Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

131. Ophævelse af lokalplan for et regionalt erhvervsområde ved Kronborgvej nord for Aulum

Sagsnr.: 01.02.05-P16-27-15 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Ophævelse af lokalplan for et regionalt erhvervsområde ved Kronborgvej nord for Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 23. november 2015, punkt 159, principgodkendt at der igangsættes planlægning, der skal give mulighed for at anvende matr. nr. 2ab og 2 ac, Lergrav Hgd Aulum til råstofindvinding.

 

Dette er ensbetydende med, at området ikke længere kan anvendes til virksomheder i klasse 5-7. Planlægningsmæssigt kan dette betyde, at det kan blive nødvendigt, at der udlægges nye arealer i Herning Kommune til virksomheder i klasse 7.

 

For at der kan graves grus i det ønskede område, skal kommuneplanens rammeområde 09.E1 ændres, således at arealerne ikke længere er omfattet af kommuneplanrammen, og at lokalplan 5.06 skal aflyses samt at arealerne skal tilbageføres til landszone.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen aflyses og arealerne tilbageføres til landzone.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har fået en henvendelse fra NCC Roads A/S som ejer matr. nr. 2ab og 2 ac, Lergrav Hgd Aulum. NCC Roads A/S ønsker at anvende arealerne til råstofgravning.

 

Arealerne er omfattet af bestemmelserne i lokalplan 5.06 for et regionalt erhvervsområde ved Kronborgvej til virksomheder med særlige beliggenhedskrav (afstand til boliger) og/eller stort transportbehov (miljøklasse 5-7).

 

I Herning Kommune er det begrænset hvor mange områder hvori der er mulighed for etablering af virksomheder i miljøklasse 7. Udtages dette område, kan det medføre at der skal udlægges nye arealer til virksomheder i klasse 7.  

 

 

Af lokalplanens § 1.02 fremgår at lokalplanens formål er:

”at fastlægge områdets anvendelse til virksomheder med særlige beliggenhedskrav”

 

Den ønskede anvendelse til råstofgravning og efterfølgende genetablering af området til natur, kræver at lokalplanen aflyses og arealerne tilbageføres til landzone. Råstofgravning kan realiseres uden en lokalplan.

 

Lokalplanen omfatter foruden de omtalte arealer, en del af matr. nr.  2b og en lille del af matr. nr. 2o Lergrav Hgd Aulum.  Det er vurderet at lokalplanen skal aflyses i sin helhed, da det planlægningsmæssigt ikke er hensigtsmæssigt at en lille del af området bibeholdes.

 

Ved ophævelse af lokalplanen benyttes planlovens § 33 stk. 1, hvor lokalplaner for arealer, der tilbageføres til landzone, når en planlægning for området ikke længere findes nødvendig.

 

Beslutningen om tilbageførsel skal i høring i minimum 8 uger hos berørte parter før endelige vedtagelse.  

 

Økonomiske konsekvenser ved tilbageførsel:

Reglerne om erstatning i forbindelse med tilbageførsel af arealer til landzone er fastsat i planlovens § 46.

 

Herefter er der adgang til at fremsætte krav om erstatning for faktisk afholdte udgifter med henblik på ejendommens udnyttelse i byzone. Reglen begrænser erstatningskravet til positive udgifter, der er afholdt som følge af ejendommens placering i byzone. En eventuel mistet spekulationsgevinst kan ikke kræves erstattet efter bestemmelsen.

 

Krav om erstatning skal fremsættes skriftligt over for kommunalbestyrelsen senest 12 uger efter, at ejerne har fået meddelelse om kommunalbestyrelsens beslutning efter planlovens § 45, stk. 1 og 2 (§ 46, stk. 3).

 

Det er administrationens umiddelbare vurdering at der ikke vil være større udgifter til ovenstående da arealerne i dag anvendes som landbrugsmæssigt.

 

Frigørelsesafgift:

Der er ikke kendskab til gældsposter vedrørende opkrævet frigørelsesafgift.

 

Godtgørelse for grundskyld:

Efter § 29 A, stk. 1, i lov om kommunal ejendomsskat ydes der en godtgørelse til ejere af ejendomme, der tilbageføres til landzone i henhold til § 45 i lov om planlægning, for en del af den grundskyld, der har været svaret af arealerne, med renter. Godgørelsen ydes for den periode hvori den pågældende ejer har ejet arealet, dog maksimalt 20 år.

 

Det er administrationens umiddelbare vurdering at der vil være udgifter til godtgørelse for grundskyld. Omfanget af disse udgifter er ikke kendt.

 

Byrådet har på mødet den 17. december 2013, punkt 340, bemyndiget Byplanudvalget til at godkende aflysning af lokalplaner efter 8 ugers høringsfristen, såfremt der ikke er indsigelser fra ejer og panthavere.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 5.06 aflyses og sendes i høring ved de berørte parter.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.