ved ankomsten til Herning. Møllerne vil endvidere opleves som visuelt dominerende i forhold til det rekreative område ved Knudmose-søerne.

 

Byrådet har på mødet den 17. november 2015 foreløbigt vedtaget forslag til tillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Planforslaget har været offentligt fremlagt i perioden fra den 19. november 2015 til den 14. januar 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i forbindelse med den offentlige høring, hvorfor planforslaget indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for vindmølleområde T20 endeligt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

117. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 46 for Boliger og erhverv ved Nørregade 44-50 i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-5-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 46 for Boliger og erhverv ved Nørregade 44-50 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende bolig- og erhvervsområde ved Nørregade 44 - 50, Herning, er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr.

12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50, Herning. Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 8. oktober 2015 til den 3. december 2015.Der er indkommet 1 indsigelse mod kommuneplantillægget.

 

Kommuneplantillægget, som er nr. 46 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 sendes hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 46 ændrer en del af rammeområde nr. 12.B10 til rammeområde 12.BL3.1. Den overordnede idé er at tilføje boligformål til anvendelse af den tidligere jobformidling; og at tilføje mulighed for let erhverv ved Nørregade 48 og 50.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 8. oktober 2015 til den 3. december 2015.Der er indkommet 1 indsigelse mod kommuneplantillægget. Indsigelsen er behandlet i dagsordenen for lokalplanforslag nr. 12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50, Herning

 

Kommuneplantillæg nr. 46 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50, Herning.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 46 - Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50 i Herning endeligt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

118. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50 i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-29-14 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

 

Sagsresume

Byrådet foreløbigt vedtog den 6. oktober 2015 lokalplangorslag nr. 12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50, Herning. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 8. oktober 2015 til den 3. december 2015; der er indkommet 2 indsigelser mod lokalplanforslaget.

 

Lokalplanforslaget sendes hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ejendommen Nørregade 44 har huset kommunens jobcenter, men bygningen står i øjeblikket tom. Ejeren fik i juni 2014 principgodkendelse til, at bygningen på ejendommen, gennem ny lokalplan, kan ændres til boligformål.

 

På naboejendommen Nørregade 48-50 har Natur og Miljøklagenævnet afgjort, at der ikke kan gives tilladelse til udvidelse af en eksisterende tandlægeklinik. Afgørelsen betyder, at der skal udarbejdes ny lokalplan for ejendommen, med henblik på at lovliggøre den udvidede tandlægeklinik.

De to planmæssige hændelser er samlet i nærværende lokalplanforslag nr. 12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50, Herning.

 

Plangrundlag

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til muligheder for anvendelse og bebyggelsesprocent. For at bringe lokalplanforslaget i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013 - 2024 er der udarbejdet et tillæg nr. 46.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanforslag nr. 12.BL3.1 ændrer anvendelsen af ejendommen Nørregade 44 til, ud over eksisterende anvendelse, at omfatte boligformål som etagebebyggelse med en bebyggelsesprocent på 100 %, højest 3 etager og en maksimum højde på 12 m.

Endvidere bliver anvendelsesmulighederne for ejendommene Nørregade 48 og 50 udvidet til, ud over eksisterende anvendelse, at omfatte let erhverv i virksomhedsklasse 1, en bebyggelsesprocent på 45 %, højest 2 etager og en maksimun højde på 8 m.

 

Indsigelser

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 8. oktober 2015 til den 3. december 2015; der er indkommet 2 indsigelser mod lokalplanforslaget.

 

Den første indsigelse er fra ejeren af en naboejendom, og indeholder 3 punkter:

1. Indsiger ønsker, at der fortsat skal være et tæt fast hegn i skel mellem ejendommene, for at skærme for reflektioner og lys fra billygter fra parkeringspladsen på ved Nørregade 44.

2. Indsiger ønsker mulighed for fortsat at kunne benytte en port i ovennævnte faste hegn i forbindelse med havearbejde og lignende. Porten og adgangen til porten over ejendommen Nørregade 44, har været jævnligt benyttet gennem mange årtier; sandsynligvis helt tilbage til 1950.

3. Indsiger mener at den eksisterende bebyggelse på Nørregade 44 er uharmonisk og arkitektonisk dårligt tilpasset områdets karakter af villabebyggelse og enkelte funkishuse. Indsiger foreslår at en eventuel ny bebyggelse bør afspejle karakteren i området, for eksempel ved at ny bebyggelse skal opføres som punkthuse inden for det byggefelt, som ar angivet i lokalplanforslaget. Indsiger mener, at punkthuse vil tilføre området og bydelen ny værdi og kvalitet.

 

Den anden indsigelse er fra en genbo som har påklaget tilbygningen til tandlægeklininen ved Nørregade nr. 50, til Natur- og Miljøklagenævnet, og fået medhold.

Indsiger betvivler, at Herning Kommune kan lovliggøre forholdet vedrørende tilbygning til Nørregade 50 retligt, ved at vedtage en ny lokalplan og et tillæg til kommuneplanen. Især savner indsiger en administrativ sagsbehandling, hvor sagen er søgt oplyst med henblik på en afgørelse af, om forholdet burde lovliggøres retligt eller fysisk.

Essensen af indsigelsen fremgår af indsigers afsluttende ændringsforslag: at forholdet fysisk lovliggøres, således at tilbygningen til tandlægekliniken rives ned.

 

Forvaltningen vurderer

Første indsigelse:

Ad. pkt. 1 - Det faste hegn står, i henhold til præcise matrikelkort fra kort og gisafdelingen, på indsigers egen grund. Indsiger kan derfor opretholde hegnet efter eget ønske.

Ad. pkt. 2 - Benyttelse af porten er, jævnfør hegnets placering, indsigers egen beslutning. Adgang over ejendommen Nørregade 44, som en måske hævdvunden ret, er et privatretligt spørgsmål, som en lokalplan ikke kan regulere.

Ad. pkt. 3 - Det er forvaltningens vurdering, at hjørnegrunden Nørregade 44, på grund af grundens størrelse og udformning, ikke egner sig til punkthuse. En byfortætning med regulær randbebyggelse, kan ses som en videreførelse af bebyggelsen i Nørregade fra Østergade til Th Nielsensgade, og et samspil med randbebyggelsen på den modsatte side af Nørregade.

 

Anden indsigelse:

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 13. marts 2015, konkluderer i afgørelsens sidste sætning: Da om- og tilbygningen efter det oplyste er etableret, hjemvises sagen til kommunen med henblik på enten fysisk eller retlig lovliggørelse af det etablerede.

Herning Kommunes juridiske afdeling udtaler, at der ikke er noget til hinder for, at kommunen lovliggør forholdet retligt, ved at vedtage et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50 i Herning endeligt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Vs: Indsigelse til lokalplanforslag nr. 12.BL3.1
 • Indsigelse nr. 2_201115
 

119. Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Korsholmsvej i Aulum

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-15 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Korsholmsvej i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Andresen

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 25. august 2015 foreløbig vedtaget forslag til lokalplan 01.B6.1 for et boligområde ved Korsholmsvej i Aulum.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 3. september til den 29. oktober 2015. Der er kommet én indsigelse og én bemærkning til planen.

 

På Byplanudvalgsmødet den 21. december 2015 besluttede udvalget at udsætte den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Udvalget ønskede en justering af planen, så to af de tre grunde i den nordligste del af lokalplanområdet, der er omfattet af den såkaldte Exner-fredning, bliver større og dermed nemmere at udnytte, hvilket sker på bekostning af en enkelt grund.

 

På Byplanudvalgsmødet den 25. januar 2016 besluttede udvalget endnu en gang, at udsætte den endelige vedtagelse af lokalplanen. Dette skyldes, at udvalget umiddelbart forud for mødet, havde modtaget en skitse fra bygherre med forslag til en parkeringsløsning, som udvalget ønsker vurderet i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Lokalplan 01.B6.1 indstilles hermed til endelig vedtagelse med ovennævnte justering af planen.  

Sagsfremstilling

Historik

På Byplanudvalgsmødet den 21. december 2015 besluttede udvalget at udsætte den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Udvalget ønskede en justering af planen, så to af de tre grunde i den nordligste del af lokalplanområdet, der er omfattet af den såkaldte Exner-fredning, bliver større og dermed nemmere at udnytte, hvilket sker på bekostning af en enkelt grund. Lokalplanens kortbilag 2 er justeret herefter (bilag 2).

 

På Byplanudvalgsmødet den 25. januar 2016 besluttede udvalget endnu en gang, at udsætte den endelige vedtagelse af lokalplanen. Dette skyldes, at udvalget umiddelbart forud for mødet, havde modtaget en skitse fra bygherre med forslag til parkering, som udvalget ønsker vurderet i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er beliggende i den nordøstlige del af Aulum midtby overfor Aulum Kirke. Det er lokalplanens formål at give mulighed for at udstykke 7-8 grunde til åben-lav boligbebyggelse. Lokalplanen skal desuden sikre gode, trafikale forhold. Lokalplanen indeholder bevarende bestemmelser for en række træer i området og for den tidligere præstegård, der er opført i 1890 og har høj bevaringsværdi.

 

Exner-fredning

Den nordligste del af lokalplanområdet er omfattet af en kirkefredning - en såkaldt Exner-fredning fra 1953. Inden for det Exner-fredede areal, må der ikke beplantes eller bebygges af hensyn til indblikket til kirken. Der har under processen med udarbejdelsen af lokalplanen været dialog mellem Herning Kommune, Fredningsnævnet og de kirkelige myndigheder. På baggrund af heraf, er lokalplanen udarbejdet ud fra, at der kan gives en dispensation til fredningen.

 

Det foreslås, at det fredede areal kan indgå som haveareal, dog under specifikke krav i lokalplanens bestemmelser. Her fremgår det, at arealet ikke må bebygges, befæstes eller beplantes yderligere bortset fra tilsåning af græsplæne. Der skal dog plantes levende hegn i lokalplanområdets nordlige afgrænsning i form af uklippede buske. Endvidere skal der tyndes ud i den eksisterende beplantning, så der opnås et bedre indblik til Aulum Kirke, hvilket har været fredningens oprindelige formål. Viborg Stift har tilkendegivet, at de kan bakke op om lokalplanens indhold med henblik på en dispensationsansøgning til Fredningsnævnet. Formelt vil der efter lokalplanens endelige vedtagelse skulle søges dispensation hos Fredningsnævnet til realisering af lokalplanens muligheder for så vidt gælder de tre nordligste grunde.

 

Indsigelser/bemærkninger

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 3. september til den 29. oktober 2015. Der er kommet én indsigelse og én bemærkning til planen, som er behandlet i indsigelsesnotatet (bilag 1).

Den indkomne indsigelse vedrører de trafikale forhold inden for og umiddelbart omkring lokalplanområdet. Indsiger mener, at de trafikale forhold i området forringes med lokalplanen, der stiller krav om, at vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Korsholmsvej. Indsiger fremsætter alternative forslag til vejadgang. Den indkomne bemærkning modsætter sig indsigelsen, og mener, at lokalplanens krav om vejadgang fra Korsholmsvej bør fastholdes.

 

Herning Kommune, Vej og Trafik har behandlet indsigelsen, og det vurderes, at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget.

 

Vejafdelingen vurderer i øvrigt, at problemet med gennemkørende trafik eventuelt kan løses ved at lukke Korsholmsvej ved svinget (den vestlige ende af vejen), hvilket kan gøres forholdsvist enkelt. I så fald skal det undersøges, om lastbiltrafikken kan ledes en anden vej, og der skal sikres gennemkørsel for de bløde trafikanter.

 

Den 6. februar 2016, uden for høringsperioden, har forvaltningen modtaget yderligere én indsigelse/bemærkning fra beboere på Korsholmsvej og Østergardsvej i Aulum (bilag 3).

Indsigelsen vedrører de trafikale forhold og kan ses i sammenhæng med indsigelsen dateret den 21. oktober 2015 fra beboere på Korsholmsvej, Kirkegade og Østergaardsvej i Aulum, der er behandlet i indsigelsesnotatet (bilag 1). Det er Herning Kommune, Vej og Trafiks vurdering, at indsigelserne samlet set ikke giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget.

 

Skitseforslag fra bygherre

Bygherre har forud for den endelige vedtagelse af lokalplanforslaget fremsendt to skitseforslag med forslag til justeringer af planen (bilag 4).

 

Det ene skitseforslag vedrører en parkeringsløsning med etablering af 6 parkeringspladser umiddelbart ved adgangsvejen til lokalplanområdet. Det er Herning Kommune, Vej og Trafiks vurdering, at der dels ikke er behov for etablering af yderligere parkingspladser i lokalplanområdet og dels, at den foreslåede placering af parkeringspladser er uhensigtsmæssig. Forslaget giver dermed ikke anledning til ændringer i lokalplanen.

 

Det andet skitseforslag (samt supplerende notat) vedrører den reducering af antallet af grunde, der er en konsekvens af udvalgets ovennævnte ønske om, at to af de tre grunde i den nordligste del af lokalplanområdet gøres større. Bygherre foreslår, at det oprindelige antal grunde fastholdes, og skitseforlaget viser, hvordan bygherre i så fald mener, at grundene kan bebygges hensigtsmæssigt.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 01.B6.1 til endelig vedtagelse med de anførte ændringer,jf. bilag 4, dog således:

 

at udstykker selv vurderer placering af evt. gæsteparkeringspladser.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Bilag 1_Indsigelsesnotat_BYP 29 feb 2016
 • Bilag 2_justeret kortbilag_BYP 29 feb 2016
 • Bilag 3_indsigelse-bemærkning_BYP 29 feb 2016
 • Bilag 4_skitseforslag fra bygherre_BYP 29 feb 2016
 

120. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 62 for boligområde ved Trøstrupsgade i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1-16 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 62 for boligområde ved Trøstrupsgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

For at tilvejebringe det kommuneplanmæssige grundlag for forslag til lokalplan nr. 14.B14.1 for et boligområde ved Trøstrupsgade i Herning, er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 62 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024. Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 14.B14 for et boligområde ved Trøstrupsgade i Herning.

