Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

130. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 65 for erhvervsområde nord for Aulum

Sagsnr.: 01.02.15-P16-19-15 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 65 for erhvervsområde nord for Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 23. november 2015, punkt 159, principgodkendt at der igangsættes planlægning, der skal give mulighed for at anvende matr. nr. 2ab og 2 ac, Lergrav Hgd Aulum til råstofindvinding.

 

Dette er ensbetydende med at området ikke længere kan anvendes til virksomheder i klasse 5-7. Planlægningsmæssigt kan dette betyde, at kan blive nødvendigt at der udlægges nye arealer i Herning Kommune til virksomheder i klasse 7.

 

For at der kan graves grus i det ønskede område, skal kommuneplanens rammeområde 09.E1 ændres med et kommuneplantillæg, således at arealerne ikke længere er omfattet. Lokalplan 5.06 skal ligeledes aflyses og arealerne skal tilbageføres til landszone.

 

Sagen om forslag til tillæg nr. 65 følger sagen om ophævelse af lokalplan nr. 5.06 for et regionalt erhvervsområde ved Kronborg.

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune har fået en henvendelse fra NCC Roads A/S som ejer matr. nr. 2ab og 2 ac, Lergrav Hgd Aulum. NCC Roads A/S ønsker at anvende arealerne til råstofgravning.

 

Arealerne er i Herning Kommuneplan omfattet af rammeområde 09.E1 hvor det blandet andet fremgår at:

 

”... Områdets anvendelse fastlægges primært til industrivirksomheder, og/eller virksomheder med stort transportbehov (miljøklasse 5-7).  Området kan dog også anvendes til virksomheder, der i henhold til miljølovgivningen kræver kommunalbestyrelsens godkendelse, og/eller har stort transportbehov, hvis forholdene taler for det, og amtsrådet kan anbefale det, samt til offentlige formål, der naturligt kan indpasses i området.”

 

I Herning Kommune er det begrænset hvor mange områder hvori der er mulighed for etablering af virksomheder i miljøklasse 7. Udtages dette område af kommuneplanen, kan det medføre at der i kommuneplanen skal udlægges nye arealer til virksomheder i klasse 7, samt udarbejdes ny planlægning for disse områder.

 

En anvendelse af arealerne til råstofgravning er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024, hvorfor der er udarbejdet et forslag til tillæg nr. 65 som udtager området af kommuneplanrammen. Tillæg nr. 65 er vedlagt i bilag.

 

Forslag til tillæg nr. 65 skal sendes i offentlig høring i minimum 8 uger, hvorefter planerne kan endeligt vedtages og området udtages af kommuneplanen.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 65 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for Erhvervsområde nord for Aulum foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Forslag til Tillæg nr 65