Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

139. Programoplæg for nyt daginstitutionsbyggeri - Galaxen/Brændgaardskolen

Sagsnr.: 82.06.00-P00-1-16 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Programoplæg for nyt daginstitutionsbyggeri - Galaxen/Brændgaardskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Elgetti, Sven Nørgaard, Anne Marie Muff, Pia Colstrup

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget for 2016 blev der afsat i alt 65 mio. kr. til byggeri af tre nye daginstitutioner til erstatning for Himmelblå i Vildbjerg, Klatretræet i Kibæk og Galaxen i Herning.

 

I efteråret 2015 har de involverede daginstitutioner deltaget i en pædagogisk proces med ekstern hjælp. Dette med henblik på at få den enkelte daginstitutions profil til at danne grundlag for det fremtidige byggeri. Resultatet af denne proces er indarbejdet i de respektive programoplæg.

 

Til koordinering og styring af planlægningsfasen frem til nu har været nedsat en overordnet styregruppe og en række arbejdsgrupper på tværs af forvaltningerne og de involverede daginstitutioner og skolers ledelse.

 

Indeværende sagsfremstilling vedrører helhedsplan og programoplæg for den integrerede daginstitution Galaxen i Herning.

Sagsfremstilling

Galaxen er en integreret daginstitution, som p.t. råder over fire bygninger i området Sønderager/Porsvænget i det nordvestlige Herning og har vuggestue, børnehave og en specialafdeling.

 

Galaxen er beliggende i Brændgaardskolens distrikt. Skolens elever i 0.–4. klasse er p.t. delt i to fritidsordninger henholdsvis Brændgaardskolens SFO og dels i den integrerede daginstitution Brændgaard på Brændgaardvej. Skolens SFO er p.t. i to selvstændige boliger tæt ved skolen.

 

Forvaltningens udgangspunkt har været, at få etableret nærhed mellem daginstitution og skole. Desuden har lokale- og arealoptimering været et bærende element.

 

Der har været afholdt en række møder mellem Galaxen, Brændgaardskolen, Brændgaardskolens SFO, kommunale Ejendomme og Center for Børn og Læring med henblik på udarbejdelse af helhedsplan og programoplæg.

 

Der lægges således op til:

-       Nybyggeriet til Galaxen placeres i tilknytning til Brændgaardskolen

-       Brændgaardskolens SFO rykker ind på Brændgaardskolen i henholdsvis indskolingen 0.–2. klasse og mellemtrinnet 3.–4. klasse

-       Den ene af de to nuværende boliger, hvor SFO’en p.t. har til huse, indgår sammen med nybyggeri rammen for Galaxen – den anden bolig nedrives.

-       Fritidshjemsbørnene fra daginstitutionen Brændgaard indgår fremadrettet i Brændgaardskolens SFO.

 

Overordnet helhedsplan for ovenstående vedlægges sagen som bilag.

 

Efterfølgende er udarbejdet programoplæg indeholdende den pædagogiske profil, omfang, normering, specialforudsætninger, forslag til fremadrettet styre- og arbejdsgruppe, rumprogram og økonomi.

 

Byggeriet omfatter foruden ny daginstitution også flytning af SFO ind på skolen samt etablering af indretning af multianvendelige fællesfaciliteter for såvel daginstitution, SFO og skole. Herudover indgår også indretning af krybberum på daginstitutionen Brændgaard i forbindelse med de ekstra vuggestuepladser, der vil blive flyttet fra Galaxen til Brændgaard for at lokaleoptimere.

 

Arealet af den nye daginstitution bliver på i alt 1144 m2, hvoraf 894 m2 bliver nybyggeri og 250 m2 ombygning af eksisterende arealer på Brændgaardskolen (arealoptimering).

 

Sideløbende med den skitserede proces er såvel daginstitutionens som skolens medarbejdere, bestyrelse og forældre orienteret. Udtalelser fra respektive bestyrelser vedlægges sagen som bilag.

 

Efter godkendelse af programoplæg vil udarbejdelse af byggeprogram, udbud, projektering, licitation mv. ske i henhold til Herning Kommunes Byggestyringsregler. Hovedtidsplanen er indarbejdet i programoplægget. 