Sagsfremstilling

Den 26. oktober 2015 under punkt nr. 141 principgodkendte Byplanudvalget, at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for at muliggøre etableringen et boligområde til henholdsvis tæt-lav og etageboliger på den sydlige del af Museumsgrunden i Herning.

 

Rammeområdet omfatter følgende matr.nr.: 1375e og 181b Herning Bygrunde og del af vejlitra 7000vcæ. Området udgør et samlet areal på ca. 5.400 m2.

Rammeområdet ligger i den sydlige del af Herning og en del af området lige syd for Frilandsmuseet. Mod øst og vest afgrænses området af boligbebyggelse, mod syd af Trøstrupsgade. Rammeområdet ligger i byzone.

 

Kommuneplantillæg nr. 62 sikrer at der kan bygges henholdsvis tæt-lav og etageboliger på det grønne område som tidligere var en del af den grønne park omkring Herning Museum og Frilandsmuseet.

 

Rammeområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der kan planlægges for bl.a. boliger, hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. Lokalplanen vil medtage bestemmelser om at veje- og parkeringsarealer skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 62 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et boligområde ved Trøstrupsgade i Herning foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Forslag til kommuneplantillæg nr. 62
 

121. Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan for et boligområde ved Trøstrupsgade i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-1-16 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan for et boligområde ved Trøstrupsgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Den 26. oktober 2015 under punkt nr. 141 principgodkendte Byplanudvalget, at der bliver udarbejdet et kommuneplantillæg og en lokalplan for et boligområde til tæt-lav og etageboliger på den sydlige del af Museumsgrunden i Herning.

Der er på den baggrund udarbejdet forslag til lokalplan 14.B14.1 for boligområde ved Trøstrupsgade i Herning. 

Sagsfremstilling

Ortofoto med lokalplanafgrænsning

 

Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Herning og en del af området lige syd for Frilandsmuseet. Mod øst og vest afgrænses området af boligbebyggelse, mod syd af Trøstrupsgade. Lokalplanområdet udgør et samlet areal på ca. 5.400 m2 og ligger i byzone.

Lokalplanen skal sikre, at der skabes et spændende og attraktivt boligmiljø i den sydlige del af Herning samtidig med at der tages særlige hensyn til håndtering af overfaldevand i forbindelse med klimatilpasning, sikker trafikafvikling og skabes gode opholdsarealer.

 

Lokalplanområdet kan bebygges med henholdsvis tæt-lav boligbyggeri, hvor der kan opføres 7 boliger i maksimalt 2 etager samt to etageblokke i henholdsvis 2 og 3 etager med lejligheder i varierende størrelse.

Rammeområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der kan planlægges for bl.a. boliger, hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. Lokalplanen indeholder bestemmelser om at veje- og parkeringsarealer skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 62 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024.

 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 14.B14.1 for boligområde ved Trøstrupsgade i Herning foreløbigt vedtages, incl. stiforbindelse jf. bilag. 
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Forslag til lokalplan nr. 14.B14.1
 

122. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 72 for Sportscenter Herning

Sagsnr.: 01.02.03-P16-1-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 72 for Sportscenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

I forbindelse med udviklingen af Sportscenter Herning, er der udarbejdet en udviklingsplan som skitserer principperne for den videre udvikling af området omkring sportscenteret.

 

For at give mulighed for at en del af området ved Sportscenter Herning kan udvikles til erhverv er der udarbejdet kommuneplantillæg nr. 72 for området.

 

Forvaltningen anbefaler at kommuneplantillæg nr. 72 foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

En del af udviklingsplanen er placering af ny bebyggelse og parkering. I udviklingsplanen er nærværende område øst for den nuværende bebyggelse i sportscenteret, ud mod Gullestrupvej udlagt til parkering og erhverv.

 

Den eksisterende kommuneplanramme giver ikke mulighed for at etablere erhverv i nærværende område øst for den nuværende bebyggelse i sportscenteret, ud mod Gullestrupvej. Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 72 til kommuneplan 2013-24 som giver mulighed for at udnytte området til erhvervsbebyggelse, i overensstemmelse med principperne i udviklingsplanen. 

 

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 13.E2 til liberalt erhverv, serviceerhverv samt offentlige formål. Det kunne eksempelvis være fysioterapeuter, fitnesscenter, klinikker for sundhedsydelser og lignende i relation til sport, sundhed og wellness.

 

Der kan opføres bebyggelse i 4 etager og med en bygningshøjde på 16 meter. I det nordøstlige hjørne mod Gullestrupvej og Vesterholmvej kan der opføres bebyggelse i op til 10 etager og 40 meters højde.

 

Rammebeskrivelsen for rammeområde 13.OF26 er tilrettet i forhold til trafik og bebyggelse.

 

Kommuneplantillægget ledsages af lokalplanforslag 13.OF26.1 for Sportscenter Herning ved Holingknuden.

 

Miljørapport:

Da byggeriet på grund af trafik og grundvand/overfladevand kan få en væsentlig indvirkning på miljøet er der udarbejdet en miljørapport for lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 72 for Sportscenter Herning foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Forslag kommuneplantillæg nr. 72
 • Miljørapport
 

123. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Sportscenter Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-16-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Sportscenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget godkendte på møde den 25. januar 2016 en udviklingsplan for den østlige side af Fuglsang sø som grundlag for udarbejdelse af lokalplan for området ved Sportscenter Herning.

 

Lokalplanen giver mulighed for at Sportscenter Herning kan udbygges, og at der kan opføres ny erhvervsbebyggelse i området mod Gullestrupvej.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan 13.OF26.1 for Sportscenter Herning ved Holingknuden i Herning foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanen opdeler området i 5 delområder.  

 

 

Delområde I

Her kan der opføres bebyggelse til idrætsformål, sportscollege, daginstitution, vandrehjem samt parkering og ankomstplads. Bebyggelses kan opføres i op til 4 etager og have en maksimum bygningshøjde på op til 16 meter.

Der kan opføres 55.000 m² etageareal inden for delområdet.

 

Delområde II

Her kan der opføres bebyggelse til liberalt erhverv, serviceerhverv samt offentlige formål. Det kunne eksempelvis være fysioterapeuter, fitnesscenter, klinikker for sundhedsydelse og lignende i relation til sport, sundhed og wellness.

Bebyggelses kan opføres i op til 4 etager og have en maksimum bygningshøjde på op til 16 meter. I det nordøstlige hjørne mod Gullestrupvej og Vesterholmvej kan der opføres bebyggelse i 10 etager og en maksimum bygningshøjde 40 meter.

Der kan opføres 20.000 m² etageareal inden for delområdet.

 

Delområde III

Området udlægges til parkering og i den vestlige del kan der etableres regnvandsbassin.

 

Delområde IV

Området udlægges til ny adgangsvej, idrætsrambla, aktivitetsbånd og natur langs Holing bæk.

  

Delområde V

Området udlægges til naturområde med aktivitetsbånd. Der er mulighed for ridebane og hestefolde inden for området.

  

Trafik

Lokalplanen giver mulighed for at der kan etableres en ny adgangsvej til sportscenter fra Gullestrupvej. Adgangsvejen er en del af tanken omkring orientering af sportscenteret mod Herning by. I forbindelse med den nye vejadgang kan der etableres en ankomstplads.

Der kan etableres en ny adgangs vej fra Vesterholmvej til den eksisterende p-plads nord for centeret, mod vest. Den eksisterende vejadgang ændres i lokalplanen til sekundær adgangsvej.

Lokalplanen stiller krav om at der skal etableres parkeringspladser til områdets brugere og besøgende. Parkeringsarealerne kan etableres i delområderne I, II og III.

 

Herning by bindes sammen med Sportscenteret med en ny ”idrætsrambla”. Idrætsramblaen er primær tænkt som en forbindelse for de bløde trafikanter, herunder eleverne på Søndagerskolen og brugere af Herning svømmehal. Idræts ramblaen er en kombination af gangsti, cykelsti, vej og motions- og legeelementer.

 

Lokalplanen giver mulighed for et aktivitetsbånd som skaber forbindelse mellem Lillelund Engpark i øst og Fuglsang Sø i vest, via sportscenterområdet. Langs aktivitetsbåndet er der mulighed for at etablere ”pitstops” som kan etableres med anlæg til idræt, leg eller ophold.

 

Landskabet

Et vigtigt element i lokalplanen er, at der stilles krav til bearbejdningen af "kanten" mellem centeret og landskabet. Kanten skal være med til at danne rum og overgang mellem bebyggelsen og landskabet. Kanten kan bestå at bygningsfacader eller beplantning, eller en kombination at begge elementer. Beplantningen mod landskabet skal bestå af en 2 rækker træer eksempelvis elm, hvidpil eller poppel. Karakteren af beplantningen skal være let, men markant i kraft af sin højde.

 

De eksisterende træer mellem Ishockeyhallen og sportscenteret skall i det omfang det er muligt bevares. De skal derfor indgå som element i ankomstpladsen. Træerne langs den nuværende Brændgårdvej nord for den nye adgangsvej, søges i videst mulig omfang bevaret.

Beplantningsstrukturen på den eksisterende p-plads mod Vesterholmvej fastholdes i lokalplanen, og danner forbillede for senere udvidelser.

 

Lokalplanen er ikke til hinder for at Kærbo rideklub kan blive i området, der gives mulighed for at deres nuværende ridebane kan flyttes syd for den eksisterende ridehal for at give plads til idrætsramblaen.

 

Der er udarbejdet kommuneplantillæg nr. 72 for området.

 

Miljørapport

Da byggeriet på grund af trafik og grundvand/overfladevand kan få en væsentlig indvirkning på miljøet er der udarbejdet en miljørapport for lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg. Miljørapporten er vedlagt som bilag og det ikke-tekniske resumé er indsat bagerst i lokalplanen.

 

Miljørapportens overordnede fokuspunkter er:

 • Trafik og parkering
 • Støj
 • Natur og naturbeskyttelse
 • Grundvand og overfladevand
 • Landskab og bymiljø

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag 13.OF26.1 for Sportscenter Herning ved Holingknuden i Herning foreløbigt vedtages, dog således

 

at ordene ”gode overdækkede” fjernes fra §4.12

 

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Lokalplanforslag 13.OF26.1
 • Miljørapport - Sportscenter Herning
 

124. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 64 for Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.15-P16-21-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 64 for Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej, Tjørring, er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 41.E5.1 Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej, Tjørring.

 

Kommuneplantillægget, som er nr. 64 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 64, udlægger et nyt rammeområde 41.E5. til erhvervsområde ved Michael Jensens Vej i Tjørring. Bestemmelserne for det nye rammeområde er:

 • det skal være muligt at etablere liberale erhverv i virksomhedsklasse 1 - 3
 • der må ikke være detailhandel i området
 • bebyggelsesprocent højst 55
 • bebyggelseshøjde må ikke overstige 8,5 m
 • mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsetageareal
 • opholdsarealer, mindst 10 % af erhvervsetageareal

 

Den overordnede hensigt er at skabe mulighed for at den pågældende virksomhed kan frasælge ca. halvdelen af ejendommens areal, og samtidig opretholde den hidtige aktivitet i området.

 

Kommuneplantillæg nr. 64 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 41.E5.1 Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej, Tjørring.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr 64 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 erhvervsområde ved Michael Jensens Vej, Tjørring foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Forslag til kommuneplantillæg nr. 64
 

125. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for erhvervsområde ved Michael Jensensvej i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.05-P16-29-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for erhvervsområde ved Michael Jensensvej i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning fra en trikotagevirksomhed ved Michael Jensens Vej i Tjørring. Virksomheden ønsker mulighed for at frasælge en del af ejendommens arealer, samtidig med at virksomheden kan opretholde den hidtidige aktivitet på stedet. Det vil være nødvendigt at hæve bebyggelsesprocenten på det tilbageblivende areal, for at virksomheden efter frasalg, kan fortsætte på stedet som hidtil.

 

For at muliggøre ovennævnte, er der udarbejdet lokalplanforslag nr. 41. E5.1 Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej, Tjørring som hermed sendes til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byplanduvalget godkendte på udvalgsmødet den 23. marts 2015, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og lokalplan for et boligområde ved Nedertoften i Tjørring, og at der udarbejdes et kommuneplantillæg og lokalplan for et erhvervsområde ved Michael Jensens Vej i Tjørring.

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 41.BL.1 Blandet bolig og erhvervsområde, og Byplanvedtægt nr. 21. Det ansøgte er ikke i overensstemmelse med den gældende planlægning for området. Derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 64 til Herning kommuneplan 2013 - 2024, samt nærværende lokalplanforslag nr. 41.E5.1 Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej, Tjørring.

 

Lokalplanen

Med lokalplanen bliver bebyggelsesprocenten for området hævet til 55. Området kan fortsat anvendes som erhverv i virksomhedsklasse 1 - 3. Bebyggelse må højest opføres i 2 etager, med en højde på maksimalt 8,5 m. Vejadgang til området skal fortsat ske fra Michael Jensens Vej. Kravet til parkeringspladser er 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsetageareal. Befæstelsesgraden må jævnfør spildevandsplanen højest være 60 %. Hvis befæstelsesgraden overstiger 60 % skal der på grunden ske tilbageholdelse af overfladevand fra befæstede arealer ud over de 60 %.

