Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

108. Endelig vedtagelse af Planstrategi 2015

Sagsnr.: 01.02.03-P15-2-14 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Endelig vedtagelse af Planstrategi 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tanja Henriksen, Joan Berentzen

Sagsresume

Forslaget til Planstrategi 2015 og Agenda 21 strategi har været fremlagt til offentlig høring i perioden 21. oktober til 16. december. Der er indkommet i alt 19 forslag og bemærkninger. Forslaget fremsendes nu til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

I henhold til planloven skal byrådet inden udgangen af 2015 offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen samt for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede, en såkaldt Lokal Agenda 21.

 

Forslaget til Planstrategi 2015 er første led i udarbejdelsen af en ny kommuneplan.I planstrategien fastlægges, hvilken strategi Byrådet vil lægge for udarbejdelsenaf den kommende kommuneplan 2017-2028. Forslaget omfatter også en strategi for Agenda 21.

 

Med vedtagelsen af Planstrategi 2015 gives således startskuddet til igangsættelsen af revisionen af kommuneplanen med udgangspunkt i de visioner og rammer, der udstikkes i strategien.

 

Erhvervsstyrelsen har i december 2015 udmeldt statslige interesser for kommuneplanlægning 2017. Oversigten med de statslige interesser oplister de gældende krav - både i forhold til kommuneplanrevisionen i 2017 og den løbende kommunale planlægning.

 

På baggrund af et regeringsudspil arbejdes der pt. med ændringer af planloven. Eventuelle ændringer forventes vedtaget inden sommerferien 2016. Eventuelle ændringer af planloven vil derfor skulle indarbejdes som tillæg til kommuneplanen.

 

Der er indkommet følgende forslag og bemærkninger til forslaget til Planstrategi 2015:

1.  Inddragelse af areal til boliger, Hammerum Hovedgade 8.

2.  Udstykning af Stensbjergvej 33 i Lind i tre grunde.(Efter offentlighedsfasens udløb er forslaget suppleret med et nyt forslag, 2a).

3.  Areal til boliger på areal, der i dag er udlagt til camping i Sunds.

4.  Areal til boliger, matr. nr. 4d, Ørskov By, Snejbjerg, ved Langvadbjerg.

5.  Areal til sommerhuse og kolonihaver i Skarrild.

6.  Vindmølleprojekt ved Ørnhoved / Herning-Holstebro motorvejen.

7.  Vindmølleprojekt ved St. Soels / Herning-Holstebro motorvejen.

8.  Vindmølleprojekt øst for Sinding.

9.  Vindmøller ved Varhede, Aulum.

10.Vindmøller Bjørnkærvej 13, Haderup

11. Vindmølleområder specifikt til fjernvarmeproduktion.

12. Vindmølleprojekt ved Nybro.

13. Ændring af bolig/golfområde til boligområde i Snejbjerg.

14. Forslag fra Haderup Borgerforening.

15. Forslag om ændring af bebyggelsesprocent i rammeområde 31.B1 i Hammerum.

16. Vejdirektoratet.

17. Energistyrelsen henleder opmærksomheden på radiobølger i forbindelse med planlægning for vindmøller.

18. Vindmølleområde ved Fonvad.

19. Boligområde vest for Tjørring.

 

I Bilag 1 findes et resume af indkomne bemærkninger med forvaltningens kommentarer.

Bilag 2 indeholder de indkomne bemærkninger fra offentlighedsfasen i deres fulde længde.

Der er ikke taget stilling til om de indkomne projektforslag og forslag til ændringer kan realiseres.  

Dette vil først blive vurderet i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til kommuneplan.

 

Der er indkommet en protest mod et forslag til et specifikt vindmølleprojekt ved Sinding. Forvaltningen har dog ikke modtaget ansøgning til dette specifikke vindmølleprojekt, hvorfor protesten ikke indgår i behandlingen af planstrategi 2015.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Planstrategi 2015 og Agenda 21 strategi godkendes, idet planstrategien tilrettes i forhold til Vejdirektoratets bemærkninger. De indsendte forslag til fysiske ændringer af kommuneplanen vil blive drøftet i forbindelse med udarbejdelsen af det kommende forslag til kommuneplan. Her vil behovet for nye arealudlæg indgå i vurderingen,

 

atder laves selvstændig sag om vindmølleområder som en forberedelse til kommuneplanprocessen.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Jørgen Krogh og Marius Reese var til stede ved sagens behandling.

Bilag

  • Bilag 1: Planstrategi 2015 - Resume
  • Planstrategi 2015 master_oktober2015_offentlig høring_bookmarks
  • Planstrategi 2015 - Bilag 2_19012016