Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

123. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Sportscenter Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-16-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Sportscenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget godkendte på møde den 25. januar 2016 en udviklingsplan for den østlige side af Fuglsang sø som grundlag for udarbejdelse af lokalplan for området ved Sportscenter Herning.

 

Lokalplanen giver mulighed for at Sportscenter Herning kan udbygges, og at der kan opføres ny erhvervsbebyggelse i området mod Gullestrupvej.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til lokalplan 13.OF26.1 for Sportscenter Herning ved Holingknuden i Herning foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanen opdeler området i 5 delområder.  

 

 

Delområde I

Her kan der opføres bebyggelse til idrætsformål, sportscollege, daginstitution, vandrehjem samt parkering og ankomstplads. Bebyggelses kan opføres i op til 4 etager og have en maksimum bygningshøjde på op til 16 meter.

Der kan opføres 55.000 m² etageareal inden for delområdet.

 

Delområde II

Her kan der opføres bebyggelse til liberalt erhverv, serviceerhverv samt offentlige formål. Det kunne eksempelvis være fysioterapeuter, fitnesscenter, klinikker for sundhedsydelse og lignende i relation til sport, sundhed og wellness.

Bebyggelses kan opføres i op til 4 etager og have en maksimum bygningshøjde på op til 16 meter. I det nordøstlige hjørne mod Gullestrupvej og Vesterholmvej kan der opføres bebyggelse i 10 etager og en maksimum bygningshøjde 40 meter.

Der kan opføres 20.000 m² etageareal inden for delområdet.

 

Delområde III

Området udlægges til parkering og i den vestlige del kan der etableres regnvandsbassin.

 

Delområde IV

Området udlægges til ny adgangsvej, idrætsrambla, aktivitetsbånd og natur langs Holing bæk.

  

Delområde V

Området udlægges til naturområde med aktivitetsbånd. Der er mulighed for ridebane og hestefolde inden for området.

  

Trafik

Lokalplanen giver mulighed for at der kan etableres en ny adgangsvej til sportscenter fra Gullestrupvej. Adgangsvejen er en del af tanken omkring orientering af sportscenteret mod Herning by. I forbindelse med den nye vejadgang kan der etableres en ankomstplads.

Der kan etableres en ny adgangs vej fra Vesterholmvej til den eksisterende p-plads nord for centeret, mod vest. Den eksisterende vejadgang ændres i lokalplanen til sekundær adgangsvej.

Lokalplanen stiller krav om at der skal etableres parkeringspladser til områdets brugere og besøgende. Parkeringsarealerne kan etableres i delområderne I, II og III.

 

Herning by bindes sammen med Sportscenteret med en ny ”idrætsrambla”. Idrætsramblaen er primær tænkt som en forbindelse for de bløde trafikanter, herunder eleverne på Søndagerskolen og brugere af Herning svømmehal. Idræts ramblaen er en kombination af gangsti, cykelsti, vej og motions- og legeelementer.

 

Lokalplanen giver mulighed for et aktivitetsbånd som skaber forbindelse mellem Lillelund Engpark i øst og Fuglsang Sø i vest, via sportscenterområdet. Langs aktivitetsbåndet er der mulighed for at etablere ”pitstops” som kan etableres med anlæg til idræt, leg eller ophold.

 

Landskabet

Et vigtigt element i lokalplanen er, at der stilles krav til bearbejdningen af "kanten" mellem centeret og landskabet. Kanten skal være med til at danne rum og overgang mellem bebyggelsen og landskabet. Kanten kan bestå at bygningsfacader eller beplantning, eller en kombination at begge elementer. Beplantningen mod landskabet skal bestå af en 2 rækker træer eksempelvis elm, hvidpil eller poppel. Karakteren af beplantningen skal være let, men markant i kraft af sin højde.

 

De eksisterende træer mellem Ishockeyhallen og sportscenteret skall i det omfang det er muligt bevares. De skal derfor indgå som element i ankomstpladsen. Træerne langs den nuværende Brændgårdvej nord for den nye adgangsvej, søges i videst mulig omfang bevaret.

Beplantningsstrukturen på den eksisterende p-plads mod Vesterholmvej fastholdes i lokalplanen, og danner forbillede for senere udvidelser.

 

Lokalplanen er ikke til hinder for at Kærbo rideklub kan blive i området, der gives mulighed for at deres nuværende ridebane kan flyttes syd for den eksisterende ridehal for at give plads til idrætsramblaen.

 

Der er udarbejdet kommuneplantillæg nr. 72 for området.

 

Miljørapport

Da byggeriet på grund af trafik og grundvand/overfladevand kan få en væsentlig indvirkning på miljøet er der udarbejdet en miljørapport for lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg. Miljørapporten er vedlagt som bilag og det ikke-tekniske resumé er indsat bagerst i lokalplanen.

 

Miljørapportens overordnede fokuspunkter er:

  • Trafik og parkering
  • Støj
  • Natur og naturbeskyttelse
  • Grundvand og overfladevand
  • Landskab og bymiljø

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag 13.OF26.1 for Sportscenter Herning ved Holingknuden i Herning foreløbigt vedtages, dog således

 

at ordene ”gode overdækkede” fjernes fra §4.12

 

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Lokalplanforslag 13.OF26.1
  • Miljørapport - Sportscenter Herning