Der må ikke etableres boliger, detailhandel og spillehaller i området.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag nr. 41.E5.1 Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej, Tjørring foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Forslag til lokalplan nr. 41.E5.1
 

126. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 67 for solceller ved DNV Gødstrup

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-15 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 67 for solceller ved DNV Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 67 for solceller ved DNV Gødstrup. Tillægget udarbejdes i forbindelse med lokalplan nr. 54.T1.1 der giver mulighed for etablering af solcellepark til produktion af strøm til det nærliggende hospital.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget har den 25. januar 2016 principgodkendt udarbejdelsen af en lokalplan som giver mulighed for opstilling af solceller til produktion af strøm til DNV Gødstrup. Kommuneplantillægget har til formål at sikre, at lokalplan nr. 54.T1.1 er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Der er i kommuneplantillægget udlagt et større areal til solceller end der lokalplanlægges for på nuværende tidspunkt. Dette gøres for at sikre at der også på sigt er reserveret nok areal til eventuelle udvidelser af DNV Gødstrup og et stigende strømbehov.

 

Arealet der rammelægges til solceller er afgrænset af jernbanen, ny motorvej vest om Herning samt Næstholtvej og en bolig mod syd.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 67 for solceller ved DNV Gødstrup foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Forslag til Kommuneplan tillæg 67
 

127. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for solceller ved DNV Gødstrup

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-15 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for solceller ved DNV Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har den 25. januar 2016 principgodkendt, at der udarbejdes lokalplan for solceller ved DNV Gødstrup. Baggrund for udarbejdelse af lokaplanen er, at give mulighed for produktion af egen strøm til DNV Gødstrup. Ikke kun i forbindelse med driftfase men også i anlægsfase mens hospitalet bliver bygget.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmlese med Herning Kommuneplan 2013-2024 og der er i forbindelse med lokalplanen også udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 67.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende nordvest for DNV Gødstrup ved Næstholtvej. Området afgrænses af Jernbane mod nord, Næstholtvej mod øst samt beskyttelseslinjer om gravhøje og bolig mod syd. I alt ca. 2,4 ha.

 

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af en Energipark ved DNV Gødstrup – Det nye hospital i Vest. Energiparken skal forsyne det nye hospital med strøm, og medvirke til at byggeriet kan leve op til de i bygningsreglementet fastsatte energikrav til ”2020-byggeri”. Regionen ønsker energiparken etableret hurtigst muligt. For på den måde at kunne benytte strømmen i forbindelse med anlægsperioden for hospitalsbyggeriet.

 

Figur 1 lokalplanområdet

 

Lokalplanen giver mulighed for opstilling af solceller og stiller samtidig krav om, at der skal kunne etableres vej til de bagvedliggende jorde samt til motorvejsanlægget. Derudover stilles der krav om, at der skal kunne etableres en cykelsti langs lokalplanens nordlige afgrænsning. Dette gøres da den endelige projektering af cykelsti samt flytning af jernbanen i forbindelse med motorvejsbyggeriet ikke er endeligt fastlagt.

 

Lokalplanens grænser er fastlagt ud fra de fremtidige veje i området, herunder flytning af Næstholtvvej og forskydning af jernbanen i forbindelse med motorvejsbyggeriet. Der er derfor ikke direkte overensstemmelse mellem det eksisterende vejnet og matriklerne på matrikel- og lokalplankort.

 

Der stilles med lokalplanen krav om et 5 meter bredt og 3 meter højt beplantningbælte omrking solcelleanlægget. Dette gøres for at sikre, at der ikke er indblik til anlægget fra terræn, herunder fra nabo ejendom. Anlæggets placering i forhold til motorvej og jernbane gør, at der forventeligt vil være indblik til anlægget fra disse. Regionens projektstab har overfor forvaltningen angivet, at man ønsker, at tydeliggøre visuelt, at solcellerne producerer strøm til hospitalet. På den baggrund vurderer forvaltningen, at indblik til solcellerne er acceptabelt fra jernbane og motorvej.

Husstandsmølle
Byplanudvalget traf ved principgodkendelsen beslutning om, at give mulighed for opstilling af en husstandsmølle i forbindelse med boligen på Næstholtvej. Forvaltningen har vurderet, at boligen ikke bør medtages i lokalplanen. Tilladelse til opstilling af husstandsmølle kan gives ved landzonetilladelse.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 54.T1.1 for solceller ved DNV Gødstrup foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Forslag til Lokalplan 54.T1.1
 

128. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 51 for MCH Herning Kongrescenter

Sagsnr.: 01.02.15-P16-8-15 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 51 for MCH Herning Kongrescenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: - Kaare Hjorth

Sagsresume

Tillæg nr. 51 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 11.OF2.1 – MCH Herning Kongrescenter og blev foreløbig vedtaget på Byrådets møde den 17. november 2015.

 

Forslaget har efterfølgende været i offentlig høring fra den 19. november 2015 til den 14. januar 2016. Der er i alt indkommet 39 bemærkninger og indsigelser til lokalplanforslaget og tilhørende kommuneplantillæg nr. 51.

 

De indkomne bemærkninger og indsigelser omhandler generelt følgende emner:

 • Bygningshøjder - Skyggevirkninger og indbliksgener
 • Placeringen af parkeringshus - Nedrivning af bevaringsværdige ejendomme
 • Trafikale forhold – Trafik i Vinkelgade, Fynsgade og området generelt

 

Bemærkninger og indsigelser er behandlet i indsigelsesnotatet, og giver efter administrationens vurdering ikke anledning til ændringer i kommuneplantillæg nr. 51.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget blev udarbejdet med det formål, at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024. Tillægget ændrer bestemmelser om anvendelse, bebyggelsesprocent, etageantal og bygningshøjde for at kunne realisere en udvidelse af MCH Herning Kongrescenter med bl.a. hotelfunktion og parkeringshus. Kommuneplanrammens geografiske afgrænsning ændres i området østlige ende ved Vinkelgade, således at rammen svarer til lokalplanens afgrænsning. 

 

De konkrete ændringer i forslag til kommuneplantillæg nr. 51 omfatter ændringer af bebyggelsesprocent fra 140 til 180, etageantal fra højest 4 til højest 8 etager samt bygningshøjde fra højst 16 meter til højst 32 meter.   

 

Indsigelser

Indsigelserne til kommuneplantillæg nr. 51 omhandler generelt den øgede bygningshøjde for lokalplanområdet til højst 32 meter.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de beskrevne byggemuligheder i byggefelt A og B på henholdsvis 24 meter og 32 meter, kan indpasses i området og skabe en yderligere fortætning. De tilstødende ejendomme på den anden side af Kampmannsgade har i dag en højde på 4-6 etager, hvilket harmonere fint med de foreslåede 6-8 etager. Byggefelterne A og B er ligeledes placeret ud til kongrestorvet, Østergade og Kampmannsgade, hvilket betyder at kommende bygninger primært vil kaste skygge ind over de eksisterende kongreshaller.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 51 til Herning Kommuneplan 2013-2024 endeligt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Indsigelsesnotat lokalplan nr. 11.OF2.1 og tillæg nr. 51 til Herning Kommuneplan 2013-2024
 • Indsigelser - samlet dokument
 

129. Endelig vedtagelse af lokalplan for MCH Herning Kongrescenter

Sagsnr.: 01.02.05-P16-14-15 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af lokalplan for MCH Herning Kongrescenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 11.OF2.1 – MCH Herning Kongrescenter blev foreløbig vedtaget på Byrådets møde den 17. november 2015, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 19. november 2015 til den 14. januar 2016. Der er i alt indkommet 39 bemærkninger og indsigelser til lokalplanforslaget og tilhørende kommuneplantillæg nr. 51.

 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske fra MCH Herning Kongrescenter om at udvide funktionerne med et hotel indeholdende op til 130 værelser samt et tilhørende parkeringshus.

 

De indkomne bemærkninger og indsigelser omhandler generelt følgende emner:

 • Bygningshøjder - Skyggevirkninger og indbliksgener
 • Placeringen af parkeringshus - Nedrivning af bevaringsværdige ejendomme
 • Trafikale forhold – Trafik i Vinkelgade, Fynsgade og området generelt

 

På baggrund af indsigelserne indstiller forvaltningen at bestemmelser for bygningshøjden i byggefelt E med parkeringshus ændres fra maksimum 16 meter til maksimum 10 meter. Det foreslås ligeledes, at ændre bestemmelsen for facaden på et eventuel parkeringshus, således at facaden udføres som en lukket facade mod Vinkelgade.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag nr. 11.OF2.1 – MCH Herning Kongrescenter, omfatter et areal på ca. 17.000 m². Lokalplanforslaget skal sikre, at området kan anvendes til offentlige formål, liberalt- og serviceerhverv, detailhandel, hotel, restaurant, messe-, kongres-, event- og forlystelsesformål samt parkeringshus. I forhold til tidligere anvendelsesmuligheder gives der nu mulighed for etablering af hotelfunktion og parkeringshus, mens der ikke længere kan etableres boliger inden for området.    

 

Lokalplanens formål er, at muliggøre opførelsen af et nyt hotel i op til 8 etager samt et tilhørende parkeringshus i op til 4 etager. Den nye bebyggelse kan etableres oven på det eksisterende byggeri langs Østergade, Kampmannsgade og Kongrestorvet. Parkeringshuset skal placeres på bygningens østlige side med indkørsel fra Fynsgade.

 

Offentlig høring

Der er i høringsperioden indkommet 33 bemærkninger og indsigelser til planforslagene. Der er 6 indsigelser, som er indkommet efter den offentlige høringsperiode er udløbet. Alle 39 bemærkninger og indsigelser er behandlet i indsigelsesnotatet, da de omhandler samme emner. 

 

Bygningshøjder - indsigelser

Der er flere indsigelser som omhandler de maksimale bygningshøjder på parkeringshuset (16 meter) og på hotelbyggeriet (24 og 32 meter). Parkeringshuset på 16 meter vil give skyggegener og forringelser af de tilstødende grunde i Vinkelgade, og det beskrives at gadens udtryk vil blive ødelagt at et betonbyggeri i denne højde.

Det beskrives ligeledes, at byggeri på 6-8 etager langs Kampmannsgade vil give skygge og indbliksgener for naboejendommene på den anden side af gaden.   

 

Placering af parkeringshus - indsigelser

Det beskrives at parkeringshuset ikke passer ind på Vinkelgade, hverken som funktion eller som bygningsvolumen. Det påpeges af flere, at der gives tilladelse til nedrivning af tre bevaringsværdige bygninger for etablering af parkeringshuset, hvilket vil ødelægge Vinkelsgade udtryk og være et tab for området.

 

Trafikale forhold - indsigelser

Der er mange indsigelser, som beskriver de trafikale problematikker i forhold til etablering af et parkeringshus i Vinkelgade med udkørsel til Fynsgade. Området ved kongrescentret er i dag belastet af meget trafik, og det frygtes at et nyt parkeringshus vil forværre situationen og skabe farlige situationer. Der foreslås at der etableres alternative parkeringspladser i form af parkeringskælder eller parkeringshus på Danmarksgade Parkeringsplads.

 

Forvaltningens vurdering

Den eksisterende lokalplan for Herning Kongrescenter giver mulighed for at bygge i en højde af 16 meter inden for område II, hvilket svarer til delområde I i det nye lokalplanforslag. Lokalplanforslaget ændrer derfor ikke den maksimale bygningshøjde for byggefelterne C, D og E i forhold til eksisterende forhold.

 

Muligheden for placering af et parkeringshus i byggefelt E med en maksimum højde på 16 meter ud mod Vinkelgade, kan forekomme meget karkant for gadens udtryk. Det foreslås derfor, at den maksimale bygningshøjde for byggefelt E ændres fra maksimum 16 meter til maksimum 10 meter. Det betyder, at der stadig er mulighed for parkeringshus i 4 etager med en lavere etagehøjde, hvorved bygningen kan tilpasses bygningshøjderne i Vinkelgade. Det foreslås ligeledes at ændre §8.3, således at det sikres, at et eventuelt parkeringshus etableres med lukkede facader mod Vinkelgade.

 

Forvaltningen vurderer, at de beskrevne byggemuligheder i byggefelt A og B kan indpasses i området og skabe en yderligere fortætning. De tilstødende ejendomme på den anden side af Kampmannsgade har i dag en højde på 4-6 etager, hvilket harmonerer fint med de foreslåede 6-8 etager. Byggefelterne A og B er ligeledes placeret ud til kongrestorvet, Østergade og Kampmannsgade, hvilket betyder at kommende bygninger primært vil kaste skygge ind over de eksisterende kongreshaller.

 

Parkeringskravet kan principielt godt opfyldes ved etablering af parkeringspladserne på Danmarksgade Parkeringsplads igennem Herning Kommunes Parkeringsfond, som mange af indsigelserne foreslår, men da området ligger uden for lokalplanområdet indgår det ikke i lokalplanforslaget.

