Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

98. Økonomi- og Erhvervsudvalgets årsregnskab 2015 samt overførsel fra 2015 til 2016

Sagsnr.: 00.00.00-Ø00-3-16 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Økonomi- og Erhvervsudvalgets årsregnskab 2015 samt overførsel fra 2015 til 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Herskind

Sagsresume

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015 er der for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder udarbejdet en opgørelse over forbrug og restbeløb med tilhørende bemærkninger.

 

I henhold til bevillingsreglerne har de enkelte fagudvalg mulighed for, efter ansøgning til Byrådet, at overføre uforbrugte budgetbeløb for såvel drift som restrådighedsbeløb vedrørende anlæg til det nye regnskabsår.

 

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsområder er der et samlet mindre forbrug på 100,8 mio. kr. Afvigelserne findes primært på Serviceområde 20 Administration, som viser et mindreforbrug på 98,5 mio. kr., heraf kan kr. 33,0 mio. kr. henføres til de generelle reserver. Ses der bort fra de generelle reserver har der været et mindreforbrug 67,8 mio. kr. Der søges overført 57,2 mio. kr., mens ca. 10,5 mio. kr. tilgår de likvide aktiver i forbindelse med overførselssagen.

 

Beløbet på 10,5 mio. kr. som tilgår de likvide aktiver består blandt andet af mindre overførsler på fælles udgifter og indtægter på 7,7 mio. kr., som skyldes mindreudgifter til tryghedsaftaler, forskel i pensionsforsikringspræmie og revision. Den resterende del skyldes blandt andet vakante stillinger og mindre afvigelser på forskellige konti.  

 

På anlægsområdet er der tale om en merindtægt/mindreudgift på 4,7 mio. kr. Der søges overført 15,7 mio. kr. Forskellen mellem merindtægten og den ønskede overførsel skyldes, at Byrådet den 22. juni 2015 meddelte en indtægtsbevilling på 11,9 mio. kr. i forbindelse med forventet salg af areal i Herning. Handlen er dog ikke blevet til noget, hvorfor den manglende indtægt søges løst i overførselssagen.

 

På finansieringsområdet søges overført en mindreindtægt på 4,4 mio. kr., som vedrører indskud i Landsbyggefonden samt forskudt låneoptagelse.

Sagsfremstilling

I henhold til bevillingsreglerne skal der foreligge en redegørelse for, hvad overførslen konkret skal anvendes til, idet overførslerne ikke må omfatte almindelige saldooverførsler. Som hovedprincip kan der ikke overføres mere, end der er tilbage af bevillingen/budgettet for serviceområdet, ligesom der som hovedprincip skal ske overførsel af et eventuelt merforbrug. Sanktionslovgivningen gælder også for 2016 og begrænser/påvirker dermed den frie forbrugsmulighed. Det betyder med andre ord, at der skal være fokus på, at forbrug af overførsler ikke medfører, at det vedtagne driftsbudget bliver overskredet.

Økonomi

DRIFT:

Som det fremgår af tabel 1, er der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder et samlet mindreforbrug på 100,8 mio. kr., hvoraf 57,2 mio. kr. søges overført til 2016. Til sammenligning blev der overført 54,4 mio. kr. fra 2014 til 2015. Når der ses bort fra de generelle reserver på 33,0 mio. kr. tilgår der ca. 10,5 mio. kr. til de likvide aktiver i forbindelse med overførselssagen.

 

Der knytter sig følgende kommentarer til regnskabsresultatet/de ønskede overførsler:

 

Tabel 1:

+ = mindreudgifter / - = merudgifter

 

Serviceområde 08 Driftsselskaber: I forbindelse med organisationsændringerne flyttes Driftsselskabet fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets området til Teknik- og Miljøudvalgets områder. I forbindelse med flytninger er der forbundet nogle meromkostninger, hvorfor det ikke forbrugte beløb på 0,6 mio. kr. søges overført til 2016.

 

Serviceområde 15 Kultur: Der er mindreudgifter på 1,7 mio. kr. som hovedsagelig vedrører forskydninger i udbetalinger for køb af ydelser i MCH og søges derfor overført til 2016.

 

Serviceområde 20 Administration: Mindreforbruget udgør 98,5 mio. kr., hvoraf pulje til generelle reserver udgør 33,0 mio. kr.

