Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

105. Frigivelse af anlægsbevilling til udvikling af å-turisme 2016 og 2017 i Herning Kommune

Sagsnr.: 24.05.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Mathias Utoft Jørgensen  

Frigivelse af anlægsbevilling til udvikling af å-turisme 2016 og 2017 i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Lotta Sandsgaard, Merete Woltmann, Pia Colstrup

Sagsresume

Byrådet har besluttet at afsætte i alt 5,030 mio. kr. til fremme og udvikling af å-turismen, hvoraf 1 mio. kr. er disponeret til medfinansiering af et forskningsprojekt om laks i Skjern Å.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede, på mødet den 22. februar 2016, at der arbejdes videre med å-turismen i 2 spor. Det ene spor har fokus på indsatser, der kan sættes i gang her og nu. Det andet spor har et lidt længere sigte, og skal sikre at åerne, i størst muligt omfang, bidrager til turist- og erhvervsudviklingen i Herning Kommune.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til indsatser i 2016. Indsatserne har generelt til formål at igangsætte initiativer, der giver effekt her og nu, og som bidrager til at belyse, hvordan Herning Kommune, på et lidt længere sigt, bedst udnytter det store potentiale åerne indeholder. Der arbejdes blandt andet på at belyse mulighederne for etablering af ”Laksens Hus” ved Skjern Å og ”Havørredens Hus” ved Karup Å. Evaluering af årets indsatser, med anbefalinger til udmøntning af puljen for 2017, vil blive præsenteret for Økonomi- og Erhvervsudvalget primo 2017.

 

Forvaltningen anbefaler, at indsatserne godkendes, og at der meddeles en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2016.  

Sagsfremstilling

Forvaltningen har, i et tæt samarbejde med bl.a. de lokale sammenslutninger af lystfiskerforeningerne, udarbejdet et forslag til udvikling af lystfiskerturismen i 2016. Forslaget er vedlagt som bilag. Det overordnede formål er at øge kendskabet til lystfiskermulighederne i Herning Kommune samt at tiltrække flere lystfiskerturister. Projektforslaget igangsætter en række aktiviteter, som skal skabe en effekt her og nu, og som skal være med til at samle erfaringer frem mod 2017, hvilket er nødvendigt for at kunne afdække, hvor de største effekter findes. Primo 2017 vil forvaltningen fremlægge et samlet forslag til, hvordan det fulde potentiale for å-turismen kan løftes, sådan at den lokale erhvervsudvikling og turismen styrkes.

 

Forvaltningen lægger i høj grad op til at efterkomme ønsker fra lystfiskerforeninger og lodsejere. Det drejer sig f.eks. om:

 

 • En fælles/central koordinering af indsatserne, hvor lodsejere, foreninger mv. udgør ”arbejdsstyrken”, der i høj grad inddrages i projektudviklingen.

 

 • Udvikling og forbedring af den digitale formidling om åerne.

 

 • Afholdelse af en række aktiviteter og arrangementer, som skaber opmærksomhed omkring lystfiskerturismen.

 

 • At udviklingen sker på en måde, så der ikke overfiskes, og bestanden af fisk dermed bevares eller forbedres.

 

 • At udviklingsmidlerne deles ligeligt mellem åerne.

 

 • At der arbejdes med et langsigtet perspektiv, der kan sikre en permanent turist- og erhvervsudvikling, som gør lokalsamfundene omkring åerne til bedre steder at leve og bo. Konkret er der ønske om at undersøge samarbejdsmuligheder med nabokommunerne nærmere, og om etablering af ”Laksens Hus” ved Skjern Å samt ”Havørredens Hus” ved Karup Å.

 

 

Projektet arbejder videre med de 5 aktivitetskasser, som blev fremlagt på møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. februar 2016. Konkrete eksempler på aktiviteter til udmøntning i 2016 er:

 

 • Udvikling af en lystfiskerhjemmeside i samarbejde med VisitHerning og lystfiskerforeningerne. Formålet er, at samle alt relevant materiale omkring lystfiskerturismen i Herning Kommune ét sted.

 

 • Nedsætte en redaktion ved hver å bestående af lokalkendte lystfiskere. Redaktionerne skal fungere som "motoren" ved åerne i arbejdet med øge omtalen og informationen om fiskeriet. Redaktionerne skal være centrum for markedsføringsaktiviteter som eksempelvis; artikler og historier om lystfiskermulighederne, arrangementer, kortlægning etc.

 

 • Uddanne et antal lystfiskerguider for at kunne servicere lystfiskerturisterne på en professionel måde. Fiskeguiderne skal tilknyttes redaktionerne og være med til at understøtte den lokale udvikling med konkrete aktiviteter. Samtidig udbygges mulighederne for differentierede fiskemuligheder, hvor det eksklusive lystfiskeri tilgodeses, mens den brede gruppe af lystfiskere stadig har adgang til fiskeriet gennem lystfiskerforeningerne.

 

 • Afdække mulige samarbejder med øvrige kommuner, projektudvikling, fundraising mv. 

Økonomi

I budgetforliget for 2015 og 2016 er der afsat i alt 5,030 mio. kr. (2016-prisniveau) i 2015 - 2017 til å-turisme i tilknytning til Herning Kommunes større vandløb.

Der er på Byrådsmøde den 1. marts 2016, pkt. 39, frigivet anlægsbevilling på 1 mio. kr. til medfinansiering af et forsknings- og formidlingsprojekt om laks i Skjern Å.

Projektets budget til aktiviteter for 2016 er 1 mio. kr, hvilket giver 3,030 mio. kr. til budget 2017 inkl. overførsler fra 2016.

Anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2015 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020064 Å-turisme, som flyttes til Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 Å-turisme i 2016. Beløbet overføres fra 2015 til 2016 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til 2016.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

at   projektbeskrivelsen godkendes,

 

at

der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1 mio. kr. til Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 Å-turisme,

at 

 

 

at

anlægsudgiften finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1 mio. kr. på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020064 Å-turisme i 2015, som flyttes til Serviceområde 20 Administration, stednr. 662098 Å-turisme i 2016. Beløbet overføres fra 2015 til 2016 i den samlede overførselssag,

 

der også arbejdes målrettet mod at realisere ønsker om etablering af ”Havørredens Hus” ved Karup Å og ”Laksens Hus” ved Skjern Å. I budget 2017 reserveres derfor allerede nu 1 mio. kr. til hver af de 2 projekter under forudsætning af, at der kan opnås ekstern medfinansiering.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Bilag

 • Projektoversigt