Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

137. Godkendelse af vedtægter for den selvejende institution Bytoften Bo- og Aktivitetscenter

Sagsnr.: 27.00.00-P24-1-16 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Godkendelse af vedtægter for den selvejende institution Bytoften Bo- og Aktivitetscenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 X

 

 

Sagsresume

Social Tilsyn Midt var den 17. november 2015 på tilsyn på Bytoften for at re-godkende tilbuddet.

Resultatet blev at re-godkendelsen er betinget af, at Bytoftens vedtægter bliver justeret, så de lever op til gældende lovgivning.

Bestyrelsen for Bytoften har den 23. feb. 2016 godkendt de forslag til ændringer, Bytoften har udarbejdet.

Sagsfremstilling

Alle sociale tilbud skal godkendes og re-godkendes af Social Tilsyn Midt. Bytoften fik besøg af Social Tilsyn Midt den 17. november 2015. Besøget har resulteret i en rapport, som beskriver tilbuddet ud fra de 7 parametre, som Tilsynet fører tilsyn efter.

Selve re-godkendelse blev betinget. Det vil sige, at der særligt var et punkt, der skulle bringes i orden inden selve godkendelsen, og det var, at Bytoftens vedtægter skulle revideres, så de afspejler gældende lovgivning for selvejende institutioner.

 

Bytoften har udarbejdet forslag til ændringer, og disse ændringer er på Bestyrelsesmøde den 23. feb. 2016 blevet godkendt som indstillet.

 

Af ændringer kan fremhæves, at det skal fremgå, hvor stor tilbuddets egenkapital var ved tilbuddets opstart. Der er i vedtægterne indskrevet, at egenkapitalen var 10.000 kr.

 

Det fremgår nu - som det skal - af vedtægterne, at det er bestyrelsen, der er ansvarlig for, at den daglige drift sker i overensstemmelse med tilbuddets formål og målsætninger. Det forpligter forstanderen til at inddrage og orientere Bestyrelsen i et videre omfang end tidligere. 

Bytoftens formål og målsætninger er også skrevet ind i vedtægterne.

 

Bytoftens budget skal godkendes af Herning Kommune, hvilket nu også er tilføjet vedtægterne, og der er indskrevet, at Bytoften forpligter sig til at overholde dette budget.

Det fremgår også, at det er kommunalbestyrelsen, der skal godkende eventuelle optag af lån og indgåelse af lejekontrakter, der overstiger 6 mdr. løbetid.

 

Vedtægterne afspejler en tydelig ansvarsfordeling, som driftsaftalen mellem Bytoften og Herning kommune så efterfølgende skal understøtte.

 

Det forventes, at re-godkendelsen falder på plads, når de reviderede vedtægter godkendes af Bestyrelsen og Herning kommune.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

at vedtægterne godkendes som indstillet.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Vedtægter for Bytoften Bo- og Aktivitetscenter
  • Uddrag af Bek af Lov om Socialtilsyn
  • Tilsynsrapport Bo-og aktivitetscenter Bytoften
  • Bytoften Bo- og Aktivitetscenter Afgørelse med vilkår vedtægter