Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

128. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 51 for MCH Herning Kongrescenter

Sagsnr.: 01.02.15-P16-8-15 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 51 for MCH Herning Kongrescenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: - Kaare Hjorth

Sagsresume

Tillæg nr. 51 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 11.OF2.1 – MCH Herning Kongrescenter og blev foreløbig vedtaget på Byrådets møde den 17. november 2015.

 

Forslaget har efterfølgende været i offentlig høring fra den 19. november 2015 til den 14. januar 2016. Der er i alt indkommet 39 bemærkninger og indsigelser til lokalplanforslaget og tilhørende kommuneplantillæg nr. 51.

 

De indkomne bemærkninger og indsigelser omhandler generelt følgende emner:

  • Bygningshøjder - Skyggevirkninger og indbliksgener
  • Placeringen af parkeringshus - Nedrivning af bevaringsværdige ejendomme
  • Trafikale forhold – Trafik i Vinkelgade, Fynsgade og området generelt

 

Bemærkninger og indsigelser er behandlet i indsigelsesnotatet, og giver efter administrationens vurdering ikke anledning til ændringer i kommuneplantillæg nr. 51.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillægget blev udarbejdet med det formål, at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013-2024. Tillægget ændrer bestemmelser om anvendelse, bebyggelsesprocent, etageantal og bygningshøjde for at kunne realisere en udvidelse af MCH Herning Kongrescenter med bl.a. hotelfunktion og parkeringshus. Kommuneplanrammens geografiske afgrænsning ændres i området østlige ende ved Vinkelgade, således at rammen svarer til lokalplanens afgrænsning. 

 

De konkrete ændringer i forslag til kommuneplantillæg nr. 51 omfatter ændringer af bebyggelsesprocent fra 140 til 180, etageantal fra højest 4 til højest 8 etager samt bygningshøjde fra højst 16 meter til højst 32 meter.   

 

Indsigelser

Indsigelserne til kommuneplantillæg nr. 51 omhandler generelt den øgede bygningshøjde for lokalplanområdet til højst 32 meter.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de beskrevne byggemuligheder i byggefelt A og B på henholdsvis 24 meter og 32 meter, kan indpasses i området og skabe en yderligere fortætning. De tilstødende ejendomme på den anden side af Kampmannsgade har i dag en højde på 4-6 etager, hvilket harmonere fint med de foreslåede 6-8 etager. Byggefelterne A og B er ligeledes placeret ud til kongrestorvet, Østergade og Kampmannsgade, hvilket betyder at kommende bygninger primært vil kaste skygge ind over de eksisterende kongreshaller.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 51 til Herning Kommuneplan 2013-2024 endeligt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Indsigelsesnotat lokalplan nr. 11.OF2.1 og tillæg nr. 51 til Herning Kommuneplan 2013-2024
  • Indsigelser - samlet dokument