Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

109. Endelig vedtagelse af lokalplan for Engholm Søpark syd

Sagsnr.: 01.02.05-P16-16-15 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Engholm Søpark syd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan 12.B7.3 for Engholm Søpark syd har været i offentlig høring fra den 17. december 2015 til den 10. februar 2016. Der er indkommet én bemærkning omkring vendeplads til lokalplanforslaget i den offentlige høring. Forvaltningen vurderer, at bemærkningen ikke bør give anledning til ændringer af lokalplanen ved den endelige vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 12.B7.3 giver mulighed for at udstykke 28 grunde til enfamiliehuse. Udstykningen er den sydligste del af Engholm Søpark i det nordøstlige Herning. I løbet af de senere år er der i den øvrige del af Engholm Søpark bygget en dagligvarebutik, rækkehuse samt enfamiliehuse, udgravet en mindre sø og opført et kontordomicil.

 

 

Luftfoto med lokalplangrænse (stiplet linje) og udstykningsplan

 

I den offentlige høring af lokalplanforslaget er der indkommet en bemærkning fra Midt- og Vestjyllands politi. Bemærkningen er vedhæftet som bilag. Politiet bemærker, at der på kortbilag 2 ikke er indtegnet en vendeplads på den sydligste boligvej E - F.

 

Herning Kommunes vejafdeling har vurderet, at boligvejen E - F er så kort, at der ikke er behov for at stille krav om en vendeplads. Derfor er der hverken i lokalplanens bestemmelser eller på kortbilag 2 stillet krav om en vendeplads. Bygherre kan vælge at anlægge en vendeplads som vist på lokalplanens illustrationsplan (side 12), hvis der er ønske om det.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller:

at lokalplan 12.B7.3 vedtages endeligt uden ændringer.
Byplanudvalget indstiller:

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Bemærkning fra Midt- og Vestjyllands politi