Den trafikale situation vurderes løbende, men lokalplanens muligheder udløser i første omgang ikke ændringer i områdets trafikregulering. Ved en etablering af parkeringshus inden for lokalplanområdet kan de trafikale forhold i Fynsgade, Th. Nielsens Gade og Østergade/Silkeborgvej vurderes igen i forhold til eventuelle trafikreguleringer.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag nr. 11.OF2.1 – MCH Herning Kongrescenter, endelig vedtages med følgende ændringer:

 

at §7.18 ændres fra: ”Bebyggelse må have en højde af maksimum 16 meter” til ” Bebyggelse må have en højde af maksimum 10 meter”,

 

at §8.3 ændres fra: ”Facader på parkeringshus kan udføres som grønne facader” til ”Facader skal udføres som lukkede facader mod Vinkelgade, eventuelt som grønne, beplantede facader,

 

atkortbilag 2 rettes, så den sekundære vejadgang fra Vinkelgade til parkeringshuset fjernes.

 

 

Jørn V Eriksen kan ikke tiltræde indstillingen pga. lokalplanens muligheder for at etablerer parkeringshus.

 

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Dennis Flydtkjær tager forbehold for sin stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

Bilag

 • Indsigelsesnotat lokalplan nr. 11.OF2.1 og tillæg nr. 51 til Herning Kommuneplan 2013-2024
 • Indsigelser- samlet dokument
 

130. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 65 for erhvervsområde nord for Aulum

Sagsnr.: 01.02.15-P16-19-15 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 65 for erhvervsområde nord for Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 23. november 2015, punkt 159, principgodkendt at der igangsættes planlægning, der skal give mulighed for at anvende matr. nr. 2ab og 2 ac, Lergrav Hgd Aulum til råstofindvinding.

 

Dette er ensbetydende med at området ikke længere kan anvendes til virksomheder i klasse 5-7. Planlægningsmæssigt kan dette betyde, at kan blive nødvendigt at der udlægges nye arealer i Herning Kommune til virksomheder i klasse 7.

 

For at der kan graves grus i det ønskede område, skal kommuneplanens rammeområde 09.E1 ændres med et kommuneplantillæg, således at arealerne ikke længere er omfattet. Lokalplan 5.06 skal ligeledes aflyses og arealerne skal tilbageføres til landszone.

 

Sagen om forslag til tillæg nr. 65 følger sagen om ophævelse af lokalplan nr. 5.06 for et regionalt erhvervsområde ved Kronborg.

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune har fået en henvendelse fra NCC Roads A/S som ejer matr. nr. 2ab og 2 ac, Lergrav Hgd Aulum. NCC Roads A/S ønsker at anvende arealerne til råstofgravning.

 

Arealerne er i Herning Kommuneplan omfattet af rammeområde 09.E1 hvor det blandet andet fremgår at:

 

”... Områdets anvendelse fastlægges primært til industrivirksomheder, og/eller virksomheder med stort transportbehov (miljøklasse 5-7).  Området kan dog også anvendes til virksomheder, der i henhold til miljølovgivningen kræver kommunalbestyrelsens godkendelse, og/eller har stort transportbehov, hvis forholdene taler for det, og amtsrådet kan anbefale det, samt til offentlige formål, der naturligt kan indpasses i området.”

 

I Herning Kommune er det begrænset hvor mange områder hvori der er mulighed for etablering af virksomheder i miljøklasse 7. Udtages dette område af kommuneplanen, kan det medføre at der i kommuneplanen skal udlægges nye arealer til virksomheder i klasse 7, samt udarbejdes ny planlægning for disse områder.

 

En anvendelse af arealerne til råstofgravning er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, hvorfor der er udarbejdet et forslag til tillæg nr. 65 som udtager området af kommuneplanrammen. Tillæg nr. 65 er vedlagt i bilag.

 

Forslag til tillæg nr. 65 skal sendes i offentlig høring i minimum 8 uger, hvorefter planerne kan endeligt vedtages og området udtages af kommuneplanen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for Erhvervsområde nord for Aulum foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Forslag til Tillæg nr 65
 

131. Ophævelse af lokalplan for et regionalt erhvervsområde ved Kronborgvej nord for Aulum

Sagsnr.: 01.02.05-P16-27-15 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Ophævelse af lokalplan for et regionalt erhvervsområde ved Kronborgvej nord for Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 23. november 2015, punkt 159, principgodkendt at der igangsættes planlægning, der skal give mulighed for at anvende matr. nr. 2ab og 2 ac, Lergrav Hgd Aulum til råstofindvinding.

 

Dette er ensbetydende med, at området ikke længere kan anvendes til virksomheder i klasse 5-7. Planlægningsmæssigt kan dette betyde, at det kan blive nødvendigt, at der udlægges nye arealer i Herning Kommune til virksomheder i klasse 7.

 

For at der kan graves grus i det ønskede område, skal kommuneplanens rammeområde 09.E1 ændres, således at arealerne ikke længere er omfattet af kommuneplanrammen, og at lokalplan 5.06 skal aflyses samt at arealerne skal tilbageføres til landszone.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen aflyses og arealerne tilbageføres til landzone.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har fået en henvendelse fra NCC Roads A/S som ejer matr. nr. 2ab og 2 ac, Lergrav Hgd Aulum. NCC Roads A/S ønsker at anvende arealerne til råstofgravning.

 

Arealerne er omfattet af bestemmelserne i lokalplan 5.06 for et regionalt erhvervsområde ved Kronborgvej til virksomheder med særlige beliggenhedskrav (afstand til boliger) og/eller stort transportbehov (miljøklasse 5-7).

 

I Herning Kommune er det begrænset hvor mange områder hvori der er mulighed for etablering af virksomheder i miljøklasse 7. Udtages dette område, kan det medføre at der skal udlægges nye arealer til virksomheder i klasse 7.  

 

 

Af lokalplanens § 1.02 fremgår at lokalplanens formål er:

”at fastlægge områdets anvendelse til virksomheder med særlige beliggenhedskrav”

 

Den ønskede anvendelse til råstofgravning og efterfølgende genetablering af området til natur, kræver at lokalplanen aflyses og arealerne tilbageføres til landzone. Råstofgravning kan realiseres uden en lokalplan.

 

Lokalplanen omfatter foruden de omtalte arealer, en del af matr. nr.  2b og en lille del af matr. nr. 2o Lergrav Hgd Aulum.  Det er vurderet at lokalplanen skal aflyses i sin helhed, da det planlægningsmæssigt ikke er hensigtsmæssigt at en lille del af området bibeholdes.

 

Ved ophævelse af lokalplanen benyttes planlovens § 33 stk. 1, hvor lokalplaner for arealer, der tilbageføres til landzone, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig.

 

Beslutningen om tilbageførsel skal i høring i minimum 8 uger hos berørte parter før endelige vedtagelse.  

 

Økonomiske konsekvenser ved tilbageførsel:

Reglerne om erstatning i forbindelse med tilbageførsel af arealer til landzone er fastsat i planlovens § 46.

 

Herefter er der adgang til at fremsætte krav om erstatning for faktisk afholdte udgifter med henblik på ejendommens udnyttelse i byzone. Reglen begrænser erstatningskravet til positive udgifter, der er afholdt som følge af ejendommens placering i byzone. En eventuel mistet spekulationsgevinst kan ikke kræves erstattet efter bestemmelsen.

 

Krav om erstatning skal fremsættes skriftligt over for kommunalbestyrelsen senest 12 uger efter, at ejerne har fået meddelelse om kommunalbestyrelsens beslutning efter planlovens § 45, stk. 1 og 2 (§ 46, stk. 3).

 

Det er administrationens umiddelbare vurdering at der ikke vil være større udgifter til ovenstående da arealerne i dag anvendes som landbrugsmæssigt.

 

Frigørelsesafgift:

Der er ikke kendskab til gældsposter vedrørende opkrævet frigørelsesafgift.

 

Godtgørelse for grundskyld:

Efter § 29 A, stk. 1, i lov om kommunal ejendomsskat ydes der en godtgørelse til ejere af ejendomme, der tilbageføres til landzone i henhold til § 45 i lov om planlægning, for en del af den grundskyld, der har været svaret af arealerne, med renter. Godgørelsen ydes for den periode hvori den pågældende ejer har ejet arealet, dog maksimalt 20 år.

 

Det er administrationens umiddelbare vurdering at der vil være udgifter til godtgørelse for grundskyld. Omfanget af disse udgifter er ikke kendt.

 

Byrådet har på mødet den 17. december 2013, punkt 340, bemyndiget Byplanudvalget til at godkende aflysning af lokalplaner efter 8 ugers høringsfristen, såfremt der ikke er indsigelser fra ejer og panthavere.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 5.06 aflyses og sendes i høring ved de berørte parter.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

132. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Tinghuskarréen i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-15 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Tinghuskarréen i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget udsatte på mødet den 25. januar 2016 sagen om foreløbig vedtagelse af en ny lokalplan for Tinghuskarréen i Herning. Sagen er siden suppleret med nyt tegningsmaterialet, der er vedlagt som bilag til denne dagsorden.

 

Der er udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for Tinghuskarréen i Herning bymidte.

 

For at sikre et flot og levende bymiljø indeholder lokalplanforslaget både bestemmelser, der giver mulighed for nyt byggeri og sikrer de bevaringsværdige bygninger i området.

Det er hensigten, at gårdrummet skal være grønnere, og at der skal være gode stiforbindelser på tværs af karréen.

 

En del af den tidligere retsbygning på Nygade kan rives ned. Der kan i stedet bygges nyt og anlægges parkeringspladser.

 

Da både nedrivning af den eksisterende bebyggelse og nyt byggeri er en væsentlig ændring af bymiljøet, kræver det en ny lokalplan for området. 

Sagsfremstilling

Baggrund

Retten i Herning flyttede i 2012 fra Nygade 3 i Herning til en ny bygning i Haraldsgade. Den nye ejer af den gamle retsbygning ønsker at rive en del af bygningen ned, indrette kontorer og boliger i den resterende del og bygge nye boliger. Efter nedrivningen kan anlægges nye, offentlige parkeringspladser. Det forventes, at der vil blive anlagt 30 offentlige parkeringspladser.  

 

 Den eksisterende bebyggelse på Nygade 3

 

Bebyggelsen på Nygade 3, der kan rives ned

 

Herning Kommune gennemførte i 2007 en idékonkurrence for bymidten. For at gøre bymidten mere attraktiv foreslår det ene af vinderprojekterne blandt andet grønnere baggårde og bedre forbindelser for fodgængere på tværs af karréerne. For at give mulighed for at realisere disse idéer omfatter lokalplanforslaget hele Tinghuskarréen mellem Nygade, Nørregade, Østergade og den sydlige del af Torvet.

 

Lokalplanområdet er vist med tyk, hvid stiplet linje. Delområderne er vist med tynd, hvid stiplet linje.

 

Anvendelse

Hele lokalplanområdet er udlagt til centerformål.

 

Delområde I omfatter Tinghushaven og en del af Tinghuspladsen på hjørnet af Østergade og Nørregade. Området skal fortsat anvendes til offentlig torve- og parkareal.

 

Delområde II må anvendes til boliger, butikker, kulturelle formål, restauranter, caféer, kontorer, liberalt erhverv, offentlige formål og parkering. For at sikre et levende og varieret bymiljø er stueetagen mod Torvet og Østergade forbeholdt caféer, restauranter og butikker. Der er mulighed for at etablere butikker i op til 3.000 m² af bebyggelsen. Forvaltningen vurderer, at der i dag er udlagt i alt cirka 1.800 m² til butiksformål langs Torvet og Østergade. Udvalgsvarebutikker må maksimalt være 500 m², mens dagligvarebutikker må være 750 m².

 

Byggeri

For at bevare karréstrukturen skal nye bygninger opføres helt ud til gaden. Bebyggelse kan opføres i op til 4 etager og 15 meters højde mod gaden. Inde i karréen er der udlagt byggefelter med mulighed for at opføre bygninger i op til 3 etager og 12 meters højde. Derudover kan der opføres mindre bygninger i form af skure og lignende inde i gårdrummet. For at sikre et smukt og sammenhængende bymiljø fastlægger lokalplanforslaget bestemmelser for arkitektur, materialer, skiltning og lignende.

  

Bevaring

Lokalplanområdet ligger i den centrale del af Herning og omfatter blandt andet det fredede Tinghus og flere ældre bygninger med høj og middel bevaringsværdi. Derfor er der i lokalplanforslaget udpeget en række bygninger, der ikke må rives ned, bygges om eller på anden måde ændres uden Herning Kommunes særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at nedrive en del af den tidligere retsbygning på Nygade 3. Ved nedriving af tilbygningerne fra 1940 og 1956 skal den oprindelige bygning fra 1904 føres tilbage til sin oprindelige arkitektur fra 1904. Der kan dog tilføjes altaner, kviste og lignende, hvis de er tilpasset bygningens arkitektur, så det bliver muligt at indrette tidssvarende boliger. For at sikre et harmonisk gaderum mod Nygade er det en forudsætning for nedrivning, at der opføres ny bebyggelse mod Nygade i minimum 3 etager.

  

Vejadgang, parkering og stier

Der er vejadgang for biler til lokalplanområdet fra Nygade og Nørregade. Lokalplanforslaget giver mulighed for at anlægge parkering i en kælder under en del af området. Den største del af gårdrummet er i dag udlagt til parkering, og det kan fortsat anvendes til parkering. Ved nedrivning af en del af Nygade 3 kan der anlægges offentlige parkeringspladser.

 

For at sikre gode forbindelser for fodgængere på tværs af karréen fastlægger lokalplanen principper for stier til alle vejene omkring området. Det vil først være muligt at få direkte stiforbindelse til Østergade og Tinghuspladsen, når Tinghuset og politistationen får en anden anvendelse, da ejendommene af sikkerhedsmæssige grunde er hegnet ind. Stiforbindelser på tværs af karréen fra Østergade til Nygade kan blandt andet give direkte forbindelse mellem biblioteket og Kulturgården ved Huset No7.

