Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

103. Vedtægtsændringer og ejerstrategi for Brand & Redning MidtVest

Sagsnr.: 14.00.05-A00-1-16 Sagsbehandler: Maria Kringelholt Nielsen  

Vedtægtsændringer og ejerstrategi for Brand & Redning MidtVest

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Brand & Redning MidtVest anmoder om godkendelse af vedtægtsændringer og ejerstrategi for selskabet.  

Sagsfremstilling

Vedtægterne for Brand & Redning MidtVest er blevet behandlet hos Statsforvaltningen, som er fremkommet med bemærkninger til vedtægterne. Statsforvaltningen kan ikke godkende vedtægternes punkt 6.4 i sin fulde udstrækning. Punkt 6.4 vedrører valgperioden for et medlem af beredskabskommissionen.  

 

Ifølge vedtægternes punkt 6.4., 1. pkt. er perioden for hvervet som medlem af beredskabskommissionen 4 år, og perioden følger den kommunale valgperiode. I vedtægternes punkt 6.4, 2. pkt. fremgår, at en interessentkommune har mulighed for i perioden at udskifte et medlem af beredskabskommissionen. Vedtægternes punkt 6.4, 2. pkt. er ikke overensstemmende med kommunestyrelseslovens § 17, stk. 3, jf. stk. 2. Beredskabskommissionen indstiller derfor, at punkt 6.4 fremover får følgende ordlyd: ”Perioden for hvervet som medlem af beredskabskommissionen er 4 år og ophører den 31. december i år for valg til de kommunale råd, dog ikke før beredskabskommissionen har konstitueret sig.”

 

Beredskabskommissionen indstiller endvidere, at de steder i vedtægterne hvor der er anført ”fælles beredskabskommission" i stedet anføres ”beredskabskommission”, og at beslutninger der kræver godkendelse af interessentkommunernes kommunalbestyrelser behandles efter indstilling fra beredskabskommissionen jf. vedtægternes punkt 6.11.  

 

De nye vedtægter med de foreslåede ændringer er vedlagt som bilag 1. Statsforvaltningen skal godkende vedtægtsændringerne, når ændringerne er godkendt af interessentkommunerne.  

 

Brand & Redning MidtVest har udarbejdet forslag til ejerstrategi for selskabet, som er godkendt af beredskabskommissionen. Ejerstrategien er vedlagt som bilag 2. Ejerstrategien fastsætter rammerne for etableringen og udviklingen af Brand og Redning MidtVest. I ejerstrategien beskrives bl.a. Brand & Redning MidtVest’s organisatoriske, aktivitetsmæssige, økonomiske og personalepolitiske udvikling for den kommende periode. Ejerstrategien for selskabet revideres mindst hver 4. år i det første halvår efter kommunalvalget.      

 

Forvaltningen anbefaler, at vedtægtsændringerne og ejerstrategien godkendes.  

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at vedtægtsændringerne for Brand & Redning MidtVest godkendes,

 

at ejerstrategi for Brand & Redning MidtVest godkendes.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

  • Bilag1.Vedtægter
  • Bilag2.Ejerstrategi