Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

99. Årsregnskab 2015

Sagsnr.: 00.32.10-S55-1-15 Sagsbehandler: Jan Märcher  

Årsregnskab 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Herning Kommunes årsregnskab 2015 fremsendes til godkendelse til afgivelse til revisionen.

 

Derudover er medtaget en opfølgning på udgifter (særtilskud) til modtagelse og integration af flygtninge i 2015, jf. Byrådets beslutning på møde den 15. september 2015 om, at der skal ske en opfølgning ved årsafslutningen for 2015.

Sagsfremstilling

Det fremgår af "Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen mv." §8, at årsregnskabet aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen inden den 1. maj.

 

Årsregnskabet for Herning Kommune for 2015 består af regnskabsopgørelse, regnskabsoversigt, balancen samt bemærkninger til de enkelte bevillingsområder.

Herudover indeholder regnskabet et antal bilag opstillet i henhold til kravene fra Social- og Indenrigsministeriet.

 

Følgende hovedtal fra regnskabsresultatet kan fremhæves, jf. nedenstående tabel:

 

 

 

Skattefinansieret drift

Resultatet af skattefinansieret drift viser et overskud på 220,1 mio. kr., hvilket er 16,8 mio. kr. bedre end det oprindelige budget. Afvigelsen skyldes primært mindreforbrug på driftsudgifterne. Resultatet betyder samtidig, at Herning Kommune holder sig inden for den aftalte ramme for driftsudgifter for 2015.

Det skal bemærkes, at i budgetbeløbene indgår puljen vedrørende generelle reserver på 33 mio. kr.

 

Skattefinansieret område

Under det skattefinansierede område indgår anlægsudgifter på 213,2 mio. kr., samt nettoindtægter på jordforsyning på 11,3 mio. kr. Efter afholdelse af disse udgifter ender resultatet på 18,2 mio. kr.

 

Resultat af drift og anlæg

Efter indregning af et overskud på forsyningsområdet på 17,3 mio. kr., ender det samlede resultat på 35,5 mio. kr.

 

Finansiering

I finansieringen indgår nettolåneoptagelse på -23,7 mio. kr., frigivelse af deponerede midler på 50,1 mio. kr. samt en nettoforøgelse af kortfristede gældsposter på 66,1 mio. kr.  Da resultatet viste et overskud på 35,5 mio. kr., giver dette således en tilgang til den bogførte ultimolikviditet på 128,0 mio. kr.

 

Likviditet

Den bogførte likviditet var ved årets begyndelse 322,5 mio. kr. Efter tilgangen på den nævnte 128,0 mio. kr. og en kursregulering af obligationsbeholdningerne på -22,0 mio. kr., ender denne ultimo 2015 på 428,5 mio. kr.

 

På mødet skal regnskabet afgives til revisionen. Herefter skal revisionen senest 15. juni afgive beretning til Byrådet, som herefter skal godkende regnskabet endeligt inden udgangen af august 2016.

 

Regnskabet er ikke vedhæftet som elektronisk bilag, men er udleveret til mødedeltagerne.

 

Modtagelse og integration af flygtninge – opfølgning på udgifter (særtilskud) i 2015

Byrådet har den 15. september 2015, pkt. 232 besluttet, at der ved årsafslutningen for 2015 skal ske en opfølgning på, hvordan særtilskuddet fra staten til flygtningeområdet på 5,54 mio. kr. er anvendt.

 

Samlet set viser opgørelsen nedenfor, at der er anvendt 280.000 kr. mindre, end der er tilført. Det kan primært forklares med, at ansættelse af sagsbehandlerne til specialindsatsen er blevet forsinket i 2015, hvorfor restbeløbet søges overført til 2016.

 

Børne- og Ungeområdet fik i september tilført 2,34 mio.kr. og har opgjort merudgifterne til 2,5 mio. kr. Social, Sund og Beskæftigelse fik tilført 3,2 mio. kr. og har anvendt 2,76 mio. kr.

 

 

Opfølgningen er baseret på følgende oplysninger om antal flygtninge og familiesammenførte:

*)Opgørelsen viser udelukkende de unikke personer, der har en sag med startdato i 2015, og hvor der er re-

gistreret korrekt opholdsgrundlag i systemet.

 

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Årsregnskab 2015 godkendes til afgivelse til revisionen,

 

at Opfølgning på udgifter (særtilskud) til modtagelse og integration af flygtninge i 2015 tages til efterretning.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.