 

Der ønskes overført 55,0 mio. kr. til 2016, herunder:

·         22,3 mio. kr. vedrører selvforsikringspuljen,

·         5,7 mio. kr. søges overført til færdiggørelse af diverse projekter på turisme og erhvervsudviklingsområdet, herunder LAG og landdistriktpuljer med ca. 1,5 mio. kr., væksthus m.m. ca. 1,1 mio. kr., uddannelsesnetværk m.m. 1,3 mio. kr. samt 1,5 mio. kr. vedrørende turismeområdet

·         5,9 mio. kr. søges overført til generel vedligeholdelse og nye tiltag på IT-området,

·         4,5 mio. kr. søges overført til barselspuljen,

·         12,7 mio. kr. søges overført til kompetenceudvikling, konsulentstøtte ifm. refusionsomlægning, konsulentstøtte fundraising, indkøb af biler, innovationsprojekter, risikostyring, projektmidler vedrørende den gl. sygehusgrund m.v. Af overførslen søges der overført 0,2 mio. kr. direkte til 2017 og 2018 samt 0,6 mio. kr. direkte til 2019,

·         2,1 mio. kr. søges overført til Serviceområde 26 – Indskud i Landsbyggefonden til medfinansiering af helhedsplaner i almene boliger

·         1,8 mio. kr. søges overført til grundvandsbeskyttelsesområdet – ordningen skal hvile i sig selv.

 

ANLÆG:

Som det fremgår af tabel 2, er der på Økonomi- og Erhvervsudvalget områder en samlet merindtægt/mindreudgift på 4,7 mio. kr. Der søges overført 15,7 mio. kr. til 2016.

 

Tabel 2:

 

+ = mindreudgifter / - = merudgifter

 

Serviceområde 01 Byggemodning: Der er tale om en mindreindtægt på 6,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket skyldes overførsel fra 2014 på -16,8 mio. kr. Der er således solgt flere grunde end forudsat i vedtaget budget.

 

Serviceområde 02 Arealerhvervelser: Området omfatter køb og salg af arealer og bygninger. Der er tale om en mindreindtægt på 2,4 mio. kr. som kan henføres til tidsforskydninger i betalinger.

Begrundelse for at der ønskes overført væsentligt mere end restbevillingen udgør skyldes, at Byrådet den 22. juni 2015 meddelte en indtægtsbevilling på 11,9 mio. kr. i forbindelse med forventet salg af areal i Herning midtby. Salget gennemføres ikke som planlagt, og som følge heraf nedskrives indtægtsbevillingen og den manglende indtægt søges løst i overførselssagen.

 

Serviceområde 15 Kultur: Der er mindreudgifter på 1,7 mio. kr. som dels vedrører Fremtidens MCH – TimeWorld og renovering af ELIA, og søges overført til 2016.

 

Serviceområde 20 Administration: Der er mindreudgifter på 11,9 mio. kr., hvoraf 10,9 søges overført til 2016. Der søges overført 5,1 mio. kr. til diverse rådhusrenoveringer samt 5,8 mio. kr. som er et rådighedsløb vedr. Den Digitale Styregruppe (4,1 mio. kr.) og udskiftning af PC-er.

 

FINANSIERING:

Som det fremgår af tabel 3, er der tale om en samlet mindreindtægt på 4,4 mio. kr.

 

Tabel 3: 

 

+ = mindreudgifter / - = merudgifter

 

Serviceområde 26 Udlån – langfristede tilgodehavender: Der søges overført 10,5 mio. kr. vedrørende Landsbyggefonden. Det resterende beløb på 1,5 mio. kr. vedrører rådighedsbeløb til helhedsplaner.

 

Serviceområde 28 Optagne lån: Der søges om overførsel af en mindreindtægt på 7,6 mio. kr., som vedrører ikke optagne lån til energirenoveringer.

 

ØVRIGT:

Af overførslen på serviceområde 20 Administration søges der overført 4,4 mio. kr. til anlæg til udskiftning af Notes. Samtidig søges der til samme projekt overført 4,3 mio. kr. fra driften i 2016 til anlæg.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at de indstillede forslag til overførselsbeløb på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder godkendes,

 

at der af den samlede overførsel på serviceområde 20 Administration på 55,0 mio. kr. overføres 0,2 mio. kr. til 2017 og 2018 samt 0,6 mio. kr. til 2019,

 

at anlægsindtægtsbevilling  og rådighedsbeløb på stednummer 013078 nedskrives med 11,923 mio. kr.  
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Overførsel fra 2015 til 2016 - FINANSIERING
  • Overførsel fra 2015-2016 - DRIFT
  • Overførsel fra 2015 til 2016 - ANLÆG