Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

121. Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan for et boligområde ved Trøstrupsgade i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-1-16 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan for et boligområde ved Trøstrupsgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Den 26. oktober 2015 under punkt nr. 141 principgodkendte Byplanudvalget, at der bliver udarbejdet et kommuneplantillæg og en lokalplan for et boligområde til tæt-lav og etageboliger på den sydlige del af Museumsgrunden i Herning.

Der er på den baggrund udarbejdet forslag til lokalplan 14.B14.1 for boligområde ved Trøstrupsgade i Herning. 

Sagsfremstilling

Ortofoto med lokalplanafgrænsning

 

Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Herning og en del af området lige syd for Frilandsmuseet. Mod øst og vest afgrænses området af boligbebyggelse, mod syd af Trøstrupsgade. Lokalplanområdet udgør et samlet areal på ca. 5.400 m2 og ligger i byzone.

Lokalplanen skal sikre, at der skabes et spændende og attraktivt boligmiljø i den sydlige del af Herning samtidig med at der tages særlige hensyn til håndtering af overfaldevand i forbindelse med klimatilpasning, sikker trafikafvikling og skabes gode opholdsarealer.

 

Lokalplanområdet kan bebygges med henholdsvis tæt-lav boligbyggeri, hvor der kan opføres 7 boliger i maksimalt 2 etager samt to etageblokke i henholdsvis 2 og 3 etager med lejligheder i varierende størrelse.

Rammeområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der kan planlægges for bl.a. boliger, hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. Lokalplanen indeholder bestemmelser om at veje- og parkeringsarealer skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 62 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024.

 

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 14.B14.1 for boligområde ved Trøstrupsgade i Herning foreløbigt vedtages, incl. stiforbindelse jf. bilag. 
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Forslag til lokalplan nr. 14.B14.1