Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

135. Udmøntning af midler fra finansloven til ældreområdet

Sagsnr.: 29.00.00-A26-6-15 Sagsbehandler: Lone Juulsgård Henriksen  

Udmøntning af midler fra finansloven til ældreområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

  X

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med finansloven for 2016 er der afsat 1 mia. kr. til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2016.

 

De afsatte midler fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsniveauet på ældreområdet. Herning Kommunes andel udgør 14,76 mio. kr.

 

Social- og Sundhedsudvalget førstebehandlede sagen på mødet den 3. februar 2016, hvorefter mulighedskatalog sendtes i høring. Der er indkommet høringssvar.

Sagsfremstilling

For at få del i midlerne skal kommunalbestyrelsen udarbejde en værdighedspolitik og en redegørelse for anvendelse af midlerne.

  

Redegørelsen for anvendelsen af midlerne for 2016 skal senest være offentliggjort den 1. juli 2016 i forbindelse med vedtagelsen af værdighedspolitikken. Redegørelsen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside med henblik på at skabe åbenhed om anvendelsen af de nye midler, der afsættes til at understøtte kommunens værdighedspolitik. Redegørelsen skal endvidere indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet med henblik på at starte udbetalingen af midler, når den foreligger senest den 1. juli 2016. Midlerne for 2016 udmøntes løbende, når Sundheds- og Ældreministeriet har behandlet redegørelserne, dog senest den 1. august 2016.

 

Forslag til udmøntning af midler under følgende overskrifter har været i høring efter behandling i Social- og Sundhedsudvalget den 3. februar 2016:

 • Plejecentre
 • Øvrige
 • Engangsinvesteringer

 

Forslagene udvider serviceniveauet i Sundhed og Ældre med særligt fokus på de svageste ældre.

 

Forslagene har været i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og Sundhed- og Ældres MED-udvalg. Desuden har der været offentlig høring på Herning Kommunes hjemmeside.

Høringsfristen er udløbet 24. februar 2016.

 

Der er indkommet følgende høringssvar, som er vedhæftet sagen:

 • Centerrådet på Rosenlund Centret i Snejbjerg
 • Ældrerådet
 • Handicaprådet
 • Medarbejderne i Sundhed og Ældre MED-udvalg
 • Ældresagen, Herning-afdelingen
 • Ældresagen, Aulum-Haderup-Trehøje lokalafdeling
 • Personlige høringssvar

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

atforslagene godkendes, dog således:
 
at forslag 18-4 ”Genåbning af 16 midlertidigt lukkede permanente pladser” ændres således, at der genåbnes 4 pladser på Rosenlund i Snejbjerg og 12 pladser på Fuglsangsø Centret.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Høringssvar, mulighedskatalog
 • Mulighedskatalog 2016-2019-prioriteringer til høring 05.02.16