Økonomi

Det samlede anlægsprojekt omfattende ny daginstitution på i alt 1144 m2 (til- og ombygning), herunder også flytning af SFO ind på skolen, indretning af multianvendelige fællesfaciliteter for såvel daginstitution, SFO og skole samt indretning af krybberum på Brændgaard til de vuggestuebørn, der flyttes fra Galaxen, forventes at andrage i alt 21,5 mio. kr.

 

Udgifterne fordeler sig med 14 mio. kr. i 2016 og 7,5 mio. kr. i 2017 og finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til tre nye daginstitutioner på henholdsvis 50 mio. kr. i 2016 og 15 mio. kr. i 2017 på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, stednr. 513099 03, Børnehaver.

 

Der vil blive aflagt særskilt anlægsregnskab for hver af de tre nye daginstitutioner, der finansieres af ovennævnte rådighedsbeløb.

 

De nuværende institutionsbygninger består af Tjaikofskisvej 1 i Herning, som er en kommunal bygning, budgetmæssigt hjemmehørende på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn. Herudover af lejede bygninger beliggende på henholdsvis Sønderagervej 36, Sønderagervej 56 og Porsvænget 6-8 i Herning.

 

Det er i sagen forudsat at de nuværende bygninger og lejemål henholdsvis sælges og opsiges, når den nye institution tages i brug. Forvaltningen søger bemyndigelse til at foretage det videre i den forbindelse.

 

Salgsprovenuet vil jfr. de økonomiske styringsprincipper tilgå rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, alternativt de likvide aktiver såfremt rammerådighedsbeløbet er disponeret på salgstidspunktet.

 

Udgifter til reetablering af de lejede bygninger ved udflytning indgår i beregningen af anlægsudgifter.

 

Der frigives værdi af lejede lokaler ved fraflytning af Sønderagervej 36, Sønderagervej 56 samt Porsvænget 6-8, som vil kunne modregnes deponeringer vedrørende andre lejemål.

 

Alle driftsudgifter overføres til den nye institution, dog med forventning om en samlet besparelse på bygningsdrift i størrelsesordenen 1,2-1,4 mio. kr. pr. år primært som følge af sparede lejeudgifter og arealoptimering.

 

Endelig opgørelse af ændrede driftsudgifter forelægges Børne- og Familieudvalget i marts 2017 sammen med licitationsresultatet for byggeriet. Budgetomplaceringer foretages ved førstkommende budgetopfølgning derefter.

 

Driftsbesparelserne realiseres fra ibrugtagningen i 2018 og vil tilgå de indarbejdede besparelsespuljer på henholdsvis Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler, der jfr. Mulighedskataloget for budget 2016 skal findes ved arealoptimeringer m.v. på udvalgets område. Besparelsespuljerne på udvalgets område udgør i alt netto 1 mio. kr. i 2017, 2 mio. kr. i 2018 og 3 mio. kr. fra 2019 og frem.

 

Der forventes ikke udgifter til genhusning under byggeri og renovering. 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at

programoplægget for den integrerede daginstitution Galaxen, herunder ændringer på Brændgaardskolen samt på daginstitutionen Brændgaard, godkendes

at

der meddeles anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på i alt 21,5 mio. kr. til Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, nyt stednr. "Tre nye børnehaver", nyt understed nr. "Galaxen" fordelt med 14 mio. kr. i i 2016 og 7,5 mio. kr. i 2017

at

at anlægsbevillingen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i henholdsvis 2016 og 2017 på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, stednr. 513099 03, Børnehaver

at

forvaltningen bemyndiges til at opsige/sælge de eksisterende daginstitutionsbygninger jfr. skitseret i sagen. Salgsprovenuet tilgår Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, alternativt de likvide aktiver

at

endelig opgørelse af ændringer i driftsbudgetterne på henholdsvis Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler forelægges Børne- og Familieudvalget sammen med licitationsresultatet i marts 2017. Budgetomplaceringerne foretages ved førstkommende budgetopfølgning derefter

at

alle driftsbesparelser tilgår de indarbejdede besparelsespuljer på Børne- og Familieudvalgets område som jfr. Mulighedskataloget i forbindelse med budget 2016 skal findes ved arealoptimeringer m.v.

 

 

 

Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Henrik Beyer var til stede ved sagens behandling.  

Bilag

  • Programoplæg Galaxen
  • Helhedsplan Galaxen
  • Høringssvar - Galaxen
  • Høringssvar - Brændgaardskolen
  • Høringssvar - Brændgaard