Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

118. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50 i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-29-14 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

 

Sagsresume

Byrådet foreløbigt vedtog den 6. oktober 2015 lokalplangorslag nr. 12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50, Herning. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 8. oktober 2015 til den 3. december 2015; der er indkommet 2 indsigelser mod lokalplanforslaget.

 

Lokalplanforslaget sendes hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ejendommen Nørregade 44 har huset kommunens jobcenter, men bygningen står i øjeblikket tom. Ejeren fik i juni 2014 principgodkendelse til, at bygningen på ejendommen, gennem ny lokalplan, kan ændres til boligformål.

 

På naboejendommen Nørregade 48-50 har Natur og Miljøklagenævnet afgjort, at der ikke kan gives tilladelse til udvidelse af en eksisterende tandlægeklinik. Afgørelsen betyder, at der skal udarbejdes ny lokalplan for ejendommen, med henblik på at lovliggøre den udvidede tandlægeklinik.

De to planmæssige hændelser er samlet i nærværende lokalplanforslag nr. 12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50, Herning.

 

Plangrundlag

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til muligheder for anvendelse og bebyggelsesprocent. For at bringe lokalplanforslaget i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2013 - 2024 er der udarbejdet et tillæg nr. 46.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanforslag nr. 12.BL3.1 ændrer anvendelsen af ejendommen Nørregade 44 til, ud over eksisterende anvendelse, at omfatte boligformål som etagebebyggelse med en bebyggelsesprocent på 100 %, højest 3 etager og en maksimum højde på 12 m.

Endvidere bliver anvendelsesmulighederne for ejendommene Nørregade 48 og 50 udvidet til, ud over eksisterende anvendelse, at omfatte let erhverv i virksomhedsklasse 1, en bebyggelsesprocent på 45 %, højest 2 etager og en maksimun højde på 8 m.

 

Indsigelser

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 8. oktober 2015 til den 3. december 2015; der er indkommet 2 indsigelser mod lokalplanforslaget.

 

Den første indsigelse er fra ejeren af en naboejendom, og indeholder 3 punkter:

1. Indsiger ønsker, at der fortsat skal være et tæt fast hegn i skel mellem ejendommene, for at skærme for reflektioner og lys fra billygter fra parkeringspladsen på ved Nørregade 44.

2. Indsiger ønsker mulighed for fortsat at kunne benytte en port i ovennævnte faste hegn i forbindelse med havearbejde og lignende. Porten og adgangen til porten over ejendommen Nørregade 44, har været jævnligt benyttet gennem mange årtier; sandsynligvis helt tilbage til 1950.

3. Indsiger mener at den eksisterende bebyggelse på Nørregade 44 er uharmonisk og arkitektonisk dårligt tilpasset områdets karakter af villabebyggelse og enkelte funkishuse. Indsiger foreslår at en eventuel ny bebyggelse bør afspejle karakteren i området, for eksempel ved at ny bebyggelse skal opføres som punkthuse inden for det byggefelt, som ar angivet i lokalplanforslaget. Indsiger mener, at punkthuse vil tilføre området og bydelen ny værdi og kvalitet.

 

Den anden indsigelse er fra en genbo som har påklaget tilbygningen til tandlægeklininen ved Nørregade nr. 50, til Natur- og Miljøklagenævnet, og fået medhold.

Indsiger betvivler, at Herning Kommune kan lovliggøre forholdet vedrørende tilbygning til Nørregade 50 retligt, ved at vedtage en ny lokalplan og et tillæg til kommuneplanen. Især savner indsiger en administrativ sagsbehandling, hvor sagen er søgt oplyst med henblik på en afgørelse af, om forholdet burde lovliggøres retligt eller fysisk.

Essensen af indsigelsen fremgår af indsigers afsluttende ændringsforslag: at forholdet fysisk lovliggøres, således at tilbygningen til tandlægekliniken rives ned.

 

Forvaltningen vurderer

Første indsigelse:

Ad. pkt. 1 - Det faste hegn står, i henhold til præcise matrikelkort fra kort og gisafdelingen, på indsigers egen grund. Indsiger kan derfor opretholde hegnet efter eget ønske.

Ad. pkt. 2 - Benyttelse af porten er, jævnfør hegnets placering, indsigers egen beslutning. Adgang over ejendommen Nørregade 44, som en måske hævdvunden ret, er et privatretligt spørgsmål, som en lokalplan ikke kan regulere.

Ad. pkt. 3 - Det er forvaltningens vurdering, at hjørnegrunden Nørregade 44, på grund af grundens størrelse og udformning, ikke egner sig til punkthuse. En byfortætning med regulær randbebyggelse, kan ses som en videreførelse af bebyggelsen i Nørregade fra Østergade til Th Nielsensgade, og et samspil med randbebyggelsen på den modsatte side af Nørregade.

 

Anden indsigelse:

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 13. marts 2015, konkluderer i afgørelsens sidste sætning: Da om- og tilbygningen efter det oplyste er etableret, hjemvises sagen til kommunen med henblik på enten fysisk eller retlig lovliggørelse af det etablerede.

Herning Kommunes juridiske afdeling udtaler, at der ikke er noget til hinder for, at kommunen lovliggør forholdet retligt, ved at vedtage et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan nr. 12.BL3.1 Boliger og erhverv ved Nørregade 44 - 50 i Herning endeligt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Vs: Indsigelse til lokalplanforslag nr. 12.BL3.1
  • Indsigelse nr. 2_201115