Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

101. Restancestatistik

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1824-10 Sagsbehandler: Thomas Herskind  

Restancestatistik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Direktionens Stab fremlægger restancestatistik.

Sagsfremstilling

Direktionens Stab fremlægger restancestatistik. Statistikken viser udviklingen i den kommunale restancer belyst fra forskellige vinkler. Herudover er der en redegørelse for hvilke nye initiativer, der er taget som følge af suspensionen af statens inddrivelsessystem EFI siden september 2015.Her præsenteres udviklingen og initiativerne. For yderligere henvises til bilag.

 

Udviklingen

Den samlede restance ligger på et niveau på ca. 50 mio. kr. Som det fremgår af oversigten nedenfor har der været et fald fra 2013 til 2014 og herefter stabilitet frem mod 31.12.2015. Udviklingen dækker over forskellige træk afhængig af type, jvf. nedenfor, hvor restancerne er fordelt på typer.

 

Type

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

Ejendomsskat

3.589

3.553

4.737

Forældrebetaling

2.856

4.040

3.831

Kontanthjælp

15.505

16.564

15.674

Husleje

997

1.579

935

Boligstøtte

4.830

4.084

3.586

Boliglån

7.286

7.589

7.923

RDB - Teknik og Miljø

1.804

1.568

1.876

RDB - Børn og Kultur

319

664

562

RDB - Socialforvaltningen

2.376

2.550

2.565

By, Erhverv og Kultur

80

100

250

RDB - OPB

1.300

998

959

Billån

1.099

1.554

2.499

Mellemkommunal Ref. (AS 2007)

7365

1663

1354

Madservice

179

414

482

CEB

223

286

395

Fleksydelse

0

2

0

RDB - Handicapafdelingen

99

122

104

Omkostninger*

539

507

442

Forbrugsafgifter

166

152

144

Total

50.610

47.990

48.320

*Gebyr og renter

 

Ud over opdeling i restancetype er det også interessant og nuancerende at se restancen opdelt i alder for hermed at få et indblik i det man kan kalde omsætningshastigheden.

 

Nedenstående graf viser udviklingen i Herning Kommunes restancer fra 01.01.2013 til 31.12.2015 fordelt på alder. Der er en tendens til at en stor andel af vores restancer tilbagebetales over 2 – 3 år. Hvorefter inddrivelsen / ”kursværdien” af gælden er stagnerende. Dette kan eks. Illustreres ved 2013-tilfældet. Pr. 31.12.2013 udgjorde ”2013” ca. 23 mio. kr. af den samlede restance. Pr. 31.12.2014 var tallet godt 10 mio. Kr. mens det pr. 31.12.2015 var faldet til knap 6 mio. kr.

 

 

 

Udvikling i inddrivelse og modregning

Nedenfor ses en oversigt over udviklingen i indbetalinger fra SKAT. Hermed er der en pejling på nedlukningen af EFI's betydning for på likviditeten i Herning Kommune. Tidligere modtog vi ca. 11 – 12 mio. kr. i indbetalinger fra SKAT vedr. inddrivelse samt modregning i overskydende skat og børn og ungeydelsen siden EFI nedlukning i september 2015 modtager vi så godt som ingen penge. Pr. den 01.03.2016 har vi modtaget i alt 95.000 kr. Jf. udmeldingerne fra SKAT skal vi ikke forvente at modtage indbetalinger fra inddrivelse i 2016, ligesom det fortsat er tvivlsomt om vi vil modtage penge fra modregning. Inddrivelsesindsatsen er således stærkt reduceret, og det forventes at være situationen, indtil en midlertidig systemløsning er på plads - en midlertidig løsning, der først forventes klar i 2019.