 

Beplantning

Lokalplanforslaget udpeger 6 bevaringsværdige træer. Fire store træer på Tinghuspladsen og to træer inde i gårdrummet. Da størstedelen af gårdrummet i dag er udlagt til parkering indeholder lokalplanen bestemmelser, der på sigt skal give et mere grønt og attraktivt miljø. Større, lukkede facader inde i gårdrummet samt hegn og plankeværk skal begrønnes med klatrende planter. Mindre bygninger skal have grønne vægge og grønne tage. Ved anlæg af nye parkeringspladser skal der plantes træer. Hvis det ikke er muligt at plante træer, fordi parkeringspladserne anlægges oven på en parkeringskælder, kan træerne erstattes af bede med klatrende planter eller lignende.  

Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen:
Planafdelingen oplyser, at byggefeltet i lokalplanforslaget skal justeres i overensstemmelse med det konkrete projekt Byplanudvalget 29. februar 2016 har godkendt som grundlag for lokalplanforslaget.

Der kan etableres 30 offentlige parkeringspladser, som er tæt på det antal, Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, at der skal tilvejebringes i projektet, selvom byggefeltet udvides, da ejeren/bygherren etablerer de for byggeriet nødvendige parkeringspladser i en kælder under den offentlige parkeringsplads og nybyggeriet.

 

Der er henvises til lukket sag på denne dagsorden vedrørende erhvervelse af p-pladser i Nygade.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 11.C18.2 for Tinghuskarréen i Herning foreløbigt vedtages, dog således at afsnittet om parkering redigeres, så det passer til skitseforslaget.  
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Skitseforslag til ny bebyggelse
 • Visualisering Nygade 3_20160209
 

133. Brug Byen - Revidering af retningslinier for udeservering

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-15 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Brug Byen - Revidering af retningslinier for udeservering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Den 1. januar 2012 trådte Brug Byen - Retningslinier for Herning Bymidte i kraft. Siden dengang har Herning markeret sig markant som en arrangementsby, hvorfor det er blevet tid til at revidere Brug Byen, med henblik på at giver nye rammer for den fortsatte udvikling af Herning til en levende by.

 

I forbindelse med revideringen ønsker restaurationerne at udvide tidsrummet for udeservering.

 

Sagen blev behandlet på Byrådets møde den 26. januar, hvor den blev sendt til fornyet behandling i Byplanudvalget. Der er efterfølgende blevet afholdt dialogmøde med formand og næstformand i Restaurationsforeningen.

 

Sagen fremsendes hermed til fornyet behandling.

Sagsfremstilling

Hidtil har restaurationerne har mulighed for at have udeservering på offentligt areal foran deres restaurationer i tidsrummet søndag til torsdag fra kl. 09.00 til 22.00 samt fredag og lørdag fra kl. 09.00 til 24.00.

 

Administrationen afholdt den 30. november 2015 et fælles møde med repræsentanter fra Bevillingsudvalget, Restaurationsforeningen, Herning City forening, Udlejerforeningen MidtVest og Herning Kommune. Midt- og Vestjyllands Politi var også inviteret, men havde ikke mulighed for at deltage. De har fremsendt deres bemærkning til forslaget, som kan ses længere nede i dagsordenen.

Herning er der et ønske om at skabe en levende by med fokus på arrangementer og byliv. Særligt Østergade, hvor koncentrationen af beværtninger er tæt, oplever vi et stigende ønske om at kunne sidde længere ude når vejret tillader det.

 

Samtidig har MCH Kongrescenter et samarbejder med Østergade om at skabe en særlig stemning, når der er større arrangementer og kongresser i byen. Derfor er der særligt behov i Østergade for at imødese de gæster som efter endt arrangement i kongrescenteret ønsker at gå videre ud i byen. Fra kommunens side, ønsker vi understøtte udviklingen af Herning til en arrangementsby, hvor der bydes på oplevelser og aktiviteter også om aftenen.

 

I forbindelse med en forenkling af administrationen anbefales det at "spejle" Brug Byens retningslinier ud over hele Herning kommune. Derfor vil en vedtagelse af nye udeserveringstidspunkter også kunne gælde for hele kommunen.

 

På skemaet herunder ses udeserveringstidspunkter for en række andre byer

*1 Samt dagen op til skæve helligdage

*2 Ved særlige begivenheder (uden nærmere definition) kl. 24.00 søndag – torsdag, kl. 02.00 fredag - lørdag

*3 dog kl. 02.00 på Vesterbrogade fra Axeltorv til Rådhuspladsen (forbi Tivoli) samt i Nyhavn.

 

På mødet den 30. november 2015 var der bred enighed om at anbefale en udvidelse udeserveringstidspunktet med følgende:

 • for strækningen Østergade, Herning (geografisk afgrænset fra Kampmannsgade til Torvet) fastsættes til følgende:

            Søndag til torsdag fra kl. 09.00 til kl. 24.00

            Fredag og lørdag fra kl. 09.00 til kl. 02.00,

 • for den øvrige del af Herning kommune fastsættes til følgende:

            Alle dage fra kl. 09.00 til kl. 24.00.

 

En udvidelse af udeserveringstidspunktet i Østergade, vil afstedkomme at det ikke længere bliver nødvendigt at arbejde med ”særlige arrangementer”, da udeserveringen imødeser de arrangementer.

 

Hvis forslaget bliver vedtaget, skal restaurationer, der ønsker at benytte sig af de nye tidspunkter sende en fornyet ansøgning om udeservering og alkoholsbevilling.

 

Midt- og Vestjyllands Politi har fremsendt en bemærkning til forslaget, hvor de fremhæver at deres bekymring for at udeserveringen udvides efter kl 24.00. De fremhæver særligt følgende punkter:

 • Vægtningen mellem det erhvervsmæssige, hensyn set i forhold til de omkringboendes berettigede forventning om nattesøvn, hvor de udmeldte støjgrænser kan være svære at overholde, da dørene vil være meget åbne og dermed vil støjen indefra forplante sig ud i gaderummet.
 • Udeservering til kl. 02.00 vil gøre det svært for politiet at håndhæve forbuddet mod at unge under 18 år opholder sig på restaurationerne efter kl. 24.00, da politiet ikke kan forbyde unge i at opholde sig på offentligt areal.
 • Politiet har hjemmel til at bede folk gå inden for, hvis de skønner at støj og uorden overskrider en grænse for hvad der kan accepteres, hvorimod restauratørerne har en forventning om at der kan være fest i gaden til kl. 02.00.

 

Midt- og Vestjyllands Politi anbefaler derfor, at en udvidelse af udeserveringstidspunktet til kl. 02.00 alene forbeholdes spisesteder.

 

I forbindelse med første behandling kom der mellem behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalgets og Byrådets behandling supplerende oplysninger, disse fremgår af vedhæftede notat.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at udeserveringstidspunktet for strækningen Østergade, Herning (geografisk afgrænset fra Kampmannsgade til og med Torvet) fastsættes til følgende:
Søndag til torsdag fra kl. 09.00 til kl. 24.00
Fredag og lørdag fra kl. 09.00 til kl. 02.00

 

at udeserveringstidspunktet for Poulsens Plads inkl. plads ved Fermaten fastsættes til kl. 09.00 til kl. 24.00,

 

at udeserveringstidspunktet for den øvrige del af Herning Kommune fastsættes til følgende: Alle dage fra kl. 09.00 til kl. 23.00. 
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet, dog således,

 

at der ønskes en evaluering senest indenfor 3 år.

Bilag

 • Notat vedr. revision af udeserveringstidspunkterne
 

134. Frigivelse af anlægsmidler til Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum

Sagsnr.: 19.03.00-Ø40-3-16 Sagsbehandler: Anette Overgaard Nielsen  

Frigivelse af anlægsmidler til Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

  x

 

 

  x

  x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Kurt Lauritsen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb til renoverings- og vedligeholdelsesarbejde på Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum (CHPEA).

Sagsfremstilling

CHPEA er nu nået til sidste etape af renoveringen af museet; museets udvendige belysning og tætning af Prismesalen.

 

Belysning

Ved museets opførelse i 1976 samt tilbygning i 1993 er der etableret udvendig belysning således, at varetegnet også i aftentimerne byder gæsterne velkommen til Herning. Imidlertid har der gennem de sidste mange år været problemer med de gamle lamper. Størstedelen er blevet ødelagt i forbindelse med græsslåning og står ikke længere til at redde. De eksisterende lamper produceres ikke længere og samtidig har to, uafhængig af hinanden, elektrikere anbefalet, at der laves ny ledningsføring, da den eksisterende ikke er udført efter gældende regler.

En udskiftning af lamperne vil betyde færre udgifter til tilkaldelamper, men overgangen fra halogen til led vil betyde at udgiften inden for en periode på 5 1/2 år udlignes på grund af besparelse på elforbruget.

Midt i marts påbegyndes gravearbejde i forbindelse med etablering af en stikledning, og dette gravearbejde kan udnyttes, og der behøver ikke graves igen til udskiftningen af lamperne.

For at pengene kan række til vedligeholdelse hele året, deles udskiftning af lamperne op i faser

Samlet koster udskiftning af lamperne 258.166 kr.

CHPEA søger idenne omgang til første og anden fase, hvilket beløber sig til 166.612 kr.

 

Ved samme renovering vil det være muligt at udskifte eltavlen i Angligården, da den heller ikke lever op til gældende regler.

Flytningen beløber sig i 25.000 kr

  

Tætning

Prismesalen har to utætheder. Henholdsvis ved en nødudgangsdør og en utæt rude i det store ovenlys.

Begge dele kan løses for 55.000 kr.

 

 Alle i ansøgningen nævnte projekter er besigtiget af Niels Mønsted, Kommunale Ejendomme.  

 

 

Økonomi

Der er på investeringsoversigten på Serviceområde 15 Kultur, stednr. 360052 hvert år afsat rådighedsbeløb til mindre renoveringsopgaver på CHPEA. Rådighedsbeløbet for 2016 er på 164.000 kr og med de uforbrugte midler fra 2015 på 121.000 kr. er der i alt 285.000 kr. til rådighed, hvoraf 65.000 kr. er frigivet.

Forvaltningen anbefaler, at der bevilges 235.000 kr. til ovenstående, således at der er et restbudget på 50.000 kr. til uforudsete udgifter på museet resten af 2016 - hele restrådighedsbeløbet søges frigivet.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der på Serviceområde 15, Kultur, stednr. 360052 meddeles anlægsudgiftsbevilling på restrådighedsbeløbet 220.000 kr., således at der i alt er frigivet 285.000 kr.,

 

at der til CHP-museet bevilges 155.000 kr. til udskiftning af udvendig belysning, 25.000 til udskiftning af eltavle og 55.000 kr. til tætning af utæthed i Prismesalen - i alt 235.000 kr.,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på samme stednr.
Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Notat teknik og miljø ift bygning CHP og EA Museum
 • CHP Ansøgning 2016 Frigivelse af Anlægsmidler
 

135. Udmøntning af midler fra finansloven til ældreområdet

Sagsnr.: 29.00.00-A26-6-15 Sagsbehandler: Lone Juulsgård Henriksen  

Udmøntning af midler fra finansloven til ældreområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

  X

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med finansloven for 2016 er der afsat 1 mia. kr. til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2016.

 

De afsatte midler fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsniveauet på ældreområdet. Herning Kommunes andel udgør 14,76 mio. kr.

 

Social- og Sundhedsudvalget førstebehandlede sagen på mødet den 3. februar 2016, hvorefter mulighedskatalog sendtes i høring. Der er indkommet høringssvar.

Sagsfremstilling

For at få del i midlerne skal kommunalbestyrelsen udarbejde en værdighedspolitik og en redegørelse for anvendelse af midlerne.

  

Redegørelsen for anvendelsen af midlerne for 2016 skal senest være offentliggjort den 1. juli 2016 i forbindelse med vedtagelsen af værdighedspolitikken. Redegørelsen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside med henblik på at skabe åbenhed om anvendelsen af de nye midler, der afsættes til at understøtte kommunens værdighedspolitik. Redegørelsen skal endvidere indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet med henblik på at starte udbetalingen af midler, når den foreligger senest den 1. juli 2016. Midlerne for 2016 udmøntes løbende, når Sundheds- og Ældreministeriet har behandlet redegørelserne, dog senest den 1. august 2016.

 

Forslag til udmøntning af midler under følgende overskrifter har været i høring efter behandling i Social- og Sundhedsudvalget den 3. februar 2016:

 • Plejecentre
 • Øvrige
 • Engangsinvesteringer

 

Forslagene udvider serviceniveauet i Sundhed og Ældre med særligt fokus på de svageste ældre.

 

Forslagene har været i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og Sundhed- og Ældres MED-udvalg. Desuden har der været offentlig høring på Herning Kommunes hjemmeside.

Høringsfristen er udløbet 24. februar 2016.

 

Der er indkommet følgende høringssvar, som er vedhæftet sagen:

 • Centerrådet på Rosenlund Centret i Snejbjerg
 • Ældrerådet
 • Handicaprådet
 • Medarbejderne i Sundhed og Ældre MED-udvalg
 • Ældresagen, Herning-afdelingen
 • Ældresagen, Aulum-Haderup-Trehøje lokalafdeling
 • Personlige høringssvar

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

atforslagene godkendes, dog således:
 
at forslag 18-4 ”Genåbning af 16 midlertidigt lukkede permanente pladser” ændres således, at der genåbnes 4 pladser på Rosenlund i Snejbjerg og 12 pladser på Fuglsangsø Centret.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Høringssvar, mulighedskatalog
 • Mulighedskatalog 2016-2019-prioriteringer til høring 05.02.16
 

136. Værdighedspolitik

Sagsnr.: 29.00.00-A26-6-15 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Værdighedspolitik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med finansloven for 2016 er det besluttet, at kommunerne skal vedtage en politik for en værdig ældrepleje. Politikken skal vedtages første gang i løbet af første halvår i 2016.

