Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

107. Overdragelse af Fasterholt Skole til Udviklingsselskabet Fasterholt ApS

Sagsnr.: 00.00.00-P19-658-10 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Overdragelse af Fasterholt Skole til Udviklingsselskabet Fasterholt ApS

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde i september 2010, at de tidligere skolebygninger i Fasterholt og Vind kunne overdrages til friskoleformål, og hvis det ikke var aktuelt til den forening, som bedst tegnede den respektive by.

 

Bygningerne i Vind blev i 2012 overdraget til en forening.

 

Der er som bekendt ikke startet friskole i Fasterholt. Borgerforeningen har ikke ønsket at overtage bygningerne, og har overdraget opgaven med at finde anvendelse for bygningerne til Udviklingsselskabet Fasterholt ApS. Udviklingsselskabet har et formål som Herning Kommune lovligt kan støtte.

 

Sagen blev behandlet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 22. februar 2016, men blev der udsat med henblik på afklaring af visse usikkerhedspunkter. Disse er besvaret i sagsfremstillingen.

 

Udviklingsselskabet har arbejdet med et projekt for anvendelse af skolen og ønsker nu, at skolen overdrages til selskabet. Der anmodes samtidigt om et anlægstilskud.

 

Det anbefales, at skolen overdrages, samt at der gives tilskud.

Sagsfremstilling

Skolerne i Fasterholt og Vind blev besluttet lukket af Byrådet i juni 2010. Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede på sit møde i september 2010, at bygningerne kunne overdrages til evt. friskoleforeninger på et gaveskøde, hvis der blev oprettet sådanne, og hvis de måtte ønske at benytte bygningerne. Det blev samtidigt drøftet, at bygningere kunne overdrages til den forening som bedst tegnede de respektive byer, hvis der ikke blev stiftet friskoler.

 

I ingen af byerne er der stiftet friskoler.

 

De gamle skolebygninger i Vind blev derfor i august 2012 overdraget til VindKRAFTEN Natur- og Aktivitetscenter Vind, der har indrettet et natur- og aktivitetscenter i bygningerne, som er placeret uden for Vind by.

 

I Fasterholt er skolebygningerne placeret i udkanten af byen på Brandevej 4, som vist herunder. Daginstitutionen Tusindfryd er placeret i skolebygningernes nordlige fløj.

 

Det har i forbindelse med nærværende sag været undersøgt, om Fasterholt Skole er relevant for indkvartering af flygtninge. Det oplyses fra Beskæftigelsesafdelingen, at skolen ikke er relevant som mulig beboelse.

 

 

 

I Fasterholt har administrationen været i dialog med Fasterholt Borgerforening. Borgerforeningen meldte imidlertid allerede i 2011-2012 ud, at man ikke i borgerforeningens regi havde mulighed for at overtage bygningerne. Man overgav derfor opgaven med at finde en anvendelse til bygningerne til Udviklingsselskabet Fasterholt ApS.

 

Udviklingsselskabet er stiftet af lokale anpartshavere fra Fasterholt. Selskabets formål er efter vedtægternes §2 at drive udviklingsvirksomhed i Fasterholt og udføre erhvervsfremmende aktiviteter med henblik på at styrke erhvervslivet i Fasterholt. Selskabet har endvidere til formål at styrke boligforholdene og landsbymiljøet i Fasterholt. Selskabet kan købe, udleje, pantsætte og sælge fast ejendom.

 

Formålet ligger indenfor, hvad Herning Kommune kan yde støtte til.

 

Selskabet har tilrettet vedtægterne, så der ikke kan ske udlodning af overskud. Et evt. overskud skal nu forblive i selskabet og benyttes i henhold til selskabets formål i §2. Herudover fremgår det nu af vedtægterne, at midler ud over de oprindeligt indskudte anparter ved selskabets evt. opløsning skal anvendes i overensstemmelse med selskabets formål. Herning Kommune kan derfor lovligt overdrage bygningerne på et gaveskøde.

 

Selskabets vedtægter er vedhæftet sagen som bilag.

 

Selskabet har ultimo 2015 rettet henvendelse til administrationen med en projektbeskrivelse, der er vedhæftet som bilag.

 

Selskabet oplyser, at det har været en vanskelig øvelse at finde anvendelse til den gamle skole i Fasterholt, simpelthen fordi Selskabet ikke har kunnet finde en bæredygtig idé, rent økonomisk. Det har aldrig været meningen, at selskabet skulle tjene penge på at overtage skolen, men projektet skal på den anden side også kunne hvile i sig selv. Nu har Selskabet fundet en idé det tror på og med den fornødne hjælp fra Herning Kommune, mener selskabet, at det også kan få det til at hænge sammen økonomisk.

 

Planen er at få den gamle skole til at blomstre, og de penge Selskabet kan tjene skal bruges på at sætte endnu mere i gang, men Selskabet er nødt til at starte i det små. Der er i første omgang fundet en lejer, der vil leje nogle af lokalerne hvilket gør, at Selskabet godt tør gå i gang.

 

Selskabet har i sit budget regnet med, at Herning Kommune vil levere startkapital. I sagen vedrørende lukning af skolerne i Vind og Fasterholt blev det samlet anslået, at nedrivning af de to skoler ville koste ca. 750.000 kr. Projektet i Vind fik et kommunalt anlægstilskud på 400.000 kr. Under henvisning til projektet i Vind søger Udviklingsselskabet Fasterholt i forbindelse med den eventuelle overtagelse af bygningerne i Fasterholt Herning Kommune om et anlægstilskud på 350.000 kr.