 

Indbetalinger fra SKAT vedr. inddrivelse samt modregning i overskydende skat og børn og ungeydelsen

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2015

01.03.2016

11.810

11.550

10.217

95

 

Nye initiativer

Opkrævningsarbejdet i Regnskabsservice foregår med henblik på at sikre effektiv opkrævning. Det indebærer fokus på at udnytte de tekniske muligheder i Opus Debitor og EFI. Nedenfor er oplistet eksempler på en række supplerende initiativer, der er sat i værk i relation til den særlige situation med nedlukning af automatisk inddrivelse og modregning. Regnskabsservice er i løbende dialog med andre kommuner omkring initiativer, bl.a. 6-by kommuner – KMD’s fokus gruppe kunder på OPUS Debitor mv.   Initiativerne tager som Skatteministeriet anbefaler primært udgangspunkt i nye restancer.

 

  • Udviklingen i restancer over kr. 25.000 overvåges mere intenst. Restancen modregnes hvis muligt i regninger til Herning Kommune. Forud for modretningen fremendes en skriftlig orientering. Alle større restanter kontaktes personligt pr. telefon eller skriftlig. 
  • Der indgås (også) betalingsaftaler vedr. daginstitution og ejendomsskat ligesom længden af betalingsaftaler efter individuelle vurderinger kan overstige 6 måneder.
  • I april og juni måned vil vi løbende udsende restanceopgørelser til alle restanter. Restanceopgørelsen vedhæftes et girokort som de opfordres til at benytte til indfrielse af deres gæld.
  • Gennemgang af ejendomsskatterestancer. Alle restanter som ikke har betalt 1. rate 2016 kontaktes så vidt muligt personligt via telefon og eller brev, med henblik på at opfordre dem til at betale .
  • I forbindelse med udbetalingen af Børn og Ungeydelsen i oktober og januar md. er der foretaget en manuel vurdering af nye restancer og der er sendt nye girokort og personlige brev til restanter. Vi vil fortætte med denne praksis i forhold til fripladsreguleringer indtil der igen kan ske automatisk modregning via SKAT i Børn og Ungeydelsen. Pr. 1 april sender vi manuelt alle restancer vedr. Daginstitution fra og med 1. januar 2016 til modregning hos UDK.
  • Husleje. Alle rykkerskrivelser gennemgås manuelt inden oversendelse til Advokat. Herudover sendes et brev til vores lejere inden oversendelsen til Advokat. Udover at restancen er faldende har det også nedsat udgifterne til advokatbistand.
  • Boliglån. Siden september 2015 sendes alle restancer på krav som boligkontoret har fastsat til afdrag sendes manuelt til modregning i boligstøtten hos UDK.
  • Dialoger og opfølgning via fagforvaltningerne. Den løbende dialog med fagforvaltningerne, fortsætter og der vil være ekstra fokus på hvilke indsatser vi selv kan gøre for at minimere restancerne. Vi kan bl.a. på baggrund af restancelister yde vores borgere støtte og vejledning til betaling af regninger.  Ligesom vi pt. undersøger mulighederne for at sende enkelte restancer til modregning i pensionsudbetalingen hos UDK. Dette kræver bl.a. fuldmagter fra vores borgere
  • Borgerne kan få et styrket overblik gennem ”Mit betalingsoverblik”, som bliver tilgængelig på borger.dk inden udgangen af maj 2016.

 

Opkrævningsindsatsen er således intensiveret siden suspensionen og ressourcer er omprioriteret til opkrævningsarbejdet. Som bilaget viser er det vanskeligt på nuværende tidspunkt konkret at opgøre effekten, idet der er indikationer på, at det er hjælpsomt. Det er samtidig en generel erfaring, at krav, der udvikler sig til en egentlig restance under inddrivelse, er vanskeligere at få dækket, så det er under alle omstændigheder en fordel med en effektiv og aktiv opkrævningsindsats.

 

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at restancestatistikken tages til orientering.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Restancestatistikken er taget til orientering.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker en supplerende sag med oplysninger om eventuelle uudnyttede potentialer samt en tættere gennemgang af de enkelte gældsposter.  

Bilag

  • Restancestatistik, Bilag