Herefter skal der i løbet af det første år i hver valgperiode udarbejdes en ny værdighedspolitik gældende for de følgende fire år.

 

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller udkast til værdighedspolitik til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Værdighedspolitikken skal i følge finanslovsaftalen forholde sig til en række områder, herunder som minimum livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, mad og en værdig død. Værdighedspolitikken skal tydeliggøre for ældre og deres pårørende, hvad der prioriteres og kan forventes i Herning Kommune.

 

Det fremgår af aftaleteksten, at for eksempel Ældreråd, pårørende, medarbejdere og eventuelle øvrige relevante parter skal inddrages i udarbejdelsen af værdighedspolitikken. I Herning Kommune har vi holdt en workshop med alle nærlederne i Sundhed og Ældre og en workshop for Sundhed og Ældres sektor-MED. Formandskabet for Handicap og Psykiatris sektor-MED deltog i sidstnævnte. Derudover har administrationen indhentet Ældrerådets input til værdighedspolitikken på møde i Ældrerådet, ligesom der har været holdt et åbent dialogmøde for alle borgere i Herning Kommune.

 

Input fra alle de nævnte arrangementer er indgået i udarbejdelsen af værdighedspolitikken.

 

Social- og Sundhedsudvalget førstebehandlede 3. februar 2016 udkast til værdighedspolitik.

 

Tilrettet i henhold til Social- og Sundhedsudvalgets bemærkninger har udkastet herefter været i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og Sundhed og Ældres MED-udvalg. Desuden har der været offentlig høring på Herning Kommunes hjemmeside med høringsfrist 24. februar 2016.

 

Administrationen har modtaget seks høringssvar. Disse er vedlagt som bilag:

 

 • Ældrerådet
 • Handicaprådet
 • Medarbejderne i Sundhed og Ældre MED-udvalg
 • Ældresagen, Herning-afdelingen
 • To høringssvar fra borgere

 

På baggrund af høringssvarene har administrationen revideret det udkast, som blev sendt i høring. Social- og Sundhedsudvalget har 9. marts 2016 behandlet det reviderede udkast. Udkastet er herefter tilrettet på baggrund af udvalgets bemærkninger.

 

Social- og Sundhedsudvalgets endelige forslag til værdighedspolitik forelægges hermed Økonomi- og Erhvervsudvalget til videre behandling.

 

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at Herning Kommunes værdighedspolitik godkendes.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Værdighedspolitik høringssvar
 • Værdighedspolitik
 

137. Godkendelse af vedtægter for den selvejende institution Bytoften Bo- og Aktivitetscenter

Sagsnr.: 27.00.00-P24-1-16 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Godkendelse af vedtægter for den selvejende institution Bytoften Bo- og Aktivitetscenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 X

 

 

Sagsresume

Social Tilsyn Midt var den 17. november 2015 på tilsyn på Bytoften for at re-godkende tilbuddet.

Resultatet blev at re-godkendelsen er betinget af, at Bytoftens vedtægter bliver justeret, så de lever op til gældende lovgivning.

Bestyrelsen for Bytoften har den 23. feb. 2016 godkendt de forslag til ændringer, Bytoften har udarbejdet.

Sagsfremstilling

Alle sociale tilbud skal godkendes og re-godkendes af Social Tilsyn Midt. Bytoften fik besøg af Social Tilsyn Midt den 17. november 2015. Besøget har resulteret i en rapport, som beskriver tilbuddet ud fra de 7 parametre, som Tilsynet fører tilsyn efter.

Selve re-godkendelse blev betinget. Det vil sige, at der særligt var et punkt, der skulle bringes i orden inden selve godkendelsen, og det var, at Bytoftens vedtægter skulle revideres, så de afspejler gældende lovgivning for selvejende institutioner.

 

Bytoften har udarbejdet forslag til ændringer, og disse ændringer er på Bestyrelsesmøde den 23. feb. 2016 blevet godkendt som indstillet.

 

Af ændringer kan fremhæves, at det skal fremgå, hvor stor tilbuddets egenkapital var ved tilbuddets opstart. Der er i vedtægterne indskrevet, at egenkapitalen var 10.000 kr.

 

Det fremgår nu - som det skal - af vedtægterne, at det er bestyrelsen, der er ansvarlig for, at den daglige drift sker i overensstemmelse med tilbuddets formål og målsætninger. Det forpligter forstanderen til at inddrage og orientere Bestyrelsen i et videre omfang end tidligere. 

Bytoftens formål og målsætninger er også skrevet ind i vedtægterne.

 

Bytoftens budget skal godkendes af Herning Kommune, hvilket nu også er tilføjet vedtægterne, og der er indskrevet, at Bytoften forpligter sig til at overholde dette budget.

Det fremgår også, at det er kommunalbestyrelsen, der skal godkende eventuelle optag af lån og indgåelse af lejekontrakter, der overstiger 6 mdr. løbetid.

 

Vedtægterne afspejler en tydelig ansvarsfordeling, som driftsaftalen mellem Bytoften og Herning kommune så efterfølgende skal understøtte.

 

Det forventes, at re-godkendelsen falder på plads, når de reviderede vedtægter godkendes af Bestyrelsen og Herning kommune.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at vedtægterne godkendes som indstillet.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Vedtægter for Bytoften Bo- og Aktivitetscenter
 • Uddrag af Bek af Lov om Socialtilsyn
 • Tilsynsrapport Bo-og aktivitetscenter Bytoften
 • Bytoften Bo- og Aktivitetscenter Afgørelse med vilkår vedtægter
 

138. Kvalitetsrapport for Herning Kommunes dagtilbud og folkeskoler 2014-15

Sagsnr.: 00.00.00-P05-1-16 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Kvalitetsrapport for Herning Kommunes dagtilbud og folkeskoler 2014-15

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Binderup

Sagsresume

Kvalitetsrapporten for Herning Kommunes dagtilbud og folkeskoler, skoleåret 2014-2015 fremlægges til vurdering og dialog.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten for Herning Kommunes dagtilbud og skoler 2014-2015 fremlægges, så Børne- og Familieudvalget kan tage stilling til udviklingen på de politisk besluttede målspor samt resultaterne for kommunens dagtilbud og folkeskoler.

 

Dette er den 7. kvalitetsrapport der udgives i Herning Kommune, den 3. rapport som udarbejdes i systemet: Hjernen og Hjertet, og den 2. rapport som udarbejdes med udgangspunkt i den nye bekendtgørelse for kvalitetsrapporter. 

Samtidig er det den første rapport, der samtænker dagtilbud og skole i én rapport.

 

Ønsket har været at forenkle kvalitetsrapporten, at få styrket fokus på udviklingen i de politisk besluttede målspor samt styrke sammenhængen mellem dagtilbud og skole.

 

Data til kvalitetsrapporten er primært trukket fra Styrelsen for It og Læring (STIL)s datavarehus: Ledelses Informations System (LIS), samt fra Rambølls Hjernen og Hjertet.

 

Konklusionen på Kvalitetsrapporten for 2013-2014 er i hovedtræk:

 

Dagtilbud

Herning Kommunes dagtilbud arbejder generelt på et højt fagligt niveau. Dagtilbuddenes arbejde med omsorg, trivsel og inkluderende læringsmiljøer betyder, at børnenes trivsel og sundhed vurderes til at ligge højt.

Dagtilbuddene har desuden i stort omfang nået deres fastsatte mål for læreplansarbejdet med børnene og vurderer overvejende at resultaterne i høj og meget høj grad har stået mål med indsatsen.

 

Den sammenfattende helhedsvurdering baserer sig på en række resultater, der er genereret på baggrund af kommunale tal samt dagtilbuddenes arbejde med blandt andet de pædagogiske læreplaner og børnenes kompetencer i Hjernen & Hjertet. Disse data vedrører:

 • Sprogvurderinger
 • Dialogvurderinger (herunder børnenes kompetencer, trivsel og sundhed)
 • Evaluering af de pædagogiske læreplaner
 • Lege- og Læringsmiljøvurderinger
 • Skoleudsættere
 • Specialpædagogisk bistand
 • Overgang fra dagtilbud til skole

      

Folkeskole

Herning Kommunes folkeskoler løser generelt deres opgave godt. Eleverne klarer sig godt i de nationale test, de får gode karakterer ligesom de socioøkonomiske referencer er gode.

81,6 % af eleverne forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse 6 år efter de forlader folkeskolen. Folkeskolerne er 1 procentpoint fra at indfri Byrådets mål om, at mindst 96 % af eleverne er inkluderet i almenområdet. Data for trivselsmålingen indgår kun for 2014-2015, hvilket skyldes at data herfor ikke er tilgængelige i LIS før i foråret 2016.

 

Børne- og Familieudvalget har besluttet, at alle lærere i 2018 skal have undervisningskompetence i de fag de underviser i. Pt. er dette tal på 77,9 %. Der er udarbejdet en plan for, hvordan skolerne kan opnå fuld undervisningskompetence, jævnfør vej til målet: Kompetenceudvikling i forhold til kompetenceplanen.

 

Den sammenfattende helhedsvurdering baserer sig på en række resultater, der fortrinsvis er trukket fra LIS:

 • De nationale test
 • Karakterer i afgangsprøven
 • Socioøkonomiske referencer
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Sprogvurdering
 • Inklusion
 • Elevfravær
 • Trivselsmåling

 

 

Anbefalinger

 

1. Fortsat fokus på de to overordnede mål: Alle børn er en del af fællesskabet og Alle børn skal blive så dygtige, de kan.

1.1 Der sættes fokus på en fælles tilgang for dagtilbud og skole til at implementere de centralt fastsatte veje til målet, som sætter fokus på en direkte sammenhæng mellem de politiske mål, de decentrale indsatser og de decentrale kvalitetsrapporter.

1.2 Der sættes fokus på sammenhæng i resultater for dagtilbud og skole

 

2. Fokus på en sammenhængende læringsforståelse fra 0-18 år.

2.1 Der udarbejdes en sammenhængende læringsforståelse for dagtilbud og skole. Denne ligger i forlængelse af Ledelsesrejsen, der netop er udarbejdet i samarbejde med Q-udvalget.

2.2 Der udarbejdes en sammenhængende strategi for de Pædagogiske Lærings Centre i både dagtilbud og skole.

2.3 Der udvikles et vejledernetværk som dækker hele 0-18 år for udvalgte vejledergrupper:

 • Sprog og læsning
 • Matematik
 • IT og medievejledere
 • AKT-vejledere

 

3. Fokus på feedback 0-18 år

Pilotprojektet: Indhold i reformen fortsætter og tager udgangspunkt i at arbejde med forsknings- og datainformeret praksis og ledelse, og bliver koncentreret via James Nottinghams 3 feedback spørgsmål:

 1. Hvad vil jeg opnå?
 2. Hvordan klarer jeg mig indtil videre?
 3. Hvad er mine næste skridt?

 

3.1 Indhold i reformen udvides til også at omfatte dagtilbud.

 

4.Fokus på implementering af strategierne via Forandringsmodellerne

4.1 Inklusionsstrategien

4.2 It- og Medie strategien

4.3 Matematik og naturstrategien

4.4 Sprog og læsning

4.5 Herningmodel Skole

4.6 Nyt PLC

 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at Kvalitetsrapporten for Herning Kommunes dagtilbud og folkeskoler, skoleåret 2014-2015 godkendes.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Kvalitetsrapport CBL 2014 - 2015
 

139. Programoplæg for nyt daginstitutionsbyggeri - Galaxen/Brændgaardskolen

Sagsnr.: 82.06.00-P00-1-16 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Programoplæg for nyt daginstitutionsbyggeri - Galaxen/Brændgaardskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti, Sven Nørgaard, Anne Marie Muff, Pia Colstrup

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget for 2016 blev der afsat i alt 65 mio. kr. til byggeri af tre nye daginstitutioner til erstatning for Himmelblå i Vildbjerg, Klatretræet i Kibæk og Galaxen i Herning.

 

I efteråret 2015 har de involverede daginstitutioner deltaget i en pædagogisk proces med ekstern hjælp. Dette med henblik på at få den enkelte daginstitutions profil til at danne grundlag for det fremtidige byggeri. Resultatet af denne proces er indarbejdet i de respektive programoplæg.

 

Til koordinering og styring af planlægningsfasen frem til nu har været nedsat en overordnet styregruppe og en række arbejdsgrupper på tværs af forvaltningerne og de involverede daginstitutioner og skolers ledelse.

 

Indeværende sagsfremstilling vedrører helhedsplan og programoplæg for den integrerede daginstitution Galaxen i Herning.

Sagsfremstilling

Galaxen er en integreret daginstitution, som p.t. råder over fire bygninger i området Sønderager/Porsvænget i det nordvestlige Herning og har vuggestue, børnehave og en specialafdeling.

 

Galaxen er beliggende i Brændgaardskolens distrikt. Skolens elever i 0.–4. klasse er p.t. delt i to fritidsordninger henholdsvis Brændgaardskolens SFO og dels i den integrerede daginstitution Brændgaard på Brændgaardvej. Skolens SFO er p.t. i to selvstændige boliger tæt ved skolen.

