Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

106. Smidiggørelse af praksis vedrørende grundsalg

Sagsnr.: 82.02.00-G10-10-15 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Smidiggørelse af praksis vedrørende grundsalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der har været enkelte højtprofilerede sager vedrørende salg af kommunens faste ejendomme, hvor udbuddene har skullet gå om. Dette skyldes, at der efter tilbudsfristens udløb, men inden endelig beslutning om salg var indkommet et væsentligt højere tilbud end de rettidigt indkomne tilbud.

 

Med henblik på en generel smidiggørelse af Herning Kommunes salg af fast ejendom og for at undgå nye sager med "om"-udbud foreslås det, at kompetencen vedrørende salg af kommunens faste ejendomme samt erstatningsfastsættelse for tinglysning af deklarationer delegeres til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Efter kommunestyrelseslovens § 68 kan kommunerne kun sælge fast ejendom efter at have foretaget et offentligt udbud. Det fremgår videre af bestemmelsen, at Social- og Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere retningslinjer.  

 

Grundlæggende er reglerne om offentligt udbud af kommunens faste ejendomme reguleret med kommunestyrelseslovens § 68 samt bekendtgørelse nr. 799 fra 2011. Disse er suppleret med vejledning nr. 60 fra 2004. I henhold til bekendtgørelsen skal en udbudsannonce som minimum angive (§3)

 

  • ejendommens beliggenhed og størrelse samt oplysning om, hvortil der kan rettes henvendelse om udbudsvilkår,
  • at købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb,
  • udbydes ejendommen til en fastsat pris, skal det ved annonceringen angives, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris, samt at tilbudsgiver ikke er afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte pris.

 

Det er ikke efter bekendtgørelsen et krav, at der skal fastsættes en frist for afgivelse af tilbud. I henhold til vejledningen pkt. 6.3 kan kommunen vælge at fastsætte en frist, der dog ikke må være mindre end 14 dage (bkg. §5) efter annoncering.

 

Hvis kommunen har fastsat en tidsfrist for afgivelse af tilbud, og modtager et tilbud efter fristen, som ikke blot ubetydeligt overstiger (eller på anden måde afviger fra) det højeste (eller på anden måde bedste) rettidigt indkomne tilbud, skal kommunen forkaste de indkomne tilbud. Hvis kommunen fortsat ønsker at afhænde ejendommen, må ejendommen herefter på ny udbydes offentligt (vejledningen pkt. 7.3.4).

 

Herning Kommunes faste praksis har altid været, at der fastsættes tidsfrist i forbindelse med udbud af fast ejendom. Dette skyldes, at tilbudsfrister efterspørges af de ”professionelle” ejendomsudviklere, altså dem kommunen sædvanligvis samarbejder med. Frister er kendte størrelser i denne verden, idet de er en fast bestanddel ved licitationer mv.

 

I forbindelse med enkelte udbud med fastsat tilbudsfrist er der opstået den uheldige situation, at der efter tilbudsfristens udløb, men inden kommunens beslutning om salg er fremkommet et væsentligt højere tilbud end de rettidigt indkomne tilbud.

 

I denne situation siger udbudsreglerne som ovenfor nævnt, at udbuddet så skal gå om, idet man ikke kan se bort fra det for sent indkomne tilbud.

 

Der er ikke tale om mange sager, men til gengæld sager som altid giver uheldig offentlig omtale.

 

Administrationen har derfor undersøgt dels om andre kommuner oplever lignende sager samt hvordan andre kommuner håndterer sine udbud af fast ejendom. Der er ikke tale om en landsdækkende undersøgelse, men Hernings nabokommuner er undersøgt, ligesom Horsens, Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns Kommuner.

 

Der tegner sig et noget forskelligt billede af praksis. Nogle kommuner har samme praksis som Herning kommune, mens andre ikke sender salgssager til byrådet. Enkelte kommuner har oplevet samme situation som Herning Kommune, hvor der efter tilbudsfristens udløb, men inden kommunens beslutning om salg er fremkommet et væsentligt højere tilbud end de rettidigt indkomne tilbud. De kommuner som har oplevet situationen oplyser, at der er tale om enkeltsager.

 

For at gøre Herning Kommunes sagsbehandling vedrørende salg af fast ejendom mere fleksibel foreslår administrationen derfor, at salgskompetencen flyttes fra byrådet til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Det samme for så vidt angår deklarationer.

 

Forslaget skal ses i henhold til Herning Kommunes styrelsesvedtægt § 10, stk. 5. Efter den har Økonomi- og Erhvervsudvalget ansvaret for kommunens køb og salg af fast ejendom. Byrådet skal behandle de bevillingsmæssige forhold i en salgssag. Traditionelt har salget og bevillingen været beskrevet i samme sag, dermed har Byrådet formelt taget beslutningen om sag.

 

Konsekvensen af praksis er, at sagerne får en "karenstid" på mindst 14. dage fra frist for tilbud til beslutning om salg. Den lange periode skyldes afleveringsfrister for dagsordner til behandling i det politiske system samt den periode som går mellem behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byråd (8 dage).

 

Dette skyldes også til dels koblingen fra reglerne om udbud til Styrelseslovens § 8, stk. 4. Efter § 8, stk. 4 sørger borgmesteren for, at en dagsorden og det fornødne materiale, herunder eventuelle udvalgserklæringer, til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen, udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsens møder.

 

Det er en almindelig kommunalretlig grundsætning, at en sag skal være sådan oplyst, at der foreligger et forsvarligt beslutningsgrundlag. Til det fornødne materiale til en sags oplysning hører normalt, at der indhentes en erklæring fra det eller de ansvarlige stående udvalg, inden kommunalbestyrelsen træffer beslutning i sagen, jf. Styrelseslovens § 20, stk. 1, 3. pkt. Det fremhæves derfor, at eventuelle udvalgserklæringer udgør en del af det til sagernes bedømmelse fornødne materiale.

 

I henhold til § 20 skal udvalgsdagsordner sendes til udvalgsmedlemmerne inden udvalgsmøderne. Der er ikke i § 20 et krav om udsendelse senest 4 hverdage inden møderne i modsætning til §8, stk. 4 vedr. byråd.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget kan efter styrelsesvedtægten i dag allerede indgå aftaler om salg af kommunens faste ejendomme. Det betyder, at sagerne ikke behøver vente 8 dage fra Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøderne indtil byrådsbehandlingen for, at der kan laves en aftale. Den samlede ”karensperiode” for salgssager fra tilbudsfrist til beslutning om salg vil derfor ikke længere være over 14 dage, som tilfældet er i dag, men 5-6 dage for de sager som skal behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Sager vedrørende prisfastsættelse af udstykningsområder til parcelhuse og erhverv skal stadig behandles i Byrådet, idet der her gives bevilling samtidigt med prisfastsættelsen.

Bevillinger vedrørende salgs- og erstatningsindtægter vil fremover blive givet i forbindelse med behandling af budgetopfølgninger.

 

Det foreslås, at praksis i forbindelse med salg af kommunens faste ejendomme og tinglysning af deklarationer ændres til i henhold til vedhæftede bilag. Økonomi- og Erhvervsudvalget vil fremover tage stilling salg.

 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at kompetencen i forbindelse med salg af kommunens faste ejendomme og tinglysning af deklarationer delegeres i henhold til vedhæftede bilag,

 

at der i forbindelse med de politiske budgetopfølgninger gives bevillinger i Byrådet vedrørende kommunens indtægter ved salg af fast ejendom samt erstatningsindtægter for tinglysning af deklarationer på kommunale arealer.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Bilag

  • Delegationsplan for grundsalg