Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

132. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Tinghuskarréen i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-5-15 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Tinghuskarréen i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget udsatte på mødet den 25. januar 2016 sagen om foreløbig vedtagelse af en ny lokalplan for Tinghuskarréen i Herning. Sagen er siden suppleret med nyt tegningsmaterialet, der er vedlagt som bilag til denne dagsorden.

 

Der er udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for Tinghuskarréen i Herning bymidte.

 

For at sikre et flot og levende bymiljø indeholder lokalplanforslaget både bestemmelser, der giver mulighed for nyt byggeri og sikrer de bevaringsværdige bygninger i området.

Det er hensigten, at gårdrummet skal være grønnere, og at der skal være gode stiforbindelser på tværs af karréen.

 

En del af den tidligere retsbygning på Nygade kan rives ned. Der kan i stedet bygges nyt og anlægges parkeringspladser.

 

Da både nedrivning af den eksisterende bebyggelse og nyt byggeri er en væsentlig ændring af bymiljøet, kræver det en ny lokalplan for området. 

Sagsfremstilling

Baggrund

Retten i Herning flyttede i 2012 fra Nygade 3 i Herning til en ny bygning i Haraldsgade. Den nye ejer af den gamle retsbygning ønsker at rive en del af bygningen ned, indrette kontorer og boliger i den resterende del og bygge nye boliger. Efter nedrivningen kan anlægges nye, offentlige parkeringspladser. Det forventes, at der vil blive anlagt 30 offentlige parkeringspladser.  

 

 Den eksisterende bebyggelse på Nygade 3

 

Bebyggelsen på Nygade 3, der kan rives ned

 

Herning Kommune gennemførte i 2007 en idékonkurrence for bymidten. For at gøre bymidten mere attraktiv foreslår det ene af vinderprojekterne blandt andet grønnere baggårde og bedre forbindelser for fodgængere på tværs af karréerne. For at give mulighed for at realisere disse idéer omfatter lokalplanforslaget hele Tinghuskarréen mellem Nygade, Nørregade, Østergade og den sydlige del af Torvet.

 

Lokalplanområdet er vist med tyk, hvid stiplet linje. Delområderne er vist med tynd, hvid stiplet linje.

 

Anvendelse

Hele lokalplanområdet er udlagt til centerformål.

 

Delområde I omfatter Tinghushaven og en del af Tinghuspladsen på hjørnet af Østergade og Nørregade. Området skal fortsat anvendes til offentlig torve- og parkareal.

 

Delområde II må anvendes til boliger, butikker, kulturelle formål, restauranter, caféer, kontorer, liberalt erhverv, offentlige formål og parkering. For at sikre et levende og varieret bymiljø er stueetagen mod Torvet og Østergade forbeholdt caféer, restauranter og butikker. Der er mulighed for at etablere butikker i op til 3.000 m² af bebyggelsen. Forvaltningen vurderer, at der i dag er udlagt i alt cirka 1.800 m² til butiksformål langs Torvet og Østergade. Udvalgsvarebutikker må maksimalt være 500 m², mens dagligvarebutikker må være 750 m².

 

Byggeri

For at bevare karréstrukturen skal nye bygninger opføres helt ud til gaden. Bebyggelse kan opføres i op til 4 etager og 15 meters højde mod gaden. Inde i karréen er der udlagt byggefelter med mulighed for at opføre bygninger i op til 3 etager og 12 meters højde. Derudover kan der opføres mindre bygninger i form af skure og lignende inde i gårdrummet. For at sikre et smukt og sammenhængende bymiljø fastlægger lokalplanforslaget bestemmelser for arkitektur, materialer, skiltning og lignende.

  

Bevaring

Lokalplanområdet ligger i den centrale del af Herning og omfatter blandt andet det fredede Tinghus og flere ældre bygninger med høj og middel bevaringsværdi. Derfor er der i lokalplanforslaget udpeget en række bygninger, der ikke må rives ned, bygges om eller på anden måde ændres uden Herning Kommunes særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at nedrive en del af den tidligere retsbygning på Nygade 3. Ved nedriving af tilbygningerne fra 1940 og 1956 skal den oprindelige bygning fra 1904 føres tilbage til sin oprindelige arkitektur fra 1904. Der kan dog tilføjes altaner, kviste og lignende, hvis de er tilpasset bygningens arkitektur, så det bliver muligt at indrette tidssvarende boliger. For at sikre et harmonisk gaderum mod Nygade er det en forudsætning for nedrivning, at der opføres ny bebyggelse mod Nygade i minimum 3 etager.

  

Vejadgang, parkering og stier

Der er vejadgang for biler til lokalplanområdet fra Nygade og Nørregade. Lokalplanforslaget giver mulighed for at anlægge parkering i en kælder under en del af området. Den største del af gårdrummet er i dag udlagt til parkering, og det kan fortsat anvendes til parkering. Ved nedrivning af en del af Nygade 3 kan der anlægges offentlige parkeringspladser.

 

For at sikre gode forbindelser for fodgængere på tværs af karréen fastlægger lokalplanen principper for stier til alle vejene omkring området. Det vil først være muligt at få direkte stiforbindelse til Østergade og Tinghuspladsen, når Tinghuset og politistationen får en anden anvendelse, da ejendommene af sikkerhedsmæssige grunde er hegnet ind. Stiforbindelser på tværs af karréen fra Østergade til Nygade kan blandt andet give direkte forbindelse mellem biblioteket og Kulturgården ved Huset No7.

 

Beplantning

Lokalplanforslaget udpeger 6 bevaringsværdige træer. Fire store træer på Tinghuspladsen og to træer inde i gårdrummet. Da størstedelen af gårdrummet i dag er udlagt til parkering indeholder lokalplanen bestemmelser, der på sigt skal give et mere grønt og attraktivt miljø. Større, lukkede facader inde i gårdrummet samt hegn og plankeværk skal begrønnes med klatrende planter. Mindre bygninger skal have grønne vægge og grønne tage. Ved anlæg af nye parkeringspladser skal der plantes træer. Hvis det ikke er muligt at plante træer, fordi parkeringspladserne anlægges oven på en parkeringskælder, kan træerne erstattes af bede med klatrende planter eller lignende.  

Til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen:
Planafdelingen oplyser, at byggefeltet i lokalplanforslaget skal justeres i overensstemmelse med det konkrete projekt Byplanudvalget 29. februar 2016 har godkendt som grundlag for lokalplanforslaget.

Der kan etableres 30 offentlige parkeringspladser, som er tæt på det antal, Økonomi- og Erhvervsudvalget har besluttet, at der skal tilvejebringes i projektet, selvom byggefeltet udvides, da ejeren/bygherren etablerer de for byggeriet nødvendige parkeringspladser i en kælder under den offentlige parkeringsplads og nybyggeriet.

 

Der er henvises til lukket sag på denne dagsorden vedrørende erhvervelse af p-pladser i Nygade.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til lokalplan 11.C18.2 for Tinghuskarréen i Herning foreløbigt vedtages, dog således at afsnittet om parkering redigeres, så det passer til skitseforslaget.  
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Skitseforslag til ny bebyggelse
  • Visualisering Nygade 3_20160209