Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

138. Kvalitetsrapport for Herning Kommunes dagtilbud og folkeskoler 2014-15

Sagsnr.: 00.00.00-P05-1-16 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Kvalitetsrapport for Herning Kommunes dagtilbud og folkeskoler 2014-15

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Binderup

Sagsresume

Kvalitetsrapporten for Herning Kommunes dagtilbud og folkeskoler, skoleåret 2014-2015 fremlægges til vurdering og dialog.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten for Herning Kommunes dagtilbud og skoler 2014-2015 fremlægges, så Børne- og Familieudvalget kan tage stilling til udviklingen på de politisk besluttede målspor samt resultaterne for kommunens dagtilbud og folkeskoler.

 

Dette er den 7. kvalitetsrapport der udgives i Herning Kommune, den 3. rapport som udarbejdes i systemet: Hjernen og Hjertet, og den 2. rapport som udarbejdes med udgangspunkt i den nye bekendtgørelse for kvalitetsrapporter. 

Samtidig er det den første rapport, der samtænker dagtilbud og skole i én rapport.

 

Ønsket har været at forenkle kvalitetsrapporten, at få styrket fokus på udviklingen i de politisk besluttede målspor samt styrke sammenhængen mellem dagtilbud og skole.

 

Data til kvalitetsrapporten er primært trukket fra Styrelsen for It og Læring (STIL)s datavarehus: Ledelses Informations System (LIS), samt fra Rambølls Hjernen og Hjertet.

 

Konklusionen på Kvalitetsrapporten for 2013-2014 er i hovedtræk:

 

Dagtilbud

Herning Kommunes dagtilbud arbejder generelt på et højt fagligt niveau. Dagtilbuddenes arbejde med omsorg, trivsel og inkluderende læringsmiljøer betyder, at børnenes trivsel og sundhed vurderes til at ligge højt.

Dagtilbuddene har desuden i stort omfang nået deres fastsatte mål for læreplansarbejdet med børnene og vurderer overvejende at resultaterne i høj og meget høj grad har stået mål med indsatsen.

 

Den sammenfattende helhedsvurdering baserer sig på en række resultater, der er genereret på baggrund af kommunale tal samt dagtilbuddenes arbejde med blandt andet de pædagogiske læreplaner og børnenes kompetencer i Hjernen & Hjertet. Disse data vedrører:

 • Sprogvurderinger
 • Dialogvurderinger (herunder børnenes kompetencer, trivsel og sundhed)
 • Evaluering af de pædagogiske læreplaner
 • Lege- og Læringsmiljøvurderinger
 • Skoleudsættere
 • Specialpædagogisk bistand
 • Overgang fra dagtilbud til skole

      

Folkeskole

Herning Kommunes folkeskoler løser generelt deres opgave godt. Eleverne klarer sig godt i de nationale test, de får gode karakterer ligesom de socioøkonomiske referencer er gode.

81,6 % af eleverne forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse 6 år efter de forlader folkeskolen. Folkeskolerne er 1 procentpoint fra at indfri Byrådets mål om, at mindst 96 % af eleverne er inkluderet i almenområdet. Data for trivselsmålingen indgår kun for 2014-2015, hvilket skyldes at data herfor ikke er tilgængelige i LIS før i foråret 2016.

 

Børne- og Familieudvalget har besluttet, at alle lærere i 2018 skal have undervisningskompetence i de fag de underviser i. Pt. er dette tal på 77,9 %. Der er udarbejdet en plan for, hvordan skolerne kan opnå fuld undervisningskompetence, jævnfør vej til målet: Kompetenceudvikling i forhold til kompetenceplanen.

 

Den sammenfattende helhedsvurdering baserer sig på en række resultater, der fortrinsvis er trukket fra LIS:

 • De nationale test
 • Karakterer i afgangsprøven
 • Socioøkonomiske referencer
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Sprogvurdering
 • Inklusion
 • Elevfravær
 • Trivselsmåling

 

 

Anbefalinger

 

1. Fortsat fokus på de to overordnede mål: Alle børn er en del af fællesskabet og Alle børn skal blive så dygtige, de kan.

1.1 Der sættes fokus på en fælles tilgang for dagtilbud og skole til at implementere de centralt fastsatte veje til målet, som sætter fokus på en direkte sammenhæng mellem de politiske mål, de decentrale indsatser og de decentrale kvalitetsrapporter.

1.2 Der sættes fokus på sammenhæng i resultater for dagtilbud og skole

 

2. Fokus på en sammenhængende læringsforståelse fra 0-18 år.

2.1 Der udarbejdes en sammenhængende læringsforståelse for dagtilbud og skole. Denne ligger i forlængelse af Ledelsesrejsen, der netop er udarbejdet i samarbejde med Q-udvalget.

2.2 Der udarbejdes en sammenhængende strategi for de Pædagogiske Lærings Centre i både dagtilbud og skole.

2.3 Der udvikles et vejledernetværk som dækker hele 0-18 år for udvalgte vejledergrupper:

 • Sprog og læsning
 • Matematik
 • IT og medievejledere
 • AKT-vejledere

 

3. Fokus på feedback 0-18 år

Pilotprojektet: Indhold i reformen fortsætter og tager udgangspunkt i at arbejde med forsknings- og datainformeret praksis og ledelse, og bliver koncentreret via James Nottinghams 3 feedback spørgsmål:

 1. Hvad vil jeg opnå?
 2. Hvordan klarer jeg mig indtil videre?
 3. Hvad er mine næste skridt?

 

3.1 Indhold i reformen udvides til også at omfatte dagtilbud.

 

4.Fokus på implementering af strategierne via Forandringsmodellerne

4.1 Inklusionsstrategien

4.2 It- og Medie strategien

4.3 Matematik og naturstrategien

4.4 Sprog og læsning

4.5 Herningmodel Skole

4.6 Nyt PLC

 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at Kvalitetsrapporten for Herning Kommunes dagtilbud og folkeskoler, skoleåret 2014-2015 godkendes.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Kvalitetsrapport CBL 2014 - 2015