 

Forvaltningens udgangspunkt har været, at få etableret nærhed mellem daginstitution og skole. Desuden har lokale- og arealoptimering været et bærende element.

 

Der har været afholdt en række møder mellem Galaxen, Brændgaardskolen, Brændgaardskolens SFO, kommunale Ejendomme og Center for Børn og Læring med henblik på udarbejdelse af helhedsplan og programoplæg.

 

Der lægges således op til:

-       Nybyggeriet til Galaxen placeres i tilknytning til Brændgaardskolen

-       Brændgaardskolens SFO rykker ind på Brændgaardskolen i henholdsvis indskolingen 0.–2. klasse og mellemtrinnet 3.–4. klasse

-       Den ene af de to nuværende boliger, hvor SFO’en p.t. har til huse, indgår sammen med nybyggeri rammen for Galaxen – den anden bolig nedrives.

-       Fritidshjemsbørnene fra daginstitutionen Brændgaard indgår fremadrettet i Brændgaardskolens SFO.

 

Overordnet helhedsplan for ovenstående vedlægges sagen som bilag.

 

Efterfølgende er udarbejdet programoplæg indeholdende den pædagogiske profil, omfang, normering, specialforudsætninger, forslag til fremadrettet styre- og arbejdsgruppe, rumprogram og økonomi.

 

Byggeriet omfatter foruden ny daginstitution også flytning af SFO ind på skolen samt etablering af indretning af multianvendelige fællesfaciliteter for såvel daginstitution, SFO og skole. Herudover indgår også indretning af krybberum på daginstitutionen Brændgaard i forbindelse med de ekstra vuggestuepladser, der vil blive flyttet fra Galaxen til Brændgaard for at lokaleoptimere.

 

Arealet af den nye daginstitution bliver på i alt 1144 m2, hvoraf 894 m2 bliver nybyggeri og 250 m2 ombygning af eksisterende arealer på Brændgaardskolen (arealoptimering).

 

Sideløbende med den skitserede proces er såvel daginstitutionens som skolens medarbejdere, bestyrelse og forældre orienteret. Udtalelser fra respektive bestyrelser vedlægges sagen som bilag.

 

Efter godkendelse af programoplæg vil udarbejdelse af byggeprogram, udbud, projektering, licitation mv. ske i henhold til Herning Kommunes Byggestyringsregler. Hovedtidsplanen er indarbejdet i programoplægget. 

Økonomi

Det samlede anlægsprojekt omfattende ny daginstitution på i alt 1144 m2 (til- og ombygning), herunder også flytning af SFO ind på skolen, indretning af multianvendelige fællesfaciliteter for såvel daginstitution, SFO og skole samt indretning af krybberum på Brændgaard til de vuggestuebørn, der flyttes fra Galaxen, forventes at andrage i alt 21,5 mio. kr.

 

Udgifterne fordeler sig med 14 mio. kr. i 2016 og 7,5 mio. kr. i 2017 og finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til tre nye daginstitutioner på henholdsvis 50 mio. kr. i 2016 og 15 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, stednr. 513099 03, Børnehaver.

 

Der vil blive aflagt særskilt anlægsregnskab for hver af de tre nye daginstitutioner, der finansieres af ovennævnte rådighedsbeløb.

 

De nuværende institutionsbygninger består af Tjaikofskisvej 1 i Herning, som er en kommunal bygning, budgetmæssigt hjemmehørende på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn. Herudover af lejede bygninger beliggende på henholdsvis Sønderagervej 36, Sønderagervej 56 og Porsvænget 6-8 i Herning.

 

Det er i sagen forudsat at de nuværende bygninger og lejemål henholdsvis sælges og opsiges, når den nye institution tages i brug. Forvaltningen søger bemyndigelse til at foretage det videre i den forbindelse.

 

Salgsprovenuet vil jfr. de økonomiske styringsprincipper tilgå rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, alternativt de likvide aktiver såfremt rammerådighedsbeløbet er disponeret på salgstidspunktet.

 

Udgifter til reetablering af de lejede bygninger ved udflytning indgår i beregningen af anlægsudgifter.

 

Der frigives værdi af lejede lokaler ved fraflytning af Sønderagervej 36, Sønderagervej 56 samt Porsvænget 6-8, som vil kunne modregnes deponeringer vedrørende andre lejemål.

 

Alle driftsudgifter overføres til den nye institution, dog med forventning om en samlet besparelse på bygningsdrift i størrelsesordenen 1,2-1,4 mio. kr. pr. år primært som følge af sparede lejeudgifter og arealoptimering.

 

Endelig opgørelse af ændrede driftsudgifter forelægges Børne- og Familieudvalget i marts 2017 sammen med licitationsresultatet for byggeriet. Budgetomplaceringer foretages ved førstkommende budgetopfølgning derefter.

 

Driftsbesparelserne realiseres fra ibrugtagningen i 2018 og vil tilgå de indarbejdede besparelsespuljer på henholdsvis Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, der jfr. Mulighedskataloget for budget 2016 skal findes ved arealoptimeringer m.v. på udvalgets område. Besparelsespuljerne på udvalgets område udgør i alt netto 1 mio. kr. i 2017, 2 mio. kr. i 2018 og 3 mio. kr. fra 2019 og frem.

 

Der forventes ikke udgifter til genhusning under byggeri og renovering. 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at

programoplægget for den integrerede daginstitution Galaxen, herunder ændringer på Brændgaardskolen samt på daginstitutionen Brændgaard, godkendes

at

der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på i alt 21,5 mio. kr. til Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, nyt stednr. "Tre nye børnehaver", nyt understed nr. "Galaxen" fordelt med 14 mio. kr. i i 2016 og 7,5 mio. kr. i 2017

at

at anlægsbevillingen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i henholdsvis 2016 og 2017 på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, stednr. 513099 03, Børnehaver

at

forvaltningen bemyndiges til at opsige/sælge de eksisterende daginstitutionsbygninger jfr. skitseret i sagen. Salgsprovenuet tilgår Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, alternativt de likvide aktiver

at

endelig opgørelse af ændringer i driftsbudgetterne på henholdsvis Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler forelægges Børne- og Familieudvalget sammen med licitationsresultatet i marts 2017. Budgetomplaceringerne foretages ved førstkommende budgetopfølgning derefter

at

alle driftsbesparelser tilgår de indarbejdede besparelsespuljer på Børne- og Familieudvalgets område som jfr. Mulighedskataloget i forbindelse med budget 2016 skal findes ved arealoptimeringer m.v.

 

 

 

Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Henrik Beyer var til stede ved sagens behandling.  

Bilag

 • Programoplæg Galaxen
 • Helhedsplan Galaxen
 • Høringssvar - Galaxen
 • Høringssvar - Brændgaardskolen
 • Høringssvar - Brændgaard
 

140. Programoplæg for nyt daginstitutionsbyggeri - Klatretræet/Kibæk Skole

Sagsnr.: 82.06.00-P00-3-16 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Programoplæg for nyt daginstitutionsbyggeri - Klatretræet/Kibæk Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti, Sven Nørgaard, Anne Marie Muff, Pia Colstrup

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget for 2016 blev der afsat i alt 65 mio. kr. til byggeri af tre nye daginstitutioner til erstatning for Himmelblå i Vildbjerg, Klatretræet i Kibæk og Galaxen i Herning.

 

I efteråret 2015 har de involverede daginstitutioner deltaget i en pædagogisk proces med ekstern hjælp. Dette med henblik på at få den enkelte daginstitutions profil til at danne grundlag for det fremtidige byggeri. Resultatet af denne proces er indarbejdet i de respektive programoplæg.

 

Til koordinering og styring af planlægningsfasen frem til nu har været nedsat en overordnet styregruppe og en række arbejdsgrupper på tværs af forvaltningerne og de involverede daginstitutioner og skolers ledelse.

 

Indeværende sagsfremstilling vedrører helhedsplan og programoplæg for Natur- og idrætsinstitutionen Klatretræet i Kibæk.

Sagsfremstilling

Natur- og idrætsinstitutionen Klatretræet er beliggende i udkanten af Kibæk By.

 

Som følge af strukturændringerne på daginstitutionsområdet i 2012, fusionerede Trætoppen beliggende på Østergade og Bulderby på Ollingvej i marts 2012 til Klatretræet.

 

Efterfølgende samledes trætoppen på Ollingvej og ejendommen på Østergade blev afhændet. Klatretræet rummer vuggestue og børnehave og er beliggende i Kibæk Skoles distrikt. Skolens elever i 0.- 4. årgang går i skolens SFO, som råder over to selvstændige bygninger placeret i umiddelbar nærhed af skolens indskoling.

 

Forvaltningens udgangspunkt har været, at få etableret nærhed mellem daginstitution og skole. Desuden har lokale- og arealoptimering været et bærende element.

 

Der har været afholdt en række møder mellem Klatretræet, Kibæk Skole, Kibæk Skole’s  SFO, kommunale Ejendomme og Center for Børn og Læring med henblik på udarbejdelse af Helhedsplan og programoplæg.

 

Der lægges således op til:

-       Klatretræet placeres i tilknytning til Kibæk Skole dels i nybyggeri og dels i tidligere SFO bygning, der ombygges. Nybyggeri, tidligere SFO og Kibæk Skole

        bygges sammen.

-       Kibæk Skoles SFO rykker ind på skolens indskolingsbygning, der indrettes hertil.

-       Den anden SFO bygning bliver fremadrettet multifunktions-værksted for såvel skole, daginstitution som SFO.

 

Overordnet helhedsplan for projektet vedlægges sagen som bilag.

 

Efterfølgende er udarbejdet programoplæg indeholdende den pædagogiske profil, omfang, normering, specialforudsætninger, forslag til fremadrettet styre- og arbejdsgruppe, rumprogram og økonomi.

 

Byggeriet omfatter foruden ny daginstitution også flytning af SFO ind på skolen samt indretning af multianvendelige fællesfaciliteter for såvel daginstitution, SFO og skole.

 

Arealet af den nye daginstitution bliver på i alt 1310 m2, hvoraf 910 m2 bliver nybyggeri og 400 m2 ombygning af eksisterende arealer på Kibæk Skole (arealoptimering).

  

En planlagt renovering af skolens ventilationsanlæg i indskolingen er sat midlertidigt i bero, og udføres i stedet samtidig med indretning af fælles skole og SFO.

 

Sideløbende med skitserede proces er såvel daginstitutionens som skolens medarbejdere, bestyrelse og forældre orienteret. Udtalelser fra respektive bestyrelser vedlægges sagen som bilag.

 

Efter godkendelse af programoplæg vil udarbejdelse af byggeprogram, udbud, projektering, licitation m.v. følge Herning Kommunes Byggestyringsregler. Hovedtidsplanen er indarbejdet i programoplægget. 

 

Økonomi

Det samlede anlægsprojekt omfattende ny daginstitution på i alt 1310 m2 (til- og ombygning), herunder også flytning af SFO ind på skolen samt indretning af multianvendelige fællesfaciliteter for såvel daginstitution, SFO og skole forventes at andrage i alt 20,5 mio. kr.

 

Udgifterne fordeler sig med 13 mio. kr. i 2016 og 7,5 mio. kr. i 2017 og finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til tre nye daginstitutioner på henholdsvis 50 mio. kr. i 2016 og 15 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, stednr. 513099 03, Børnehaver.

 

Der vil blive aflagt særskilt anlægsregnskab for hver af de tre nye daginstitutioner, der finansieres af ovennævnte rådighedsbeløb.

 

De nuværende institutionsbygninger, beliggende Ollingvej 55, Kibæk, er kommunale bygninger, budgetmæssigt hjemmehørende på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn.

 

Det er i sagen forudsat at bygninger og grund sælges, når den nye institution tages i brug. Forvaltningen søger bemyndigelse til at foretage det videre i den forbindelse. Salgsprovenuet vil jfr. de økonomiske styringsprincipper tilgå rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, alternativt de likvide aktiver såfremt rammerådighedsbeløbet er disponeret på salgstidspunktet.

Alle driftsudgifter overføres til den nye institution, dog med forventning om en samlet besparelse på bygningsdrift i størrelsesordenen 2-300.000 kr. pr. år blandt andet som følge af arealoptimering.

 

Endelig opgørelse af ændrede driftsudgifter forelægges Børne- og Familieudvalget i marts 2017 sammen med licitationsresultatet for byggeriet. Budgetomplaceringer foretages ved førstkommende budgetopfølgning derefter.

 

Driftsbesparelserne realiseres fra ibrugtagningen i 2018 og vil tilgå de indarbejdede besparelsespuljer på henholdsvis Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, der jfr. Mulighedskataloget for budget 2016 skal findes ved arealoptimeringer m.v. på udvalgets område. Besparelsespuljerne på udvalgets område udgør i alt netto 1 mio. kr. i 2017, 2 mio. kr. i 2018 og 3 mio. kr. fra 2019 og frem.

 

Der forventes ikke udgifter til genhusning under byggeri og renovering. 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at

programoplægget for Natur- og idrætsinstitutionen Klatretræet i Kibæk, herunder ændringer på Kibæk Skole, godkendes

at

der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på i alt 20,5 mio. kr. til Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, nyt stednr. "Tre nye børnehaver", nyt understed nr. "Klatretræet" fordelt med 13 mio. kr. i 2016 og 7,5 mio. kr. i 2017

at

at anlægsbevillingen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i henholdsvis 2016 og 2017 på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, stednr. 513099 03, Børnehaver

at

forvaltningen bemyndiges til at sælge de nuværende daginstitutionsbygninger beliggende Ollingvej 55 i Kibæk. Salgsprovenuet tilgår Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, alternativt de likvide aktiver

at

endelig opgørelse af ændringer i driftsbudgetterne på henholdsvis Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn samt Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler forelægges Børne- og Familieudvalget sammen med licitationsresultatet i marts 2017.

at

Budgetomplaceringerne foretages ved førstkommende budgetopfølgning derefter

at

alle driftsbesparelser tilgår de indarbejdede besparelsespuljer på Børne- og Familieudvalgets område som jfr. Mulighedskataloget i forbindelse med budget 2016 skal findes ved arealoptimeringer m.v.

