Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

127. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for solceller ved DNV Gødstrup

Sagsnr.: 01.02.05-P16-19-15 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for solceller ved DNV Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har den 25. januar 2016 principgodkendt, at der udarbejdes lokalplan for solceller ved DNV Gødstrup. Baggrund for udarbejdelse af lokaplanen er, at give mulighed for produktion af egen strøm til DNV Gødstrup. Ikke kun i forbindelse med driftfase men også i anlægsfase mens hospitalet bliver bygget.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmlese med Herning Kommuneplan 2013-2024 og der er i forbindelse med lokalplanen også udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 67.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende nordvest for DNV Gødstrup ved Næstholtvej. Området afgrænses af Jernbane mod nord, Næstholtvej mod øst samt beskyttelseslinjer om gravhøje og bolig mod syd. I alt ca. 2,4 ha.

 

Herning Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af en Energipark ved DNV Gødstrup – Det nye hospital i Vest. Energiparken skal forsyne det nye hospital med strøm, og medvirke til at byggeriet kan leve op til de i bygningsreglementet fastsatte energikrav til ”2020-byggeri”. Regionen ønsker energiparken etableret hurtigst muligt. For på den måde at kunne benytte strømmen i forbindelse med anlægsperioden for hospitalsbyggeriet.

 

Figur 1 lokalplanområdet

 

Lokalplanen giver mulighed for opstilling af solceller og stiller samtidig krav om, at der skal kunne etableres vej til de bagvedliggende jorde samt til motorvejsanlægget. Derudover stilles der krav om, at der skal kunne etableres en cykelsti langs lokalplanens nordlige afgrænsning. Dette gøres da den endelige projektering af cykelsti samt flytning af jernbanen i forbindelse med motorvejsbyggeriet ikke er endeligt fastlagt.

 

Lokalplanens grænser er fastlagt ud fra de fremtidige veje i området, herunder flytning af Næstholtvvej og forskydning af jernbanen i forbindelse med motorvejsbyggeriet. Der er derfor ikke direkte overensstemmelse mellem det eksisterende vejnet og matriklerne på matrikel- og lokalplankort.

 

Der stilles med lokalplanen krav om et 5 meter bredt og 3 meter højt beplantningbælte omrking solcelleanlægget. Dette gøres for at sikre, at der ikke er indblik til anlægget fra terræn, herunder fra nabo ejendom. Anlæggets placering i forhold til motorvej og jernbane gør, at der forventeligt vil være indblik til anlægget fra disse. Regionens projektstab har overfor forvaltningen angivet, at man ønsker, at tydeliggøre visuelt, at solcellerne producerer strøm til hospitalet. På den baggrund vurderer forvaltningen, at indblik til solcellerne er acceptabelt fra jernbane og motorvej.

Husstandsmølle
Byplanudvalget traf ved principgodkendelsen beslutning om, at give mulighed for opstilling af en husstandsmølle i forbindelse med boligen på Næstholtvej. Forvaltningen har vurderet, at boligen ikke bør medtages i lokalplanen. Tilladelse til opstilling af husstandsmølle kan gives ved landzonetilladelse.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 54.T1.1 for solceller ved DNV Gødstrup foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Forslag til Lokalplan 54.T1.1