Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

119. Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Korsholmsvej i Aulum

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-15 Sagsbehandler: Lisbet Rørbæk Abildtrup  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Korsholmsvej i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbeth Andresen

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 25. august 2015 foreløbig vedtaget forslag til lokalplan 01.B6.1 for et boligområde ved Korsholmsvej i Aulum.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 3. september til den 29. oktober 2015. Der er kommet én indsigelse og én bemærkning til planen.

 

På Byplanudvalgsmødet den 21. december 2015 besluttede udvalget at udsætte den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Udvalget ønskede en justering af planen, så to af de tre grunde i den nordligste del af lokalplanområdet, der er omfattet af den såkaldte Exner-fredning, bliver større og dermed nemmere at udnytte, hvilket sker på bekostning af en enkelt grund.

 

På Byplanudvalgsmødet den 25. januar 2016 besluttede udvalget endnu en gang, at udsætte den endelige vedtagelse af lokalplanen. Dette skyldes, at udvalget umiddelbart forud for mødet, havde modtaget en skitse fra bygherre med forslag til en parkeringsløsning, som udvalget ønsker vurderet i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Lokalplan 01.B6.1 indstilles hermed til endelig vedtagelse med ovennævnte justering af planen.  

Sagsfremstilling

Historik

På Byplanudvalgsmødet den 21. december 2015 besluttede udvalget at udsætte den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Udvalget ønskede en justering af planen, så to af de tre grunde i den nordligste del af lokalplanområdet, der er omfattet af den såkaldte Exner-fredning, bliver større og dermed nemmere at udnytte, hvilket sker på bekostning af en enkelt grund. Lokalplanens kortbilag 2 er justeret herefter (bilag 2).

 

På Byplanudvalgsmødet den 25. januar 2016 besluttede udvalget endnu en gang, at udsætte den endelige vedtagelse af lokalplanen. Dette skyldes, at udvalget umiddelbart forud for mødet, havde modtaget en skitse fra bygherre med forslag til parkering, som udvalget ønsker vurderet i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er beliggende i den nordøstlige del af Aulum midtby overfor Aulum Kirke. Det er lokalplanens formål at give mulighed for at udstykke 7-8 grunde til åben-lav boligbebyggelse. Lokalplanen skal desuden sikre gode, trafikale forhold. Lokalplanen indeholder bevarende bestemmelser for en række træer i området og for den tidligere præstegård, der er opført i 1890 og har høj bevaringsværdi.

 

Exner-fredning

Den nordligste del af lokalplanområdet er omfattet af en kirkefredning - en såkaldt Exner-fredning fra 1953. Inden for det Exner-fredede areal, må der ikke beplantes eller bebygges af hensyn til indblikket til kirken. Der har under processen med udarbejdelsen af lokalplanen været dialog mellem Herning Kommune, Fredningsnævnet og de kirkelige myndigheder. På baggrund af heraf, er lokalplanen udarbejdet ud fra, at der kan gives en dispensation til fredningen.

 

Det foreslås, at det fredede areal kan indgå som haveareal, dog under specifikke krav i lokalplanens bestemmelser. Her fremgår det, at arealet ikke må bebygges, befæstes eller beplantes yderligere bortset fra tilsåning af græsplæne. Der skal dog plantes levende hegn i lokalplanområdets nordlige afgrænsning i form af uklippede buske. Endvidere skal der tyndes ud i den eksisterende beplantning, så der opnås et bedre indblik til Aulum Kirke, hvilket har været fredningens oprindelige formål. Viborg Stift har tilkendegivet, at de kan bakke op om lokalplanens indhold med henblik på en dispensationsansøgning til Fredningsnævnet. Formelt vil der efter lokalplanens endelige vedtagelse skulle søges dispensation hos Fredningsnævnet til realisering af lokalplanens muligheder for så vidt gælder de tre nordligste grunde.

 

Indsigelser/bemærkninger

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 3. september til den 29. oktober 2015. Der er kommet én indsigelse og én bemærkning til planen, som er behandlet i indsigelsesnotatet (bilag 1).

Den indkomne indsigelse vedrører de trafikale forhold inden for og umiddelbart omkring lokalplanområdet. Indsiger mener, at de trafikale forhold i området forringes med lokalplanen, der stiller krav om, at vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Korsholmsvej. Indsiger fremsætter alternative forslag til vejadgang. Den indkomne bemærkning modsætter sig indsigelsen, og mener, at lokalplanens krav om vejadgang fra Korsholmsvej bør fastholdes.

 

Herning Kommune, Vej og Trafik har behandlet indsigelsen, og det vurderes, at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget.

 

Vejafdelingen vurderer i øvrigt, at problemet med gennemkørende trafik eventuelt kan løses ved at lukke Korsholmsvej ved svinget (den vestlige ende af vejen), hvilket kan gøres forholdsvist enkelt. I så fald skal det undersøges, om lastbiltrafikken kan ledes en anden vej, og der skal sikres gennemkørsel for de bløde trafikanter.

 

Den 6. februar 2016, uden for høringsperioden, har forvaltningen modtaget yderligere én indsigelse/bemærkning fra beboere på Korsholmsvej og Østergardsvej i Aulum (bilag 3).

Indsigelsen vedrører de trafikale forhold og kan ses i sammenhæng med indsigelsen dateret den 21. oktober 2015 fra beboere på Korsholmsvej, Kirkegade og Østergaardsvej i Aulum, der er behandlet i indsigelsesnotatet (bilag 1). Det er Herning Kommune, Vej og Trafiks vurdering, at indsigelserne samlet set ikke giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget.

 

Skitseforslag fra bygherre

Bygherre har forud for den endelige vedtagelse af lokalplanforslaget fremsendt to skitseforslag med forslag til justeringer af planen (bilag 4).

 

Det ene skitseforslag vedrører en parkeringsløsning med etablering af 6 parkeringspladser umiddelbart ved adgangsvejen til lokalplanområdet. Det er Herning Kommune, Vej og Trafiks vurdering, at der dels ikke er behov for etablering af yderligere parkingspladser i lokalplanområdet og dels, at den foreslåede placering af parkeringspladser er uhensigtsmæssig. Forslaget giver dermed ikke anledning til ændringer i lokalplanen.

 

Det andet skitseforslag (samt supplerende notat) vedrører den reducering af antallet af grunde, der er en konsekvens af udvalgets ovennævnte ønske om, at to af de tre grunde i den nordligste del af lokalplanområdet gøres større. Bygherre foreslår, at det oprindelige antal grunde fastholdes, og skitseforlaget viser, hvordan bygherre i så fald mener, at grundene kan bebygges hensigtsmæssigt.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 01.B6.1 til endelig vedtagelse med de anførte ændringer,jf. bilag 4, dog således:

 

at udstykker selv vurderer placering af evt. gæsteparkeringspladser.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Bilag 1_Indsigelsesnotat_BYP 29 feb 2016
  • Bilag 2_justeret kortbilag_BYP 29 feb 2016
  • Bilag 3_indsigelse-bemærkning_BYP 29 feb 2016
  • Bilag 4_skitseforslag fra bygherre_BYP 29 feb 2016