Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

111. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Toustrupvej i Snejbjerg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-26-15 Sagsbehandler: Kim Bak Kolstrup  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Toustrupvej i Snejbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanforslaget er et konkret ønske om at udlægge et område til åben-lav boligbebyggelse ved Toustrupvej i Snejbjerg.

 

Herning Byråd vedtogt i 2002 lokalplan nr. 51.OF8.1 for området ved Toustrupvej og Munkgårdkvarteret. Lokalplanen havde til formål at åbne mulighed for anvendelse at området til offentlig formål med henblik på etablering af menighedshus, kirkegård og parkering. Disse planer er opgivet. På baggrund af konkret henvendelse fra et privat byggemodningsselskab, er der udarbejdet forslag til ny lokalplan, som giver mulighed for anvendelse af området til åben-lav boligbebyggelse med i alt ca. 20 boliger. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet har et areal på ca. 1.9 ha og er beliggende i den sydlige del af Snejbjerg by. Området afgrænses mod nord og vest af vejene Munkgårdkvarteret og Toustrupvej. Mod syd og øst afgrænses lokalplanområdet af eksisterende boligbebyggelse i form af åben- og tæt-lav boligbebyggelse. Lokalplanområdet ligger i byzone.

 

 

 

 

 

 

Plangrundlag

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og der er derfor udarbejdet tillæg nr. 63 til Herning Kommuneplan 2013-2024. Kommuneplantillægget udvider eksisterende rammeområde 51.B13. De nye rammebestemmelser for området afløser eksisterende ramme 51.0F5, så det ændres til boliger.

 

Lokalplanområdet er omgivet af vejene Munkgårdkvarteret og Toustrupvej mod henholdsvis nord og vest. Munkgårdkvarteret fungerer i dag som fordelingsvej for et større antal boliger, hvorfor der inden for lokalplanområdet er udlagt et beplantningsbælte mod nord som afskærmning mellem vej og ny boligbebyggelse.

Mod syd og øst afgrænses lokalplanområdet af åben- og tæt-lav boligbebyggelse, hvorfor nærværende lokalplan skal ses som en udbygning af det eksisterende boligområde i den sydlige del at Snejbjerg by.  

 

Lokalplans indhold

Lokalplanen åbner mulighed for opførelse af ca. 20 boligenheder i form af åben-lav boligbebyggelse. Vejadgang til området vil ske via Toustrupvej, der forbinder lokalplanområdet med det øvrige offentlige trafiknet. Lokalplanen giver mulighed for at opføre en bebyggelse med en maks. højde på 2 etager. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må højest være 35%.

  

Delområder

Lokalplanen opdeles i 3 delområder. Delområde 1 skal anvendes til åben-lav boligbebyggelse. Boligområdet er beliggende i umiddelbar nærhed af eksisterende boligområder og i relation hertil er der arbejdet med et sammenhængende stisystem.

Delområde 2 anvendes til grønt areal, der kan fungere som et grønt samlingspunkt og et sted for leg og ophold for hele området.

Delområde 3 - den norlige del af området - fastlægges bestemmelser om et 5 meter bredt beplantningsbælte mod kommunevejen Munkgårdskvarteret. Det norlige beplantningsbælte etableres i arter og udtryk svarende til beplantningen ved naboudstykningen i Munkgårdkvarteret.

 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag nr. 51.B13.3 for boligområde ved Krogstrupvej i Snejbjerg forløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Lokalplanforslag nr 51.B13