Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

129. Endelig vedtagelse af lokalplan for MCH Herning Kongrescenter

Sagsnr.: 01.02.05-P16-14-15 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af lokalplan for MCH Herning Kongrescenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 11.OF2.1 – MCH Herning Kongrescenter blev foreløbig vedtaget på Byrådets møde den 17. november 2015, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 19. november 2015 til den 14. januar 2016. Der er i alt indkommet 39 bemærkninger og indsigelser til lokalplanforslaget og tilhørende kommuneplantillæg nr. 51.

 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske fra MCH Herning Kongrescenter om at udvide funktionerne med et hotel indeholdende op til 130 værelser samt et tilhørende parkeringshus.

 

De indkomne bemærkninger og indsigelser omhandler generelt følgende emner:

  • Bygningshøjder - Skyggevirkninger og indbliksgener
  • Placeringen af parkeringshus - Nedrivning af bevaringsværdige ejendomme
  • Trafikale forhold – Trafik i Vinkelgade, Fynsgade og området generelt

 

På baggrund af indsigelserne indstiller forvaltningen at bestemmelser for bygningshøjden i byggefelt E med parkeringshus ændres fra maksimum 16 meter til maksimum 10 meter. Det foreslås ligeledes, at ændre bestemmelsen for facaden på et eventuel parkeringshus, således at facaden udføres som en lukket facade mod Vinkelgade.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag nr. 11.OF2.1 – MCH Herning Kongrescenter, omfatter et areal på ca. 17.000 m². Lokalplanforslaget skal sikre, at området kan anvendes til offentlige formål, liberalt- og serviceerhverv, detailhandel, hotel, restaurant, messe-, kongres-, event- og forlystelsesformål samt parkeringshus. I forhold til tidligere anvendelsesmuligheder gives der nu mulighed for etablering af hotelfunktion og parkeringshus, mens der ikke længere kan etableres boliger inden for området.    

 

Lokalplanens formål er, at muliggøre opførelsen af et nyt hotel i op til 8 etager samt et tilhørende parkeringshus i op til 4 etager. Den nye bebyggelse kan etableres oven på det eksisterende byggeri langs Østergade, Kampmannsgade og Kongrestorvet. Parkeringshuset skal placeres på bygningens østlige side med indkørsel fra Fynsgade.

 

Offentlig høring

Der er i høringsperioden indkommet 33 bemærkninger og indsigelser til planforslagene. Der er 6 indsigelser, som er indkommet efter den offentlige høringsperiode er udløbet. Alle 39 bemærkninger og indsigelser er behandlet i indsigelsesnotatet, da de omhandler samme emner. 

 

Bygningshøjder - indsigelser

Der er flere indsigelser som omhandler de maksimale bygningshøjder på parkeringshuset (16 meter) og på hotelbyggeriet (24 og 32 meter). Parkeringshuset på 16 meter vil give skyggegener og forringelser af de tilstødende grunde i Vinkelgade, og det beskrives at gadens udtryk vil blive ødelagt at et betonbyggeri i denne højde.

Det beskrives ligeledes, at byggeri på 6-8 etager langs Kampmannsgade vil give skygge og indbliksgener for naboejendommene på den anden side af gaden.   

 

Placering af parkeringshus - indsigelser

Det beskrives at parkeringshuset ikke passer ind på Vinkelgade, hverken som funktion eller som bygningsvolumen. Det påpeges af flere, at der gives tilladelse til nedrivning af tre bevaringsværdige bygninger for etablering af parkeringshuset, hvilket vil ødelægge Vinkelsgade udtryk og være et tab for området.

 

Trafikale forhold - indsigelser

Der er mange indsigelser, som beskriver de trafikale problematikker i forhold til etablering af et parkeringshus i Vinkelgade med udkørsel til Fynsgade. Området ved kongrescentret er i dag belastet af meget trafik, og det frygtes at et nyt parkeringshus vil forværre situationen og skabe farlige situationer. Der foreslås at der etableres alternative parkeringspladser i form af parkeringskælder eller parkeringshus på Danmarksgade Parkeringsplads.

 

Forvaltningens vurdering

Den eksisterende lokalplan for Herning Kongrescenter giver mulighed for at bygge i en højde af 16 meter inden for område II, hvilket svarer til delområde I i det nye lokalplanforslag. Lokalplanforslaget ændrer derfor ikke den maksimale bygningshøjde for byggefelterne C, D og E i forhold til eksisterende forhold.

 

Muligheden for placering af et parkeringshus i byggefelt E med en maksimum højde på 16 meter ud mod Vinkelgade, kan forekomme meget karkant for gadens udtryk. Det foreslås derfor, at den maksimale bygningshøjde for byggefelt E ændres fra maksimum 16 meter til maksimum 10 meter. Det betyder, at der stadig er mulighed for parkeringshus i 4 etager med en lavere etagehøjde, hvorved bygningen kan tilpasses bygningshøjderne i Vinkelgade. Det foreslås ligeledes at ændre §8.3, således at det sikres, at et eventuelt parkeringshus etableres med lukkede facader mod Vinkelgade.

 

Forvaltningen vurderer, at de beskrevne byggemuligheder i byggefelt A og B kan indpasses i området og skabe en yderligere fortætning. De tilstødende ejendomme på den anden side af Kampmannsgade har i dag en højde på 4-6 etager, hvilket harmonerer fint med de foreslåede 6-8 etager. Byggefelterne A og B er ligeledes placeret ud til kongrestorvet, Østergade og Kampmannsgade, hvilket betyder at kommende bygninger primært vil kaste skygge ind over de eksisterende kongreshaller.

 

Parkeringskravet kan principielt godt opfyldes ved etablering af parkeringspladserne på Danmarksgade Parkeringsplads igennem Herning Kommunes Parkeringsfond, som mange af indsigelserne foreslår, men da området ligger uden for lokalplanområdet indgår det ikke i lokalplanforslaget.

Den trafikale situation vurderes løbende, men lokalplanens muligheder udløser i første omgang ikke ændringer i områdets trafikregulering. Ved en etablering af parkeringshus inden for lokalplanområdet kan de trafikale forhold i Fynsgade, Th. Nielsens Gade og Østergade/Silkeborgvej vurderes igen i forhold til eventuelle trafikreguleringer.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag nr. 11.OF2.1 – MCH Herning Kongrescenter, endelig vedtages med følgende ændringer:

 

at §7.18 ændres fra: ”Bebyggelse må have en højde af maksimum 16 meter” til ” Bebyggelse må have en højde af maksimum 10 meter”,

 

at §8.3 ændres fra: ”Facader på parkeringshus kan udføres som grønne facader” til ”Facader skal udføres som lukkede facader mod Vinkelgade, eventuelt som grønne, beplantede facader,

 

atkortbilag 2 rettes, så den sekundære vejadgang fra Vinkelgade til parkeringshuset fjernes.

 

 

Jørn V Eriksen kan ikke tiltræde indstillingen pga. lokalplanens muligheder for at etablerer parkeringshus.

 

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Dennis Flydtkjær tager forbehold for sin stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

Bilag

  • Indsigelsesnotat lokalplan nr. 11.OF2.1 og tillæg nr. 51 til Herning Kommuneplan 2013-2024
  • Indsigelser- samlet dokument