Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. januar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

6. Forslag til handlinger afledt af DI Erhvervsklimaundersøgelse 2020

Sagsnr.: 24.00.00-I04-1-16 Sagsbehandler: Anne Louise Ravn Braad  

Forslag til handlinger afledt af DI Erhvervsklimaundersøgelse 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Dansk Industri udgiver årligt en analyse af kommunernes erhvervsvenlighed ”Lokalt Erhvervsklima”. Herning Kommune har de sidste 10 år ligget i toppen, og i år indtager kommunen en 6. plads. Analysen giver en indikation af, hvilke indsatser man med fordel kan iværksætte for fortsat at være en attraktiv erhvervskommune samt sikre en fortsat god placering i analysen.

Sagsfremstilling


Analysen baserer sig på offentlig statistik og på resultater af en spørgeundersøgelse, dvs. både objektive og subjektive kriterier. Kommunernes placering i de enkelte kategorier afhænger af den score/værdi, de har fået på både spørgsmål og statistik, der vægter 50% i den enkelte kategori.


I Herning har 137 virksomheder svaret på undersøgelsen. Virksomhederne er inden for DI’s brancher, bl.a. produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service. Besvarelserne repræsenterer 5.793 arbejdspladser.


Vi kan derfor med fordel anvende analysen som indikator på, hvor vi kan iværksætte nogle indsatser for at blive en endnu mere erhvervsvenlig kommune for vores virksomheder – og holder os i toppen i DI’s analyse, som er en anerkendt pejling af det lokale erhvervsklima.


Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet d. 7. december fået en orientering om de væsentligste punkter for Herning Kommune i DI Erhvervsklimaundersøgelsen 2020. Her blev der bestilt dels en opfølgning på de i 2019 besluttede handlinger, og dels forslag til nye handlinger.


Opfølgningen på 2019 handlinger er vedhæftet som bilag.


Efter dialog med Erhvervsrådet for Herning og Ikast-Brande, Beskæftigelsudvalgets behandling og behandling i direktionen anbefales følgende indsatser som opfølgning på DI Erhvervsklimaundersøgelsen 2020:  • Direktionen mødes med DI regionalt for at få DI’s input til forbedringer af det lokale erhvervsklima i Herning.


  • For at forbedre information og dialog på alle niveauer skabes der nye fora med erhvervslivet f.eks. omkring udbud og beskæftigelse.


  • På tværs af koncernen Herning Kommune fokuseres der på den i virksomhederne oplevede service.


  • Øget fokus på Herning Kommunes rolle som match-maker, hvor vi skal spille en mere aktiv rolle i at få de rette virksomheder, investorer osv. til at mødes. Bl.a. arrangeres erhvervsrettet investorkonference i første halvår af 2021.


  • Bedre vejledning af virksomheder som rammer ”selvbetjeningsmuren” f.eks. på sygedagpengeområdet eller på "Byg & Miljø".


  • For at fremme udbuddet af relevant erhvervsjord til salg, arbejdes der med at styrke de enkelte områders muligheder og identitet, eks. via tematisering eller klyngedannelse. Det kunne f.eks. være indenfor området re- og upcycling.


  • Styrke taskforce til hurtig reaktion på virksomheder, der ønsker at flytte til Herning Kommune eller udvide deres allerede eksisterende virksomhed.


  • Med deltagelse af både Erhvervsråd og forskellige afdelinger på Rådhuset laves der indsats, der særligt skal sørge for at erhvervsrelevant stof kommunikeres specielt på digitale platforme.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at forslag til handleplan for indsatser som opfølgning på DI Erhvervsklimaundersøgelse 2020 godkendes.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Opfølgning på de af ØKE besluttede handling efter DI Erhvervsklimaundersøgelsen i 2019_bilag