Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

125. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for erhvervsområde ved Michael Jensensvej i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.05-P16-29-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for erhvervsområde ved Michael Jensensvej i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget en ansøgning fra en trikotagevirksomhed ved Michael Jensens Vej i Tjørring. Virksomheden ønsker mulighed for at frasælge en del af ejendommens arealer, samtidig med at virksomheden kan opretholde den hidtidige aktivitet på stedet. Det vil være nødvendigt at hæve bebyggelsesprocenten på det tilbageblivende areal, for at virksomheden efter frasalg, kan fortsætte på stedet som hidtil.

 

For at muliggøre ovennævnte, er der udarbejdet lokalplanforslag nr. 41. E5.1 Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej, Tjørring som hermed sendes til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byplanduvalget godkendte på udvalgsmødet den 23. marts 2015, at der udarbejdes et kommuneplantillæg og lokalplan for et boligområde ved Nedertoften i Tjørring, og at der udarbejdes et kommuneplantillæg og lokalplan for et erhvervsområde ved Michael Jensens Vej i Tjørring.

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 41.BL.1 Blandet bolig og erhvervsområde, og Byplanvedtægt nr. 21. Det ansøgte er ikke i overensstemmelse med den gældende planlægning for området. Derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 64 til Herning kommuneplan 2013 - 2024, samt nærværende lokalplanforslag nr. 41.E5.1 Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej, Tjørring.

 

Lokalplanen

Med lokalplanen bliver bebyggelsesprocenten for området hævet til 55. Området kan fortsat anvendes som erhverv i virksomhedsklasse 1 - 3. Bebyggelse må højest opføres i 2 etager, med en højde på maksimalt 8,5 m. Vejadgang til området skal fortsat ske fra Michael Jensens Vej. Kravet til parkeringspladser er 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsetageareal. Befæstelsesgraden må jævnfør spildevandsplanen højest være 60 %. Hvis befæstelsesgraden overstiger 60 % skal der på grunden ske tilbageholdelse af overfladevand fra befæstede arealer ud over de 60 %.

Der må ikke etableres boliger, detailhandel og spillehaller i området.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag nr. 41.E5.1 Erhvervsområde ved Michael Jensens Vej, Tjørring foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Forslag til lokalplan nr. 41.E5.1