Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

116. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 36 for udtagelse af vindmølleområde syd for Birk

Sagsnr.: 01.02.15-P16-12-14 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 36 for udtagelse af vindmølleområde syd for Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 26. august 2014 at vindmølleområde T20 syd for Birk skal udgå af kommuneplanen, da Byrådet ikke ønsker at udnytte området til vindmøller.

Sagsfremstilling

Byrådet har på mødet den 17. november 2015 foreløbigt vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 36 for udtagelse af rammeområde 39.T20 for vindmølleområde syd for Birk.

 

Forslag til tillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan 2013-2024 har været offentligt fremlagt i perioden fra den 19. november 2015 til den 14. januar 2016. Der er ikke indkommet nogle bemærkninger eller indsigelser til planforslaget.

 

Tillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan 2013-2024 fremsendes hermed til endelig vedtagelse.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 36 udtager rammeområde 39.T20 af Herning Kommuneplan 2013-2024 og ophæver dermed rammebestemmelserne for et vindmølleområde. Rammeområde 39.T20 er i kommuneplanen udlagt til vindmølleområde med mulighed for at opsætte maksimalt 4 vindmøller.

 

 

Rammeområde 39.T20 udtages, da Byrådet ikke ønsker at udnytte omådet til vindmøller på baggrund af de aspekter, der blev belyst i Vindmøller ved Haugevej syd for Birk, VVM-redegørelse og miljørapport, december 2013, der var i offentlig høring sammen med tilhørende plandokumenter i perioden fra den 19. marts 2014 til og med den 14. maj 2014. Byrådet begrunder henlæggelsen med vindmølleprojektets påvirkning af kulturmiljøet og de kulturhistoriske værdier ved Birk. Byrådet vurderer, at møllerne vil opleves som markante og meget synlige, særligt i forhold til Birk og Elia. Møllernes markante synlighed vil endvidere præge landskabet og øge indtrykket af tekniske anlæg ved ankomsten til Herning. Møllerne vil endvidere opleves som visuelt dominerende i forhold til det rekreative område ved Knudmose-søerne.

 

Byrådet har på mødet den 17. november 2015 foreløbigt vedtaget forslag til tillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

 

Planforslaget har været offentligt fremlagt i perioden fra den 19. november 2015 til den 14. januar 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i forbindelse med den offentlige høring, hvorfor planforslaget indstilles til endelig vedtagelse uden ændringer.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for vindmølleområde T20 endeligt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.