Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

115. Endelig vedtagelse af lokalplan for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-8-15 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Forslag til lokalplan nr. 14.E11.1 for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 17. november 2015, og har efterfølgende været i offentlig høring fra den 19. november 2015 til den 14. januar 2016. Der er i høringsperioden indkommet én bemærkning til lokalplanforslaget.

 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske fra Midtjysk Betonvare- og Elementfabrik om udvidelse af virksomheden med nye produktionshaller og flytning af et kranspor med oplagsplads.

Sagsfremstilling

Det er lokalplanens formål, at sikre fortsat anvendelse af området til erhverv. Lokalplanen udlægger området til erhvervsformål med mulighed for at etablere virksomheder i miljøklasse 1-4 og fastlægger en zoneinddeling for placering af de enkelte typer virksomhedsklasser, samt muliggør samtidig udvidelse af en eksisterende virksomheder.

 

Lokalplanen har desuden til formål at fastsætte bestemmelser der sikrer, at omfang og fremtræden af ny bebyggelse harmonerer med nærområdets anvendelse, herunder afskærmende foranstaltninger, skiltning og arkitektoniske løsninger.

 

Den indkomne bemærkning omhandler at EnergiMidt har elanlæg og/eller fiberbredbåndsrør i området. Såfremt der skal udføres flytning/omlægning af elanlægget og eller fiberbredbåndsrørene, skal udstykkeren afholde de dermed forbundne omkostninger ved en eventuel byggemodning.

 

Forvaltningen vurderer ikke, at ledningerne er i strid med lokalplanens bestemmelser.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag nr. 14.E11.1 for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning endeligt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Sammenfattende redegørelse af miljørapport
  • Bemærkninger fra Energimidt