Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

102. Garantistillelse for lån til solvarmeanlæg 2. etape til Vildbjerg Varmeværk

Sagsnr.: 13.03.02-Ø60-1-14 Sagsbehandler: Maria Laibach Halskov Christiansen  

Garantistillelse for lån til solvarmeanlæg 2. etape til Vildbjerg Varmeværk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a har fremsendt en anmodning til Herning Kommune om godkendelse af optagelse af nyt lån på 5,5 mio. kr. ved KommuneKredit og beder samtidig om en kommunal garantistillelse. Lånet skal anvendes til finansiering af en udvidelse af solvarmeanlæg.

Anlægget kan etableres indenfor et område, der er omfattet af godkendt lokalplan nr. 81.T1.1 "solfangeranlæg nord for Vildbjerg" samt lokalplantillæg nr. 7.

Sagsfremstilling

Vildbjerg Varmeværk ønsker at optage et nyt lån på 5,5 mio. kr., der skal anvendes til investering i udvidelse af solvarmanlæg.

 

1. april 2014 fik Vildbjerg Varmeværk tilsagn om optagelse af og kommunal garantistillelse af et lån på 38 mio. kr. ved KommuneKredit til opførelse af et solvarmeanlæg. Varmeværket oplyser, at de nu er klar til at iværksætte 2. etape af solvarmeanlægget.

 

Vildbjerg Varmeværk har søgt om godkendelse af projektforslag og byggetilladelse ved Herning Kommune, begge ansøgning er godkendt og projektet er klar til igangsætning.

 

2. etape af solvarmeanlægget omfatter etablering af 4.939 m2 solfangere samt tekniske installationer. Det er forudsat i projektforslaget, at varmeværket anvender den eksisterende transmissionsledning og lagertank. Udgifter til disse er derfor ikke indregnet i projektet. Det forventes, at udvidelsen af solvarmeanlægget vil betyde, at dækningsgraden af solvarme vil øges fra ca 20 % til 25 %. Udvidelsen vil således bidrage med ca. 5 % af den samlede varmeproduktion.

 

Projektet forventes igangsat primo 2016 og forventes installeret og i drift inden udgangen af 2016.

 

Garantistillelsen

 

Der er hjemtaget et låneforslag fra KommuneKredit med et låneprovenu på 5,5 mio. kr.

Løbetiden på lånet i låneforslaget er 25 år. Varmeværket har fået et låneforslag på et fastforrentet aftalelån med en effektiv rente på 2,02 %.

 

I henhold til lånebekendtgørelsen  § 3 stk. 1 nr. 5 kan kommunen meddele garanti for lån, der anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave.

 

Låntagningen vedrører investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas og varme i henhold til lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 3.

 

Herning Kommune har tidligere stillet garanti for lån til investering i solvarmeanlæg. Heriblandt Vildbjerg Varmeværk, der etablerede solvarmeanlæg til 38 mio. kr. i april 2014.

Senest har Herning Kommune stillet garanti for lån til etablering af solvarmeanlæg på 9,5 mio. kr til Haderup Kraftvarmeværk i oktober 2014 og på 30 mio. kr. til Aulum Fjernvarmeværk i marts 2015.

 

Det anbefales, at Herning Kommune giver tilsagn om kommunegaranti for optagelse af lån med et provenu på 5,5 mio. kr. og en løbetid på maksimalt 25 år.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.'s optagelse af et aftalelån på 5,5 mio. kr. med fast rente og en løbetid på 25 år i KommuneKredit godkendes,

 

at Der opkræves provision for garantistillelsen på 1% af lånets hovedstol svarende til 55.000 kr. og en årlig provision på 0,5% af lånets restgæld. Beløbet indtægtsføres på Garantiprovision funktion 07.58.79

 

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.