Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

122. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 72 for Sportscenter Herning

Sagsnr.: 01.02.03-P16-1-16 Sagsbehandler: Sine Dall  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 72 for Sportscenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

I forbindelse med udviklingen af Sportscenter Herning, er der udarbejdet en udviklingsplan som skitserer principperne for den videre udvikling af området omkring sportscenteret.

 

For at give mulighed for at en del af området ved Sportscenter Herning kan udvikles til erhverv er der udarbejdet kommuneplantillæg nr. 72 for området.

 

Forvaltningen anbefaler at kommuneplantillæg nr. 72 foreløbigt vedtages.

Sagsfremstilling

En del af udviklingsplanen er placering af ny bebyggelse og parkering. I udviklingsplanen er nærværende område øst for den nuværende bebyggelse i sportscenteret, ud mod Gullestrupvej udlagt til parkering og erhverv.

 

Den eksisterende kommuneplanramme giver ikke mulighed for at etablere erhverv i nærværende område øst for den nuværende bebyggelse i sportscenteret, ud mod Gullestrupvej. Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 72 til kommuneplan 2013-24 som giver mulighed for at udnytte området til erhvervsbebyggelse, i overensstemmelse med principperne i udviklingsplanen. 

 

Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 13.E2 til liberalt erhverv, serviceerhverv samt offentlige formål. Det kunne eksempelvis være fysioterapeuter, fitnesscenter, klinikker for sundhedsydelser og lignende i relation til sport, sundhed og wellness.

 

Der kan opføres bebyggelse i 4 etager og med en bygningshøjde på 16 meter. I det nordøstlige hjørne mod Gullestrupvej og Vesterholmvej kan der opføres bebyggelse i op til 10 etager og 40 meters højde.

 

Rammebeskrivelsen for rammeområde 13.OF26 er tilrettet i forhold til trafik og bebyggelse.

 

Kommuneplantillægget ledsages af lokalplanforslag 13.OF26.1 for Sportscenter Herning ved Holingknuden.

 

Miljørapport:

Da byggeriet på grund af trafik og grundvand/overfladevand kan få en væsentlig indvirkning på miljøet er der udarbejdet en miljørapport for lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 72 for Sportscenter Herning foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Forslag kommuneplantillæg nr. 72
  • Miljørapport