Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

136. Værdighedspolitik

Sagsnr.: 29.00.00-A26-6-15 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Værdighedspolitik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med finansloven for 2016 er det besluttet, at kommunerne skal vedtage en politik for en værdig ældrepleje. Politikken skal vedtages første gang i løbet af første halvår i 2016.

Herefter skal der i løbet af det første år i hver valgperiode udarbejdes en ny værdighedspolitik gældende for de følgende fire år.

 

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller udkast til værdighedspolitik til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Værdighedspolitikken skal i følge finanslovsaftalen forholde sig til en række områder, herunder som minimum livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, mad og en værdig død. Værdighedspolitikken skal tydeliggøre for ældre og deres pårørende, hvad der prioriteres og kan forventes i Herning Kommune.

 

Det fremgår af aftaleteksten, at for eksempel Ældreråd, pårørende, medarbejdere og eventuelle øvrige relevante parter skal inddrages i udarbejdelsen af værdighedspolitikken. I Herning Kommune har vi holdt en workshop med alle nærlederne i Sundhed og Ældre og en workshop for Sundhed og Ældres sektor-MED. Formandskabet for Handicap og Psykiatris sektor-MED deltog i sidstnævnte. Derudover har administrationen indhentet Ældrerådets input til værdighedspolitikken på møde i Ældrerådet, ligesom der har været holdt et åbent dialogmøde for alle borgere i Herning Kommune.

 

Input fra alle de nævnte arrangementer er indgået i udarbejdelsen af værdighedspolitikken.

 

Social- og Sundhedsudvalget førstebehandlede 3. februar 2016 udkast til værdighedspolitik.

 

Tilrettet i henhold til Social- og Sundhedsudvalgets bemærkninger har udkastet herefter været i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og Sundhed og Ældres MED-udvalg. Desuden har der været offentlig høring på Herning Kommunes hjemmeside med høringsfrist 24. februar 2016.

 

Administrationen har modtaget seks høringssvar. Disse er vedlagt som bilag:

 

  • Ældrerådet
  • Handicaprådet
  • Medarbejderne i Sundhed og Ældre MED-udvalg
  • Ældresagen, Herning-afdelingen
  • To høringssvar fra borgere

 

På baggrund af høringssvarene har administrationen revideret det udkast, som blev sendt i høring. Social- og Sundhedsudvalget har 9. marts 2016 behandlet det reviderede udkast. Udkastet er herefter tilrettet på baggrund af udvalgets bemærkninger.

 

Social- og Sundhedsudvalgets endelige forslag til værdighedspolitik forelægges hermed Økonomi- og Erhvervsudvalget til videre behandling.

 

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at Herning Kommunes værdighedspolitik godkendes.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Værdighedspolitik høringssvar
  • Værdighedspolitik