 

Selskabet har også regnet med, at børneinstitutionen ABC-Tusindfryd (Læringscenter syd) bliver i bygningen og betaler en husleje, der svarer til det aktuelle forbrug. Dette er af selskabet anslået til 100.000 kr. pr. år. Administrationen vurderer, at denne leje for så vidt er rimelig. Dette skal også ses i lyset af, at driftsomkostningerne til forbrug på hele skolen i dag er ca. 126.000 kr. pr. år. Kun ca. 300 m2 ud af 1.318 m2 er i drift, resten er tomgangsdrift.

 

En lejeaftale med institutionen i de nuværende lokaler vil imidlertid blive betragtet som sale/lease back og kræver godkendelse fra Social- og Indenrigsministeriet. Ministeriet er ansøgt om tilladelse, men har pga. en sagsbehandlingstid på 5-6 måneder ikke svaret endnu.

 

Såfremt ministeriet godkender sale/lease back i denne situation skal der ikke deponeres for det lejedes værdi ved dette lejemål. Det skyldes, at Børne- og Familieudvalget på sit møde den 10. februar besluttede, at lejemålet maksimalt skal løbe i 3 år uden mulighed for forlængelse. I henhold til lånebekendtgørelsen er lejemålet herefter midlertidigt, og der skal ikke deponeres.

 

Børne- og Familieudvalget har som nævnt behandlet sagen vedrørende indgåelse af et lejemål på sit møde den 10. februar.

 

Der er et selvstændigt punkt vedrørende lejekontrakt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden.

 

Alternativet til at leje lokalerne tilbage fra Udviklingsselskabet er, at der laves en ejerlejlighedskonstruktion for institutionens lokaler. Det kan oplyses, at de bygningsmæssige ændringer på overslagsniveau udgør 120.000 kr. ekskl. moms. Derudover vil omkostningerne til de matrikulære arbejderinklusiv ejerforeningsvedtægter koste 40.000 eksl. moms. En samlet udgift på 160.000 ekskl. moms.

Udviklingsselskabet har oplyst, at de ikke er interesseret i skolen, hvis lejemålet med institutionen ikke følger med.

 

Ifølge Udviklingsselskabets projektbeskrivelse ønsker man at lave et multihus. Projektselskabet skriver bl. a.:

 

"Fasterholt er en landsby, som som alle andre landsbyer var glad for sin skole, og der blev kæmpet for at beholde den. Nu har vi børneinstitutionen tilbage, og den er vi også meget glade for, og vi vil kæmpe om end endnu hårdere for at beholde den. Ved at skabe liv i bygningerne omkring institutionen, og ved som landsby selv at overtage institiutionens bygninger, føler vi at det bliver nemmere at holde på denne institiuton.

 

Et multihus vil skabe liv i byen. Tanken med huset er at mindre virksomheder kan leje sig ind i bygningerne og være fælles om kantine og andre ting. Herudover vil gymnastiksal, sløjdlokale mm. Kunne bruges af byens borgere til gymnastik, aftenskole etc. Det er også planen at lave sommerferiearrangementer, hvor man kan bo på området og lave forskellige aktiviteter i og omkring bygningerne.

 

Relevans
Fasterholt har på trods af sin beskedne størrelse mange arbejdspladser, hvilket kan give et godt netværk for nye mindre virksomheder. For at nævne de store har vi DOT, Grandit, Aqua´dor, Jysk mos og Fasterholt Maskinfabrik. Herudover ligger vi tæt på Brande og hermed Siemens og Bestseller.

 

Målgruppe
Iværksættere og mindre erhvervsdrivende der søger et fællesskab og et billigt lejemål. Herudover vil målgruppen for de øvrige aktiviteter være familier i området. Her tænkes også familier fra Herning, Ikast og Brande."

 

Projektet vil ifølge projektbeskrivelsen kræve begrænsede ombygninger, herunder nye toiletfaciliteter.

 

Man vil markedsføre projektet via egen hjemmeside samt avisannoncer.

 

Det kan oplyses, at Udviklingssselskabet har fundet sin første lejer til nogle af lokalerne på skolen. Der er tale om en erhvervsvirksomhed fra Ikast, som flytter til Fasterholt for at drive erhverv fra skolen.

 

Der er ikke planmæssige forhold til hinder for dette.

 

Det kan videre oplyses, at der planmæssigt arbejdes med at lave en kommuneplanramme og lokalplan for udstykning af boliggrunde på en del af skolens friarealer. Dette er afstemt med Udviklingsselskabet og Borgerforeningen.

 

Udviklingsselskabet afstår de relevante friarealer, når udstykning bliver relevant. Udstykningen skal erstatte den nuværende kommunale udstykningsplan øst for Brandevej.

 

Det planmæssige vil indgå som en del af arbejde med ny kommuneplan.

 

Det kan anbefales, at de tidligere skolebygninger overdrages selskabet på et gaveskøde og at selskabet meddeles tilskud på 350.000 kr. Overdragelsen bør, som for skolerne i Skibbild-Nøvling og Feldborg ske, således at Udviklingsselskabet afholder handelsomkostningerne.

 

Selskabet har i sin ansøgning oplyst, at man med de lagte budgetter forventer at kunne drive Multihuset uden tilskud fra Herning Kommune.  

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Fasterholt Skole overdrages til anpartsselskabet "Udviklingsselskabet Fasterholt ApS" på gaveskøde,

 

at Udviklingsselskabet Fasterholt Aps afholder alle handelsomkostninger,

 

at der til anlægstilskuddet meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 350.000 kr. i 2016 på Serviceområde 15 Kultur (ØKE), nyt stednr. Anlægstilskuddet finansieres midlertidigt af de likvide aktiver,

 

at finansiering af anlægstilskuddet findes ved budgetopfølgningen i 2016.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Bilag

  • Tilrettede vedtægter 1 2
  • Projektbeskrivelse, Multihuset 261115 1