 

 

 

Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Henrik Beyer var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 • Programoplæg Klatretræet
 • Helhedsplan Kibæk Skole og Daginstitution_04.02.2016
 • Høringssvar - Kibæk Skole
 • Høringssvar - Kibæk Skole I
 • Fra Klatretræet
 

141. Programoplæg for nyt daginstitutionsbyggeri - Himmelblå/Vildbjerg Skole

Sagsnr.: 82.06.00-P00-2-16 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Programoplæg for nyt daginstitutionsbyggeri - Himmelblå/Vildbjerg Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti, Sven Nørgaard, Anne Marie Muff, Pia Colstrup, Hanne Østergaard Rasmussen, Steen Dahl

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget for 2016 blev der afsat i alt 65 mio. kr. til byggeri af tre nye daginstitutioner til erstatning for Himmelblå i Vildbjerg, Klatretræet i Kibæk og Galaxen i Herning.

 

I efteråret 2015 har de involverede daginstitutioner deltaget i en pædagogisk proces med ekstern hjælp. Dette med henblik på at få den enkelte daginstitutions profil til at danne grundlag for det fremtidige byggeri. Resultatet af denne proces er indarbejdet i de respektive programoplæg.

 

Til koordinering og styring af planlægningsfasen frem til nu har været nedsat en overordnet styregruppe og en række arbejdsgrupper på tværs af forvaltningerne og de involverede daginstitutioner og skolers ledelse.

 

Indeværende sagsfremstilling vedrører helhedsplan og programoplæg for den selvejende daginstitution Himmelblå i Vildbjerg.

Sagsfremstilling

Børnehuset Himmelblå er beliggende i Vildbjerg med afdelinger på Lille Pugdalvej og Nylandsvej. Som følge af strukturændringerne på daginstitutionsområdet i 2012, fusionerede Børnehaven Tusindfryd, Lille Pugdalvej og Hjørnegaarden, Nylandsvej.

 

Himmelblå er beliggende i Vildbjerg Skoles distrikt. Skolens elever i 0. – 4. årgang går i skolens SFO. SFO’en råder over en selvstændig fløj, der er en del af skolens indskolingshus.

 

Forvaltningens udgangspunkt har været at få etableret nærhed mellem daginstitution og skole. Desuden har lokale- og arealoptimering været et bærende element.

 

Der har været afholdt en række møder mellem Himmelblå, Vildbjerg Skole, Vildbjerg Skole’s  SFO, Kommunale Ejendomme og Center for Børn og Læring med henblik på udarbejdelse af helhedsplan og programoplæg.

 

Der lægges således op til:

-       Himmelblå placeres i tilknytning til Vildbjerg Skole dels i nybyggeri og dels i den tidligere SFO-fløj, der ombygges. Nybyggeriet placeres i forlængelse af
        nuværende SFO-område.

-       Vildbjerg Skoles SFO rykker ind på skolens indskolingsbygning, der indrettes hertil.

 

Overordnet helhedsplan vedlægges sagen som bilag.

 

Efterfølgende er udarbejdet programoplæg indeholdende den pædagogiske profil, omfang, normering, specialforudsætninger, forslag til fremadrettet styre- og arbejdsgruppe, rumprogram og økonomi. Hovedtidsplanen er indarbejdet i programoplægget.

 

Byggeriet omfatter foruden ny daginstitution også flytning af SFO´en ind på skolens areal samt indretning af multianvendelige fællesfaciliteter for såvel daginstitution, SFO og skole.

 

Arealet af den nye daginstitution bliver på i alt 1510 m2, hvoraf 810 m2 bliver nybyggeri og 700 m2 ombygning af eksisterende arealer på Vildbjerg Skole (arealoptimering).

 

Sideløbende med den skitserede proces er såvel daginstitutionens som skolens medarbejdere, bestyrelse og forældre orienteret. Udtalelser fra respektive bestyrelser vedlægges sagen som bilag.

 

Særlige forhold som følge af OPP-konstruktion:

Vildbjerg Skole er en OPP-skole, hvorfor projektet er sammensat inden for de rammer, kontrakten med OPP Vildbjerg Skole A/S giver mulighed for.

 

Byggeri og ombygning udføres således efter samme princip og i samme standard som Vildbjerg Skole.

 

Der er i 2005 indgået en Offentlig-Privat Partnerskabskontrakt med OPP Vildbjerg Skole A/S (OPP-selskabet) om etablering og drift af Vildbjerg Skole i 30 år. Formålet med aftalen er, at skolen projekteres og udføres med henblik på at optimere driften og projektets totaløkonomi over aftaleperioden.

 

Herning Kommune betaler løbende OPP-selskabet for den samlede brug af skolen, herunder ind- og udvendigt vedligehold, rengøring, forbrugsudgifter, drift af udearealer, afskrivning, forrentning mv.

 

Når aftalen udløber i 2036 har Herning Kommune en ret, men ikke en pligt til at overtage skole og grund. Ved indgåelse af aftalen er parterne enige om, at værdien af skolen forventes at udgøre 10 mio. kr. efter 30 år. Værdien er baseret på en mæglervurdering. Som følge af usikkerhed ved værdiansættelsen efter 30 år, er det aftalt, at der på dette tidspunkt indhentes en fornyet vurdering af ejendommen. Denne vurdering, dog minimum 5 mio. kr. og maksimalt 20 mio. kr., udgør Herning Kommunes betaling for skolen, såfremt køberetten udnyttes.

 

Der skal i denne forbindelse udarbejdes en tillægsaftale til den nuværende kontrakt, både hvad angår byggeri og drift, hvilket vil ske med ekstern juridisk bistand.

 

Kontrakten forventes at foreligge til politisk godkendelse i september/oktober 2016.

 

OPP-konstruktionen betyder i forhold til byggeriet, at sagen efter Byrådets godkendelse af programoplægget overgår til OPP-selskabet, som er bygherre.Den videre proces for byggeriet afviger således fra byggestyringsreglerne.

  

Økonomi

Herning Kommune betaler 19,850 mio. kr. excl. moms til OPP-selskabet i 2016/2017 for en 20-årig brugsret til de om- og tilbyggede lokaler til Himmelblå på Vildbjerg Skole (anlægsudgift). Perioden tilpasses den eksisterende aftale, således at udløb sker samtidigt.

 

Hertil kommer øvrige anlægsudgifter på 3,150 mio. kr. til eksterne rådgivere, løst inventar, flytteomkostninger m.v., som afholdes af Herning Kommune. Anlægsudgifterne er specificeret nærmere i programoplægget.

 

Den samlede anlægsudgift på 23 mio. kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, stednr. 513099 03, Børnehaver i 2016. På stednummeret er afsat henholdsvis 50 mio. kr. i 2016 samt 15 mio. kr. i 2017 til tre nye børnehaver i Kibæk, Vildbjerg og Herning.

 

Der vil blive aflagt særskilt anlægsregnskab for hver af de tre nye daginstitutioner, der finansieres af ovennævnte rådighedsbeløb.

 

De nuværende institutionsbygninger består af Nylandsvej 11 i Vildbjerg, som er en kommunal bygning, budgetmæssigt hjemmehørende på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, samt Lille Pugdalsvej 1 i Vildbjerg, som er en kommunal bygning, budgetmæssigt hjemmehørende på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme. For sidstnævnte foreligger en intern lejekontrakt med en nettoindtægt på 0,183 mio. kr. på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme. (2016-pl).

 

Det er i sagen forudsat at begge de nuværende bygninger sælges, når den nye institution tages i brug. Herunder at den interne lejekontrakt opsiges og at budgettet på Servicemråde 03 Kommunale Ejendomme nulstilles. Forvaltningen søger bemyndigelse til at foretage det videre i den forbindelse.

 

Salgsprovenuet for begge ejendomme vil jfr. de økonomiske styringsprincipper tilgå rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, alternativt de likvide aktiver såfremt rammerådighedsbeløbet er disponeret på salgstidspunktet.

 
Alle driftsudgifter til den nye institution som OPP-konstruktion, herunder nulstilling af nettoindtægtsbudget på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme vedrørende Lille Pugdalsvej 1, vil kunne dækkes af de nuværende driftsbudgetter til Himmelblå og besparelsen på driftsudgifterne til Vildbjerg Skole som følge af arealoptimering.

 

Endelig opgørelse af de ændrede driftsudgifter på henholdsvis Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler samt Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme forelægges Børne- og Familieudvalget i marts 2017 samtidig med godkendelsen af det endelige projekt. Budgetomplaceringerne foretages ved førstkommende budgetopfølgning derefter. 

 

Der forventes ikke udgifter til genhusning under byggeri og renovering.

 

Supplerende kan oplyses, at OPP-selskabet har tilbudt at finansiere anlægsudgiften mod betaling af en løbende ydelse i 20 år med henholdsvis en fast eller variabel forrentning. De tilbudte finansieringsforslag vurderes ikke at være økonomisk fordelagtige for Herning Kommune, henset til forrentning af investeringen samt indeksering af de årlige betalinger. Herning Kommune skal desuden deponere for værdien af byggeriet på 19,850 mio. kr., såfremt OPP-selskabet finansierer projektet.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at programoplægget for Børnehuset Himmelblå, herunder ændringer på Vildbjerg Skole godkendes,

 

at der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på i alt 23 mio. kr. til Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, nyt stednr. "Tre nye børnehaver", nyt understed nr. "Himmelblå "i 2016,

 

at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, stednr. 513099 03, Børnehaver,

 

at forvaltningen bemyndiges til at iværksætte salg af de nuværende daginstitutionsbygninger beliggende henholdsvis Lille Pugdalsvej 1 og Nylandsvej 11 i Vildbjerg, når den nye institution tages i brug. Salgsprovenuet tilgår Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, alternativt de likvide aktiver,

 

at endelig opgørelse af ændringer i driftsbudgetterne på henholdsvis Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler samt Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme forelægges Børne- og Familieudvalget sammen med godkendelsen af det endelige projekt i marts 2017. Budgetomplaceringerne foretages ved førstkommende budgetopfølgning derefter.

 

Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Henrik Beyer var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 • Programoplæg Himmelblå
 • Helhedsplan Himmelblå - 29.01.2016
 • Høringssvar - Himmelblå
 • Fra Vildbjerg Skole
 

142. Anlægsbevilling - Følgeudgifter til motorvejen mellem Herning og Holstebro

Sagsnr.: 05.01.11-P19-1-09 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Anlægsbevilling - Følgeudgifter til motorvejen mellem Herning og Holstebro

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling på 558.000 kr. til følgeudgifter i forbindelse med anlæg af motorvejen mellem Herning og Holstebro.

Sagsfremstilling

Følgeudgifterne omfatter etablering af en jordvold langs motorvejen ved Snejbjerg, samt asfaltering af en grusvej på Ørnhovedvej mellem 2 asfaltstrækninger.

 

Jordvolden anlægges med en højde på 3 meter og vil derved skabe en visuel og støjdæmpende afskærmning til motorvejen.

 

Ørnhovedvej bliver ført over motorvejen, og Lundagervej, der bliver afbrudt af motorvejen, bliver tilkoblet Ørnhovedvej på vestsiden af motorvejen. Denne tilslutning bliver asfalteret af Vejdirektoratet, men der bliver så et mindre kommunalt vejstykke af Ørnhovedvej, som ønskes asfalteret, da der ellers vil opstå en grusvej mellem 2 asfaltstrækninger.

Økonomi

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten på 558.000 kr. i 2016 på Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 223054.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 558.000 kr. i 2016 til Serviceområde 09 Trafik, sted nr. 223054 motorvej Herning - Holstebro, følgeudgifter,

 

at udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 558.000 kr. i 2016 på Serviceområde 09 Trafik, samme sted nr.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

143. Frigivelse af anlægsbevilling til ventilation på Tre Birke

Sagsnr.: 82.07.00-P00-7-14 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Frigivelse af anlægsbevilling til ventilation på Tre Birke

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anmodning om frigivelse af anlægsudgiftsbevilling på 2,029 mio. kr. i 2016 til udskiftning af ventilationsanlæg på det beskyttede værksted Tre Birke, Dueoddevej 9, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling.

 

Sagsfremstilling

På det beskyttede værksted Tre Birke er der konstateret problemer med indeklimaet i værksteds- og kontorbygningerne.

 

Målinger har vist, at der på nogle tidspunkter af dagen er et for højt Co2 niveau i indeluften, dvs. over 1000 ppm, som Arbejdstilsynet har sat som grænseværdi for Co2-indhold i luften.

 

I investeringsoversigten for 2016 er der afsat 2,029 mio. kr. til et nyt ventilationsanlæg i værksteds- og kontorbygningerne. Ventilationsanlægget kan afhjælpe problemet.

 

Der er tale om den billigst mulige løsning, som kan leve op til gældende regler og dermed også Arbejdstilsynets krav.

 

Anlægsbevillingen søges frigivet, idet arbejdet ønskes påbegyndt snarest muligt. 

Økonomi

Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2,029 mio.