Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 18. januar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

5. Resultatkontrakt med Bæredygtig Herning 2021

Sagsnr.: 24.00.00-A08-1-20 Sagsbehandler: Anne Kristine Hundahl Mikkelsen  

Resultatkontrakt med Bæredygtig Herning 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XØvrige sagsbehandlere: Henrik Kjeldsen

Sagsresume

Bæredygtig Herning F.M.B.A. har til formål at initiere og understøtte den bæredygtige bevægelse blandt borgere, uddannelse og erhvervsliv samt i en vekselvirkning over mod kommunen. Til at opfylde det formål indgås der en resultatkontrakt for 2021 mellem Herning Kommune og Bæredygtig Herning. Det anbefales af den politiske følgegruppe for bæredygtighed, at der bevilges kr. 4 mio. i 2021 til resultatkontrakt med Bæredygtig Herning fra de kr. 5 mio. afsat til arbejdet med bæredygtighed.

Sagsfremstilling

Som følge af budgetforliget for 2020 blev der af den politiske følgegruppe for bæredygtighed udviklet og ultimo 2020 etableret et bæredygtighedscenter i Herning, nemlig Bæredygtig Herning F.M.B.A. På Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet den 7/12 2020 blev det besluttet at indgå en resultatkontrakt med Bæredygtig Herning for 2020 på kr. 3 mio., hvor målene primært var af praktisk og processuel karakter.


Der indgås en opfølgende resultatkontrakt for 2021 mellem Bæredygtig Herning og Herning Kommune. Dette for at forfølge Bæredygtig Hernings formål, som det er besluttet i vedtægterne behandlet på både Økonomi- og Erhvervsudvalget samt ved den stiftende generalforsamling om at "varetage erhvervsaktiviteter, erhvervsservice og erhvervsudvikling inden for området bæredygtighed, herunder iværksætteri, ved bl.a. at virke for netværk og ideudvikling blandt de deltagende medlemmer samt deltage i samarbejde med uddannelsesinstitutioner m.v., samt at lave folkeoplysende aktiviteter om bæredygtighed".


Resultatkontrakten indgås for et år ad gangen.


Målene for 2021 bærer præg af at være af processuel karakter samt at vedrøre samarbejdet med kommunen og øvrige lokale og nationale aktører på området, udvikle metoder for at sikre den bedst mulige effekt af centerets virke samt øge kendskabsgraden blandt det lokale erhvervsliv og på den nationale scene. Målene skal endvidere være med til at skubbe på en bevægelse både lokalt samt ud over kommunegrænserne, men på en måde, hvor der sikres en værdimæssig forankring i Herning. Således kan Bæredygtig Herning få de bedste betingelser for at indfri sit formål på såvel den korte som den lange bane blandt både det lokale, det nationale og det internationale aktørlandskab.


Resultatkontrakten vil indeholde mål vedrørende nedenstående. Det bør dog noteres, at enkelte mål kan være med forbehold for eller påvirket af udviklingen af den aktuelle Corona-epidemi.


 • Færdig etablering og indretning af Bæredygtig Herning med fokus på partnerskaber og virksomhedssamarbejder og med hensyntagen til de fire målgrupper.
 • Organisatorisk set-up, herunder ansættelse af minimum én medarbejder
 • Etablering af co work-space med rum til minimum 10 lokale iværksættere
 • Indgå i relevante projektorienterede virksomhedssamarbejder, virke for netværk samt sparre om bæredygtige emner med målgrupperne.
 • Sikre at centeret ud over sit erhvervsfokus også har et folkeoplysende islæt i såvel indretning som aktiviteter.
 • Etablering af baseline for kendskabsgrad samt øget synlighed gennem tværmedial kommunikations set-up og mediealliance
 • Samkoordinering af aktiviteter og indsatser med det øvrige lokale øko-system, herunder indgå i konkrete samarbejdsprojekter
 • Positionering og rolleafklaring ind mod eksisterende samarbejdsprojekter
 • Sparringspartner over for Herning Kommune ift. arbejdet med bæredygtighed
 • Placering af samarbejder i nationalt landskab gennem relationer
 • I samarbejde med Herning Kommune undersøge meningsfulde mål og målemetoder for effekten af indsatserne i Bæredygtig Herning, der rummer både den politiske vision og målgruppens forventninger
 • I samarbejde med Herning Kommune undersøge og udvikle en metode, hvorpå man kan sikre en lokal forankring af viden, vækst og innovation under den bæredygtige dagsorden med et nationalt og internationalt udsyn og skalerbarhed.


Den politiske følgegruppe for bæredygtighed anbefaler en bevilling på kr. 4 mio. i 2021 af de kr. 5 mio. afsat til arbejdet med bæredygtighed i Herning Kommune.

Der samarbejdes tæt med Bæredygtig Herning F.M.B.A. om udarbejdelse af resultatkontrakt samt løbende retning og udvikling af arbejdet for og i centeret.


Resultatkontrakten skal desuden behandles i Bæredygtig Hernings bestyrelse primo 2021.


Økonomi

Udgiften på kr. 4 mio. i 2021 finansieres af allerede afsat budget på Serviceområde 20, Administration, funktion 06.48.67, Vejledning og Erhvervsudvikling, Bæredygtighed.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

atder bevilges kr. 4 mio. i 2021, som finansieres af Serviceområde 20, Administration, funktion 06.48.67, Vejledning og Erhvervsudvikling, Bæredygtighed.
at administrationen bemyndiges til at udarbejde og indgå resultatkontrakt på baggrund af ovennævnte punkter.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.