Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

133. Brug Byen - Revidering af retningslinier for udeservering

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-15 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Brug Byen - Revidering af retningslinier for udeservering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Den 1. januar 2012 trådte Brug Byen - Retningslinier for Herning Bymidte i kraft. Siden dengang har Herning markeret sig markant som en arrangementsby, hvorfor det er blevet tid til at revidere Brug Byen, med henblik på at giver nye rammer for den fortsatte udvikling af Herning til en levende by.

 

I forbindelse med revideringen ønsker restaurationerne at udvide tidsrummet for udeservering.

 

Sagen blev behandlet på Byrådets møde den 26. januar, hvor den blev sendt til fornyet behandling i Byplanudvalget. Der er efterfølgende blevet afholdt dialogmøde med formand og næstformand i Restaurationsforeningen.

 

Sagen fremsendes hermed til fornyet behandling.

Sagsfremstilling

Hidtil har restaurationerne har mulighed for at have udeservering på offentligt areal foran deres restaurationer i tidsrummet søndag til torsdag fra kl. 09.00 til 22.00 samt fredag og lørdag fra kl. 09.00 til 24.00.

 

Administrationen afholdt den 30. november 2015 et fælles møde med repræsentanter fra Bevillingsudvalget, Restaurationsforeningen, Herning City forening, Udlejerforeningen MidtVest og Herning Kommune. Midt- og Vestjyllands Politi var også inviteret, men havde ikke mulighed for at deltage. De har fremsendt deres bemærkning til forslaget, som kan ses længere nede i dagsordenen.

Herning er der et ønske om at skabe en levende by med fokus på arrangementer og byliv. Særligt Østergade, hvor koncentrationen af beværtninger er tæt, oplever vi et stigende ønske om at kunne sidde længere ude når vejret tillader det.

 

Samtidig har MCH Kongrescenter et samarbejder med Østergade om at skabe en særlig stemning, når der er større arrangementer og kongresser i byen. Derfor er der særligt behov i Østergade for at imødese de gæster som efter endt arrangement i kongrescenteret ønsker at gå videre ud i byen. Fra kommunens side, ønsker vi understøtte udviklingen af Herning til en arrangementsby, hvor der bydes på oplevelser og aktiviteter også om aftenen.

 

I forbindelse med en forenkling af administrationen anbefales det at "spejle" Brug Byens retningslinier ud over hele Herning kommune. Derfor vil en vedtagelse af nye udeserveringstidspunkter også kunne gælde for hele kommunen.

 

På skemaet herunder ses udeserveringstidspunkter for en række andre byer

*1 Samt dagen op til skæve helligdage

*2 Ved særlige begivenheder (uden nærmere definition) kl. 24.00 søndag – torsdag, kl. 02.00 fredag - lørdag

*3 dog kl. 02.00 på Vesterbrogade fra Axeltorv til Rådhuspladsen (forbi Tivoli) samt i Nyhavn.

 

På mødet den 30. november 2015 var der bred enighed om at anbefale en udvidelse udeserveringstidspunktet med følgende:

  • for strækningen Østergade, Herning (geografisk afgrænset fra Kampmannsgade til Torvet) fastsættes til følgende:

            Søndag til torsdag fra kl. 09.00 til kl. 24.00

            Fredag og lørdag fra kl. 09.00 til kl. 02.00,

  • for den øvrige del af Herning kommune fastsættes til følgende:

            Alle dage fra kl. 09.00 til kl. 24.00.

 

En udvidelse af udeserveringstidspunktet i Østergade, vil afstedkomme at det ikke længere bliver nødvendigt at arbejde med ”særlige arrangementer”, da udeserveringen imødeser de arrangementer.

 

Hvis forslaget bliver vedtaget, skal restaurationer, der ønsker at benytte sig af de nye tidspunkter sende en fornyet ansøgning om udeservering og alkoholsbevilling.

 

Midt- og Vestjyllands Politi har fremsendt en bemærkning til forslaget, hvor de fremhæver at deres bekymring for at udeserveringen udvides efter kl 24.00. De fremhæver særligt følgende punkter:

  • Vægtningen mellem det erhvervsmæssige, hensyn set i forhold til de omkringboendes berettigede forventning om nattesøvn, hvor de udmeldte støjgrænser kan være svære at overholde, da dørene vil være meget åbne og dermed vil støjen indefra forplante sig ud i gaderummet.
  • Udeservering til kl. 02.00 vil gøre det svært for politiet at håndhæve forbuddet mod at unge under 18 år opholder sig på restaurationerne efter kl. 24.00, da politiet ikke kan forbyde unge i at opholde sig på offentligt areal.
  • Politiet har hjemmel til at bede folk gå inden for, hvis de skønner at støj og uorden overskrider en grænse for hvad der kan accepteres, hvorimod restauratørerne har en forventning om at der kan være fest i gaden til kl. 02.00.

 

Midt- og Vestjyllands Politi anbefaler derfor, at en udvidelse af udeserveringstidspunktet til kl. 02.00 alene forbeholdes spisesteder.

 

I forbindelse med første behandling kom der mellem behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalgets og Byrådets behandling supplerende oplysninger, disse fremgår af vedhæftede notat.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at udeserveringstidspunktet for strækningen Østergade, Herning (geografisk afgrænset fra Kampmannsgade til og med Torvet) fastsættes til følgende:
Søndag til torsdag fra kl. 09.00 til kl. 24.00
Fredag og lørdag fra kl. 09.00 til kl. 02.00

 

at udeserveringstidspunktet for Poulsens Plads inkl. plads ved Fermaten fastsættes til kl. 09.00 til kl. 24.00,

 

at udeserveringstidspunktet for den øvrige del af Herning Kommune fastsættes til følgende: Alle dage fra kl. 09.00 til kl. 23.00. 
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet, dog således,

 

at der ønskes en evaluering senest indenfor 3 år.

Bilag

  • Notat vedr. revision af udeserveringstidspunkterne