Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

120. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 62 for boligområde ved Trøstrupsgade i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-1-16 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 62 for boligområde ved Trøstrupsgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

For at tilvejebringe det kommuneplanmæssige grundlag for forslag til lokalplan nr. 14.B14.1 for et boligområde ved Trøstrupsgade i Herning, er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 62 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024. Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 14.B14 for et boligområde ved Trøstrupsgade i Herning.

Sagsfremstilling

Den 26. oktober 2015 under punkt nr. 141 principgodkendte Byplanudvalget, at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for at muliggøre etableringen et boligområde til henholdsvis tæt-lav og etageboliger på den sydlige del af Museumsgrunden i Herning.

 

Rammeområdet omfatter følgende matr.nr.: 1375e og 181b Herning Bygrunde og del af vejlitra 7000vcæ. Området udgør et samlet areal på ca. 5.400 m2.

Rammeområdet ligger i den sydlige del af Herning og en del af området lige syd for Frilandsmuseet. Mod øst og vest afgrænses området af boligbebyggelse, mod syd af Trøstrupsgade. Rammeområdet ligger i byzone.

 

Kommuneplantillæg nr. 62 sikrer at der kan bygges henholdsvis tæt-lav og etageboliger på det grønne område som tidligere var en del af den grønne park omkring Herning Museum og Frilandsmuseet.

 

Rammeområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der kan planlægges for bl.a. boliger, hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. Lokalplanen vil medtage bestemmelser om at veje- og parkeringsarealer skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til kommuneplantillæg nr. 62 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et boligområde ved Trøstrupsgade i Herning foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Forslag til kommuneplantillæg nr. 62